Veřejné zakázky

Aktuálně

Počínaje dnem 18. 10. 2018, s ohledem na ustanovení § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, musí písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem při zadávání veřejných zakázek zadavatelem Správou veřejného statku města Plzně, příspěvkovou organizací nebo Statutárním městem Plzeň, zastoupeným Správou veřejného statku města Plzně, příspěvkovou organizací v zadávacím řízení dle zákona probíhat elektronicky, a to v některé z následujících forem:
• elektronický nástroj dle § 213 ZZVZ,
• datová schránka ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů,
• elektronická pošta (e-mail). 

Zadavatel upřednostňuje elektronickou komunikaci s dodavatelem v rámci elektronického nástroje Tender arena, přičemž nabídky musí být prostřednictvím tohoto nástroje podány vždy.
Pro podání nabídky a možnost komunikace dodavatele se zadavatelem v elektronickém nástroji musí být dodavatel registrován v elektronickém nástroji Tender arena (odkaz „registrace dodavatele“ na webové stránce www.tenderarena.cz). Pro podání nabídky musí uživatel na straně dodavatele disponovat rolí „účastník zakázky“. Vyřízení registrace provozovatelem elektronického nástroje Tender arena trvá max. 48 hodin (v pracovní dny) po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněno.


Počínaje dnem 15. 2. 2016 se musí každý zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu, který chce být potenciálně osloven k podání nabídky, zaregistrovat na investičních záměrech (http://zamery.plzen.eu/). Vybrané zájemce pak zadavatel osloví a poskytne jim zadávací dokumentaci. Zadavatel přijme pouze nabídky zájemců, kteří byli zadavatelem osloveni k podání nabídky. Toto opatření se týká výhradně zadávacích řízení k veřejným zakázkám malého rozsahu zahajovaných zadavatelem Správou veřejného statku města Plzně, příspěvkovou organizací nebo Statutárním městem Plzeň, zastoupeným Správou veřejného statku města Plzně, příspěvkovou organizací.

 

Oddělení veřejných zakázek

Mgr. Jindřich Lorenc, tel.: 378 037 132, e-mail: lorenc@plzen.eu
Yvetta Borská, tel.: 378 037 118, e-mail: borska@plzen.eu
Daniela Langhammerová, tel.: 378 037 202, e-mail: langhammerova@plzen.eu

 

Investiční záměry

V aplikaci INVESTIČNÍ ZÁMĚRY jsou obsaženy základní informace o plánovaných veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou cenou nad 1 mil. Kč bez DPH u veřejných zakázek na dodávky nebo u veřejných zakázek na služby a nad 3 mil. Kč bez DPH u veřejných zakázek na stavební práce a plánovaných podlimitních veřejných zakázkách, jež hodlá zadavatel zadat formou zjednodušeného podlimitního řízení.

U detailního zobrazení každého investičního záměru mají jednotlivé podnikatelské subjekty možnost se nahlásit jako zájemci o realizaci konkrétního záměru. Přihlášení se provede vyplněním formuláře, který je umístěn v dolní části aplikace.

 

Dokumenty k veřejným zakázkám zveřejňované na profilu zadavatele

Na PROFILU ZADAVATELE mohou uchazeči získat informace o veřejných zakázkách města Plzně, které je zadavatel dle zákona povinen nebo oprávněn zveřejňovat.

Zde jsou zveřejněny informace o probíhajících veřejných zakázkách města Plzně - zejména zadávací dokumentace (alespoň textová část), odůvodnění veřejné zakázky, písemná výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení, informace o umožnění prohlídky místa plnění v rámci zjednodušeného podlimitního řízení. Dále jsou zde zveřejněny informace o již realizovaných veřejných zakázkách města Plzně, které byly ukončeny po 1. 4. 2012 - zejména písemná zpráva zadavatele, text smlouvy, skutečně uhrazená cena a seznam subdodavatelů. K získání dokumentů není nutná registrace.

 

Všeobecné obchodní podmínky k objednávkám do 500.000,- KČ bez DPH (PDF, 531kB)

 

Město Plzeň