Žádosti o informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Povinně zveřejňované informace jsou k dispozici dálkovým přístupem na webových stránkách http://www.svsmp.cz/, tyto informace jsou také k dispozici k nahlédnutí v podatelně SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace, Klatovská tř. 12, Plzeň, v provozních hodinách podatelny pro veřejnost.

1. Název

SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Povinný subjekt je právnickou osobou, příspěvkovou organizací, zapsanou v obchodním rejstříku, pod sp. zn. PR 692 vedenou Krajským soudem v Plzni. Důvodem založení je správa majetku ve vlastnictví města Plzně. Zřizovací listina, stejně jako veškeré doklady blíže specifikující důvod a způsob založení, jsou zveřejněny ve sbírce listin, která je dálkově přístupná na webových stránkách: www.justice.cz

3. Organizační struktura

Organizační struktura (PDF)

4. Kontaktní spojení (kontaktní poštovní adresa, adresa úřadovny pro osobní návštěvu, úřední hodiny, telefonní čísla, adresa internetových stránek, adresa podatelny, elektronická adresa podatelny, datová schránka)

SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace
Klatovská třída 10 a 12
301 00 Plzeň

e-mail: svsinfo@plzen.eu
web: www.svsmp.cz
datová schránka (ID): 2hnk7u2
Spojovatelka – telefon: +420 378 037 111
Informace k podání SVSMP (PDF/A, 148 kB)

Úřadovna ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb.:
Podatelna a informační kancelář, Klatovská tř. 12, Plzeň
Telefon: +420 378 037 106, +420 378 037 017
Provozní hodiny podatelny pro veřejnost:
Pondělí 8,00 – 16,00
Úterý 8,00 – 15,00
Středa 8,00 – 16,00
Čtvrtek 8,00 – 14,00
Pátek 8,00 – 12,30
V případě potřeby lze podat dokumenty v písemné formě v době mimo provozní hodiny podatelny pro veřejnost také na vrátnici SVSMP, Klatovská třída 10, Plzeň, a to v pracovní dny od 6,00 do 18,00 (podání včetně potvrzení o přijetí dokumentu).

5. Případné platby lze poukázat

Komerční banka, a. s., č. ú. 4822650297/0100

6. IČO

40526551

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Daňové identifikační číslo (DIČ)
CZ40526551

8. Dokumenty
8.1 Seznam hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet (Údaje o rozpočtu v aktuálním a minulém roce a jeho změnách)

8.1
Zřizovací listina, účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o hospodaření povinného subjektu jsou zveřejněny ve sbírce listin na webových stránkách www.justice.cz.
Další dokumenty, např. formuláře ke stažení, přehled činností organizace, jsou zveřejněny na těchto webových stránkách www.svsmp.cz

8.2
Údaje o rozpočtu jsou uveřejněné v rámci údajů o rozpočtu města
www.plzen.eu/obcan/urad/verejne-dokumenty/rozpocet/

9. Žádosti o informace

Způsoby podání:
1. elektronicky:
a) prostřednictvím elektronické pošty,
elektronická adresa podatelny: svsinfo@plzen.eu
b) prostřednictvím datové schránky (ID): 2hnk7u2

2. písemně Českou poštou
SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace
Klatovská třída 10 a 12
301 00 Plzeň

3) osobně předáním žádosti v písemné formě
Podatelna SVSMP, Klatovská třída 12, Plzeň,
provozní hodiny podatelny pro veřejnost::
Pondělí 8,00 – 16,00
Úterý 8,00 – 15,00
Středa 8,00 – 16,00
Čtvrtek 8,00 – 14,00
Pátek 8,00 – 12,30

Pro podání žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. lze využít formulář – viz Příloha č. 2
Příloha č. 2 Formulář pro podání žádosti o poskytnutí informace (PDF/A)
Příloha č. 2 Formulář pro podání žádosti o poskytnutí informace (DOC)


Vyřízené žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

Při vyřizování žádostí o informace postupuje SVSMP v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále InfZ). Proti rozhodnutí SVSMP, jako povinného subjektu dle InfZ, kterým SVSMP odmítlo poskytnout informaci na základě žádosti, lze podat odvolání dle § 16 InfZ.
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace lze podat písemně u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
a) doručení sdělení podle § 6, §14odst. 5 písm. c nebo § 17 odst. 3,
b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
Stížnost řeší § 16a) InfZ.
Způsoby podání a podnětů jsou shodné se způsoby podání žádosti – viz výše uvedeno v bodě 9.

11. Předpisy
11.1 Nejdůležitější používané předpisy
11.2 Vydané právní předpisy

11.1
Při vyřizování žádostí o informace postupuje SVSMP v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a také v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů.
Zákony jsou k dispozici na webu ministerstva vnitra ČR, oddíl Legislativa
https://www.mvcr.cz/web-legislativa.aspx.

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je k dispozici k nahlédnutí v podatelně SVSMP, Klatovská třída 12, Plzeň, v provozních hodinách podatelny pro veřejnost – viz výše uvedeno v bodě 9.

11.2
SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace, není správním orgánem ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb.(správní řád) a nevykonává působnost v oblasti veřejné správy.

12. Úhrady za poskytování informací
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Rozhodnutí se uvádějí nejméně za 2 roky.

 

12.1
Příloha č. 3 Sazebník úhrad za poskytování informací (PDF)

12.2
Nebylo vydáno žádné rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací.

13. Licenční smlouvy
13.1 Vzory licenčních smluv
13.2 Výhradní licence

 

13.1 Vzory licenčních smluv nebyly stanoveny.
13.2 SVSMP dosud neuzavřela žádnou licenční smlouvu.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím
 

Výroční zprávy

Město Plzeň