Starší

Problematika oceňování dřevin

7. 5. 2003 | Autor: Kuták Petr, Ing.

Oddělení urbanistické zeleně SVSMP se na veřejnosti prezentuje kromě své běžné činnosti také pořádáním odborných konferencí a seminářů. V dubnu 2003 se v Plzni konal (ve spolupráci se Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu) seminář na téma "Problematika oceňování dřevin".

Téma "Problematika oceňování dřevin" bylo zvoleno vzhledem k tomu, že v ČR není zákonem stanovený postup ani jednotná metodika, která by řešila stanovení hodnoty dřevin a určení škody způsobené na dřevinách. Odborná i laická veřejnost pořádání semináře uvítala. Kapacita přednáškového sálu Měšťanské besedy v Plzni byla zcela naplněna (cca 100 osob). Semináře se zúčastnili např. pracovníci státní správy, samosprávy, AOPK, studenti odborných škol, soudní znalci v oboru. Cílem semináře bylo znovu upozornit na nutnost řešení výše uvedeného problému z hlediska právního, na potřebu sjednocení přístupu alespoň v oboru správy a péče o zeleň. Také možnost diskuse a získání vzájemných informací o způsobech řešení této problematiky v jejich městě či regionu byla jistě přínosná.

Na semináři byly předneseny příspěvky těchto odborníků:

  • Ing. Ivan Dejmal - Oceňování biotopu
  • Ing. Bohumil Reš - Oceňování dřevin dle metodiky AOPK
  • Ing. Jaroslav Kolařík - Přehled zahraničních metodik oceňování stromů
  • Ing. Pavel Bulíř - Problematika oceňování okrasných dřevin z pohledu soudního znalce
  • Doc. Ing. Miloš Pejchal, Ing. Pavel Šimek, PhD. - Koncept metodiky oceňování dřevin
  • Ing. Samuel Burian - Ekologická újma, její vyčíslení
  • Ing. Tomáš Pilař - orientace v chaosu metodik

Ve sborníku, který vydala SZKT ve spolupráci se SVSMP (duben 2003) jsou navíc uvedeny tyto příspěvky:

  • JUDR. Ing. Filip Dienstbier - Právní východiska oceňování dřevin
  • Ing. A. M. Svoboda, Csc. - Hodnota a význam stromů ve městě.
Město Plzeň