2016

Obnova komunikací v Radobyčicích - aktualizace k r. 2018

17. 2. 2016 | Autor: Hausdorf Milan, Ing.

Cílem stavby zajišťované Správou veřejného statku města Plzně je stavební úprava místních komunikací III. třídy západně od řeky Radbuzy. Zahrnuje ulici Jabloňovou, Vilovou, Lánskou, Slunnou, Sportovní,  Zářivou a Břízovou (v připojeném náhledu jsou tyto komunikace vyznačené červeně). Následně doznají změn i ulice Dlážděná, Litická, Do Štěnovic a K Doudlevcům, které připravuje Odbor investic MMP ( v náhledu jsou označeny modře). 

Stavba SVSMP je rozdělena do dvou etap. Do první etapy, která v současné době probíhá, jsou zařazeny ulice Vilová, Slunná, Sportovní a  Zářivá. Zbylé komunikace budou budovány v etapě následující, která je již stavebně připravena a bude realizovaná dle aktuálních možností města.

První etapa byla oproti původním předpokladům zahájena až na sklonku minulého roku. Odklad byl způsoben časovým posunem investiční akce společnosti ČEZ v širší zájmové oblasti (zahrnující mj. ulici Dlážděnou, Litickou, Do Štěnovic a U Pole). Předmětem této akce je zrušení nadzemního vedení NN a pokládka zemních kabelů. Součástí stavby je i odstranění sloupů elektrického vedení, na nichž jsou umístěna tělesa veřejného osvětlení. Vzhledem k této skutečnosti bylo rozhodnuto provádět  pokládku kabelů VO spolu s kabely NN a už v první fázi stavebních prací budovat novou osvětlovací soustavu. Tímto postupem lze dosáhnout toho, že veřejné osvětlení v dotčených ulicích bude mimo provoz jen po nezbytně nutnou dobu a dojde k úspoře výdajů města.

Kabely NN a VO budou ukládány do společných výkopů a nové sloupy veřejného osvětlení budou osazovány do stávajícího uličního prostoru v pozicích odpovídajících následným či budoucím stavebním úpravám. Pouze tam, kde by se tyto sloupy aktuálně ocitly  ve vozovce, nebo byly umístěny (byť na přechodnou dobu) neúčelně, bude zvoleno jiné řešení. To je např. v oblast křižovatky Do Štěnovic - Dlážděná, kde bude stávající osvětlení  na betonových sloupech ponecháno až do předpokládané rekonstrukce komunikací, připravované Odborem investic MMP.

Na pokládku kabelů budou postupně navazovat úpravy povrchů. Komunikace budou  řešeny vesměs jako komunikace místní obslužné bez chodníků, jen s postranními vegetačními pásy. Výjimkou bude pouze ulice Sportovní, kde bude zřízen jednostranný chodník ve vazbě na tamní sportoviště. Další výjimkou je ulice Zářivá, která bude mít charakter obytné ulice. Celá oblast až po ulici Lánskou bude dopravně řešena jako tzv. "zóna 30" se zvýšenými křižovatkovými plochami.

Vozovky v ulicích budou živičné, postranní vegetační pásy budou občas přerušeny dlážděnými sjezdy na přilehlé pozemky a místy pro odstavování vozidel. Parkovací místa jsou v návrhu kvantifikována přibližně v počtu 1 stání na každou stavební parcelu.

Předání stavby do trvalého užívání investor předpokládá na konci r. 2018. . 

 

Přehledná situace úprav v Radobyčicích (červené komunikace - přípravu a realizaci zajišťuje SVSMP, modré komunikace - přípravu a realizaci zajišťuje Odbor investic MMP):

 

 

 

 

Město Plzeň