2006

Zlepšení kvality vody Velkého boleveckého rybníka BIOMANIPULACE

20. 9. 2006 | Autor: Havelka Richard , Ing.

V roce 2006 byl po několika letech příprav spuštěn projekt biomanipulace na Velkém boleveckém rybníku. Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vody v tomto největším a nejnavštěvovanějším rybníku v Plzni.

Proč se voda v Boleváku zhoršila?

Velký bolevecký rybník se vyznačoval dobrou kvalitou vody zhruba až do roku 1999. Voda byla průhledná a sinicové vodní květy věcí neznámou. Do té doby si totiž rybník zachoval svůj přírodě blízký charakter s hojnými porosty ponořených vodních rostlin. Rostliny, především různé druhy rdestů, se v rybníce udržely navzdory nevhodnému způsobu rybářského obhospodařování. Bolevák byl hojně nasazován kaprem, který rytím vodní vegetaci ničil. Teprve koncem 90. let byl do rybníka – v souladu s tehdejšími názory - vysazen býložravý amur. Tato asijská ryba se u nás sice nerozmnožuje, ale dožívá se věku kolem 30 let a vytrvale roste, přičemž zkonzumuje obrovské množství vodních rostlin. Během dvou let byl po staletí udržovaný přirozený charakter rybníka zničen a celý ekosystém se přeměnil do současné podoby. Dnes v Boleváku ponořené vodní rostliny prakticky nejsou a rybník je ovládán rybami, z nichž nejhojnější jsou plotice, perlíni, okouni a cejni. Tato rybí obsádka má zásadní vliv na koloběh živin – způsobuje totiž, že klíčová živina, fosfor, se stává dostupnou pro růst sinic. Proto jsme svědky každoročních vodních květů většího či menšího rozsahu, tedy něčeho, co zde „nikdo nepamatuje“.

Projekt na zlepšení jakosti vody

Zlepšení jakosti vody v Boleváku lze dosáhnout pouze zásadní změnou typu rybničního ekosystému. Musíme rybník přimět, aby se vrátil do stavu před rokem 2000, kdy vodní rostliny udržovaly stabilně dobrou jakost vody. Jakkoli je tento princip jednoduchý, velmi obtížné je jeho uskutečnění. Co se tedy musí udělat, aby se obnovila přítomnost vodních rostlin, rybí obsádka se vrátila do přirozených mezí, voda se stala průhlednější a sinice přestaly vytvářet vodní květy? Situaci může vyřešit pouze série dobře do sebe zapadajících opatření.

1. Rybí obsádka

  • Z rybí obsádky se musí odstranit amur bílý, který vodní rostliny fyzicky likviduje.
  • Skončilo vysazování kapra, který ničí vodní rostliny mechanicky a navíc intenzivním rytím ve dně víří bahno a způsobuje zákal, který zhoršuje ve vodě světelné poměry.
  • Množství ryb v rybníce se musí zásadním způsobem snížit, aby se snížilo i množství fosforu, který se prostřednictvím trávicího procesu ryb stává dosažitelným pro růst řas a sinic.

Odlov zátahovou sítí

2. Zdroje fosforu

Zdroje fosforu se musí ošetřit tak, aby tento prvek nebyl k dispozici pro růst řas a sinic. Je velmi dobře, že přítok do rybníka je neznečištěný, a tak se můžeme věnovat pouze zdrojům fosforu v Boleváku samotném. Kromě regulace rybí obsádky je důležité především:

  • Ošetření sedimentů (bahna) na dně, kde je většina fosforu uložena. Cílem je „uzamknout“ fosfor v bahně tak, aby se odtud neuvolňoval. K tomu se ve světě používá řada typů chemických látek, které nemají vedlejší škodlivé účinky.
  • Zlepšení kyslíkových poměrů v nejhlubších místech Boleváku. U dna ve hloubce větší než 3 až 3,5 m (maximální hloubka je 5 m) se v létě rychle spotřebuje kyslík a z černého páchnoucího bahna se uvolňuje fosfor, který podporuje při hladině růst sinic. Řešením je buď vodu v rybníce promíchat, nebo bezkyslíkatou vrstvu odpustit pod rybník, nebo použít chemických prostředků (nadávkovat ke dnu dusičnan vápenatý, který i ve zcela neškodných koncentracích dokáže zahnat fosfor zpět do sedimentu).

Síran hlinitý

3. Podpora růstu ponořených rostlin

Za normálních okolností by se porosty vodní vegetace obnovily samovolně po zvýšení průhlednosti vody. V Boleváku ale testy ukázaly, že semenná banka je v mělkých částech rybníka velmi slabá a růst vodních rostlin je třeba podpořit. Podpora spočívá ve vysazování původních druhů rostlin a v jejich ochraně před žírem ryb a vodního ptactva (kachny, labutě).

Příprava vodních rostlin k výsadbě

Co už je uděláno

Především před spuštěním projektu začátkem roku 2006 proběhlo několik let intenzivních terénních průzkumů a laboratorních testů, do nichž byla zapojena špičková pracoviště v naší republice. Podle získaných výsledků pak dostal projekt zlepšení jakosti vody v Boleveckém rybníce konečnou podobu. Akce, které proběhly v roce 2006:

1. Rybí obsádka

Různými způsoby odlovů, především pomocí tzv. zátahových sítí, bylo odloveno mírně přes 2 000 kg nežádoucích druhů ryb, což je zhruba pětina z celkové rybí obsádky. Další odlovy budou ještě během podzimu následovat. Zároveň jsou do rybníka vysazovány dravé ryby (štika, bolen dravý, sumec, candát), které likvidují mladší věková stádia ryb. Vysazování kaprů definitivně skončilo.

Noční odlov

2. Zdroje fosforu

V červenci bylo provedeno základní ošetření sedimentů síranem hlinitým. Okamžitým, ale krátkodobým efektem bylo výrazné zvýšení průhlednosti vody. Tento účinek byl sice příjemný, ale nebyl hlavním cílem aplikace síranu hlinitého. Hlavním smyslem bylo vyvolat chemické změny v povrchové vrstvě bahna, které musí fosfor pevně vázat a nikoli uvolňovat. Jak se tento záměr podařil, to ukážou až speciální analýzy sedimentů, které proběhnou na podzim, v závěru vegetační sezóny. Podle těchto analýz bude rozhodnuto o detailech dalšího postupu.

Byla provedena příprava na odpouštění bezkyslíkaté vody ode dna rybníka, a to především tím, že vodní bilance rybníka byla nadlepšována pokusným čerpáním podzemní vody z vrtu blízko Košináře. Bez nadlepšení přítoku by odpouštěním klesala hladina Boleváku.

Přepoštění síranu do lodi

3. Podpora vodních rostlin

V spolupráci s botaniky ze Západočeské Univerzity byly vysazeny různé druhy rostlin do pokusných ohrádek a byl sledován jejich růst. Zároveň byl sledován vývoj vodní vegetace v ostatních rybnících soustavy, protože takto získané poznatky lze uplatnit i v Boleveckém rybníce.

Velmi důležitou součástí projektu v roce 2006 bylo podrobné sledování jakosti vody a také vývoje planktonu v Boleváku. Výsledky budou podrobně vyhodnoceny po skončení vegetační sezóny.

Vysazování vodních rostlin

Opatření, která nás ještě čekají

Obecně řečeno, projekt bude pokračovat podobně jako v roce 2006:

  1. Zásahy do rybí obsádky budou stále intenzivní a budou spočívat ve všech typech odlovů v kombinaci s vysazováním dravců a s regulací sportovního rybaření.
  2. Bolevák čeká další aplikace chemických látek na zlepšení poměrů na povrchu bahna. Záměrem bude zvýšit obsah železa v sedimentu, protože právě železo dokáže fosfor účinně z vodního slupce vychytávat. O konkrétní podobě aplikace rozhodnou laboratorní testy a analýzy sedimentů.
  3. Opatření proti bezkyslíkaté vodě u dna budou realizována buď s využitím odčerpání vody pod rybník, nebo s pomocí dusičnanu vápenatého, který už v koncentracích odpovídajících kojenecké pitné vodě pevně váže fosfor v bahně.
  4. Vodní rostliny budou podporovány masivněji a s využitím letošních zkušeností. V ohrazených plochách budou pěstovány už semenáčky perspektivních druhů.
  5. Celá činnost bude podrobně dokumentována a vývoj jakosti vody bude stejně jako dosud sledován pravidelnými laboratorními analýzami.

Zajištění celého projektu

Odborným garantem a autorem projektu je RNDr. J. Duras, Ph.D., který průběžně sleduje a vyhodnocuje probíhající činnosti.

Garantem ve věcech technických je SVSMP, jejíž pracovníci řídí a dozorují průběh všech akcí probíhajících na Boleveckém rybníce.

Generálním dodavatelem činností souvisejících s realizací projektu je firma KEMWATER Prochemie s.r.o.

Související články

Velký bolevecký rybník a vodní rostliny

Velký bolevecký rybník a vodní rostliny

19. 9. 2008 | Autor: Maršálková Jiřina

Růst vodních rostlin v Boleveckém rybníce je od roku 2006 systematicky podporován. Obnova vodní vegetace je základní součástí projektu zlepšení jakosti vody v rybníce. Vodní rostliny jsou totiž pro dobrou kvalitu vody naprosto nezbytné. Více

Projekt zlepšení jakosti vody Velkého boleveckého rybníka v roce 2008

Projekt zlepšení jakosti vody Velkého boleveckého rybníka v roce 2008

20. 2. 2008 | Autor: Maršálková Jiřina

Rok 2007 byl druhým rokem zásadních zásahů do ekosystému Boleveckého rybníka s cílem zajistit dlouhodobé zvýšení kvality vody. Na základě vyhodnocení dosavadních výsledků bude projekt pokračovat i v letošním roce. Více

Projekt zlepšení kvality vody Velkého boleveckého rybníka v roce 2007

28. 6. 2007 | Autor: Maršálková Jiřina

V loňském roce prodělal Velký bolevecký rybník řadu důležitých změn. Opatření pro zlepšení kvality vody na rybníce zahrnovala tři základní kroky: přímý zásah do koloběhu fosforu, redukci obsádky nežádoucích druhů ryb (cejn, perlín, plotice) a … Více

Město Plzeň