2019

Obnova komunikací v Radobyčicích - aktualizace k roku 2019

7. 3. 2019 | Autor: Janoušek Jaromír, Ing.

Cílem stavby zajištované Správou veřejného statku města Plzně je stavební úprava místních komunikací III. třídy v lokalitě západně od řeky Úhlavy v Radobyčicích. Celá oblast zahrnuje ulice Jabloňovou, Lánskou, Vilovou, Slunnou, Zářivou, Sportovní a Břízovou (v připojeném náhledu jsou tyto ulice označeny červeně). Řešeny jsou i ulice Dlážděná, Do Štěnovic, Litická a K Doudlevcům, které připravuje Odbor investic MMP (v náhledu jsou značeny modře). 

Stavba SVSMP je rozdělena do několika etap. V první, která proběhla v roce 2018, byly zařazeny ulice Vilová, Slunná, Sportovní a Zářivá. V letošním roce by měla proběhnout oprava ulic Jabloňové a Lánské, které jsou finančně kryty z rozpočtu SVSMP. V dalších letech by dle možností města měly být opraveny ulice Břízová a druhá etapa ulice Sportovní.

Odklad první etapy byl způsoben časovým posuvem investiční akce společnosti ČEZ v širší zájmové oblasti Radobyčic, která zahrnuje i ulice Dlážděnou, Do Štěnovic, apod. Předmětem akce společnosti ČEZ je zrušení nadzemního vedení NN a položení zemních kabelů. Součástí stavby je i odstranění sloupů el. vedení, na nichž jsou umístěna tělesa veřejného osvětlení. Proto se provedla pokládka kabelů VO společně s NN a zároveň i nové opěrné body osvětlovací soustavy. Kabely NN a VO byly umístěny do nových tras i se stožáry s ohledem na připravované stavební úpravy. Pouze tam, kde by se sloupy ocitly aktuálně ve vozovce, nebo byly osazeny provozně podle stávajících komunikací, bude muset dojít k úpravě. To je např. v oblasti křižovatky Do Štěnovic - Dlážděná, kde bude stávající osvětlení ponecháno až do celkové rekonstrukce komunikací, připravované OI MMP.

Komunikace jsou řešeny převážně jako místní obslužné bez chodníků. Zůstávají postranní vegetační pásy, zřizují se vymezená parkovací stání. Celá oblast je řešena jako tzv. “zóna 30“ se zvýšenými křižovatkovými plochami. Povrch vozovek je živičný, místa pro odstavování vozidel a sjezdy jsou z betonové dlažby.

K předání další etapy do užívání by mělo dojít v závěru roku 2019 a věříme, že generální oprava komunikací přispěje ke zvýšení standartu bydlení v této oblasti.


Přehledná situace úprav v Radobyčicích (červené komunikace - přípravu a realizaci zajišťuje SVSMP, modré komunikace - přípravu a realizaci zajišťuje Odbor investic MMP):

 

 

 

 

Související články

Obnova komunikací v Radobyčicích - aktualizace k r. 2018

17. 2. 2016 | Autor: Hausdorf Milan, Ing.

Informace o probíhající stavební úpravě komunikací v Radobyčicích. Více

Město Plzeň