2021

Přehled investic SVSMP na území města Plzně v roce 2021

29. 3. 2021 | Autor: Lukeš Martin, Ing.

Článek přináší přehled schválených investičních akcí Správy veřejného statku města Plzně (SVSMP) pro rok 2021 (komunikace a zeleň)

1/ PÉČE O VZHLED MĚSTA

Park Podzemník

Tento projekt řeší rozšíření parku Zemník na Košutce západním a severozápadním směrem. Jedná se o jednoduché, přírodně krajinářské úpravy s vybaveností pro krátkodobou rekreaci obyvatel sídliště Košutka. Při tvorbě projektu se vycházelo ze spolupráce s veřejností - dvě plánovací setkání komunitního plánování na podzim 2016 (První setkání s občany k parku PodzemníkDruhé setkání s občany k parku Podzemník).

V parku budou vybudovány cesty pro pěší (jejich trasy respektují současné pěší tahy v území), drobné modelace terénu, jednoduché prolézačky pro děti z klád a špalků a hřiště pro výcvik psů (kladiny, překážky).  Doplněn bude jednoduchý mobiliář k posezení a piknikování.   V prostoru bývalého hřiště BMX (terénní sníženina) vznikne jednoduché hřiště – plácek na hraní míčových a jiných her. Na vyvýšeném místě se vzrostlou borovicí lesní  bude upravena vyhlídka. Pojetím se bude nově plánovaná část parku podobat Parku na přání Zemník (realizován společně s veřejností v letech 2001 až 2002), veškeré úpravy budou provedeny z přírodních materiálů (kamenné zídky, mlatové cesty, mobiliář ze dřeva a kamene). Park bude samozřejmě doplněn o sadové úpravy – výsadby stromů a keřů, založení trávníků.

Celkové náklady stavby:  15,3 mil Kč., stavba byla zahájena v únoru 2020 a dokončena bude v polovině roku 2021.

Park za Plazou

Cílem obnovy a revitalizace parku je zlepšení provozních vztahů a využití Parku za Plazou. Záměru bude docíleno konceptem, který v centru parku vytvoří novou multifunkční zpevněnou plochu nasvícenou výrazným, na míru utvořeným osvětlovacím prvkem. Tato plocha bude formovat centrální prostor, který bude sloužit veškerým různorodým akcím, které se v parku budou konat.

Centrální plochou bude procházet hlavní komunikační osa parku v severojižním směru a propojovat ji s osvětlenou okružní procházkovou a inline-stezkou. Obě současná dětská hřiště budou obnovena a v západním koutě přibude ještě jedno další. Na místě asfaltové plochy, kterou využívají především teenageři, bude postaven zahloubený skatepark.

V návrhu je také řešeno propojení parku s řekou Mží, a to díky odstraněním méně kvalitních náletových dřevin rostoucích na břehu řeky a přiblížením cesty pro pěší blíže k jejímu břehu. Navíc přímo k řece bude moci návštěvník parku sestoupit po betonových pobytových schodech.

V celém parku bude doplněný mobiliář – lavičky, odpadkové koše a informační panely. Veškeré prvky mobiliáře jsou navrhovány ze tří základních materiálů – beton, ocel a dřevo a jsou co nejjednodušší, nejkompaktnější a nejrobustnější, aby odolaly jak dlouhodobému používání, tak případnému průtoku povodňových vod.

Přibližné náklady stavby: 33 mil. Kč; zahájení stavby se předpokládá na podzim roku 2021.

Převedení vod kolem Retenční nádrže Vinice

 V koordinaci se stavbou Retenční nádrže Vinice, která je v lokalitě mezi ulicí Na Chmelnicích a Lochotínským pavilonkem ve výstavbě od loňského roku (investor Vodárna Plzeň), bude provedena též část menší vodohospodářské stavby v podobě dešťové stoky pro odvádění srážkových vod z plochy nad ulicí Na Chmelnicích.

Účelem stavby je budoucí převedení dešťových vod z prostoru Vinice-sever do Lochotínského parku pod Lochotínským pavilónkem, kde vody protečou opraveným kamenným korytem a v konečném důsledku dotečou do řeky Mže. Tím dojde k odlehčení kanalizační soustavy a k podpoře myšlenky lepšího hospodaření s dešťovými vodami.

V letošním roce bude provedena část dešťové stoky kolem stavby RN Vinice. Zbývající část převedení dešťových vod přes park bude dokončena s obnovou severovýchodní části Lochotínského parku.

Předpokládané náklady stavby: 4,5 mil. Kč, stavba bude realizována v roce 2021.

2/ KOMUNIKACE

Oprava lávky U Černého mostu

Předmětem stavby je oprava lávky pro pěší a cyklisty přemosťující železniční trať Plzeň – Klatovy a spojující části Plzně Valchu a Litice.

Při rekonstrukci bude vybourána stávající mostovka – asfalt, železobetonová deska, dojde k demontáži nevyhovujícího zábradlí na lávce a předmostí. Lávka bude po vybourání mostovky a demontáže zábradlí jeřábem snesena na vedlejší pozemek investora.

Budou osazeny a svařeny jednotlivé díly mostovky a bude provedeno nové zábradlí, na celé lávce se zhotoví protikorozní ochrana. Na obou koncích nosné konstrukce je navržen nový mostní závěr. Po repasi bude lávka osazena jeřábem zpět na původní místo. Na již osazené lávce se provede pochozí hydroizolace mostovky, bude provedeno nové vozovkové souvrství na předmostí a bude zde osazeno nové zábradlí.

Přibližné náklady stavby: 6,5 mil. Kč, stavba bude realizována od dubna do července roku 2021.

Okružní křižovatka Krašovská

Předmětem stavby je dopravní napojení areálu nové sportovní haly v Krašovské ulici. Realizována bude nová okružní křižovatka navazující na stávající komunikaci Krašovská.

Mimo kruhový objezd je navržen parkovací pruh při západní straně ulice Krašovská, který bude sloužit pro odstavování autobusů MHD. Součástí návrhu je prodloužení smíšené stezky pro pěší a cyklisty a samostatné chodníky pro pěší.

Stavba zahrnuje dále úpravu stávajícího veřejného osvětlení, bezbariérové řešení komunikací, terénní úpravy, a výsadbu nových stromů podél chodníků i v prostoru okružní křižovatky.

Předpokládané náklady stavby: 20 mil. Kč, zahájení realizace se předpokládá na podzim roku 2021, dokončení v 1. polovině roku 2022.

Rekonstrukce ulice U Hřbitova

Připravovaný záměr řeší stavební úpravu komunikace U Hřbitova v celé délce včetně napojení na silnici I/26 (ulice Domažlická). Stavba napravuje současné nedostatky v daném území – špatný a nevhodný technický stav komunikace, nedostatek parkovacích stání, absenci chodníku a veřejného osvětlení v části komunikace.

Jedná se o kompletní výměnu povrchů celého profilu ulice, tj. vozovky, parkovacích stání, vjezdů do přilehlých nemovitostí, doplnění chodníků a úpravu zelených ploch. Bude doplněn jednostranný chodník o šířce min. 2 m z betonové dlažby v celé délce ulice, když stávající je pouze v menší části ulice.

Stavba bude realizována jako společná investice s Vodárnou Plzeň a.s. – obnova kanalizace a vodovodu. Součástí stavby je i nové veřejné osvětlení a umístění sběrného místa pro komunální odpad.

Přibližné náklady stavby (komunikační část): 9 mil. Kč, stavba bude realizována v období 2. pol. 2021 – 1. pol. 2022.

Úprava vnitrobloku Smrková

V rámci akce je řešena úprava současných parkovacích stání, komunikace a přilehlé zeleně. V současné době jsou šikmá parkovací stání po jedné straně vozovky a na druhé straně se parkuje podélně na chodníku. Proto je navržena úprava, která vymezí oficiální parkovací místa po obou stranách komunikace.

Celkem je navrženo 12 parkovacích míst. Komunikace je navržena s asfaltovým povrchem, parkovací stání jsou s povrchem z betonové dlažby.

Součástí úprav je přeložka 3 stožárů veřejného osvětlení a umístění 1 nového. V rámci stavebních úprav budou vysazené 3 nové stromy, upravena okolní zeleň a vytvořena nová plocha pro nádoby na odpad. Stavba je společnou investicí s Vodárnou Plzeň a.s. – obnova vodovodního a kanalizačního řadu.

Přibližné náklady stavby (komunikační část): 3,5 mil. Kč, stavba bude realizována v průběhu roku 2021.

Chodník Bukovec - Chlumek

V rámci akce bude postaven chodník (pěšina) podél ulice K Papírně, a to mezi zástavbou Bukovce a oddělenou enklávou Chlumku. Pěšina bude umístěna za silničním příkopem.

Náklady stavby cca 0,8 mil. Kč, termín realizace jaro 2021.

Výstavba SSZ Zborovská – Samaritská

K realizaci akce bylo přistoupeno na základě dopravní situace, která je zde vzhledem ke konfiguraci křižovatky a dopravnímu vytížení zvláště ve špičkách poměrně komplikovaná. V rámci této akce dojde ke stavebním úpravám napojení Samaritské ulice do Zborovské a s tím souvisejícímu vytvoření samostatných odbočovacích pruhů vlevo a vpravo ze Samaritské ulice. Dále bude provedena úprava řadících pruhů ve Zborovské ulici ve směru z Doudlevců.

Na křižovatce bude instalováno světelné signalizační zařízení (SSZ), které bude řídit jak stávající chodecký přechod před podnikem ETD Transformátory a.s., tak křižovatku Zborovská – Samaritská. Vzhledem k tomu, že se jedná o výstavbu provizorního zařízení, nebudou řešeny protlaky pod vozovkou, ale kabely budou přes vozovku vedeny po převěsech. Výhledové definitivní řešení souvisí se záměrem přeložky Samaritské ulice a vybudováním mimoúrovňového křížení trasy městského okruhu s železniční tratí Plzeň - Klatovy.

Přibližné náklady stavby: 4 mil. Kč, předpokládaná doba realizace červen - srpen 2021.

Celoplošná oprava Folmavské ulice

Připravovaný záměr představuje obnovu vozovkového souvrství čtyřpruhové Folmavské ulice. Některé úseky komunikace mají stáří už 25 let a při intenzivním provozu včetně těžké nákladní dopravy se projevují četné poruchy vozovky. Vzhledem ke zhoršenému technickému stavu povrchu ulice Folmavská bude provedeno odfrézování stávajících asfaltových vrstev, recyklace podkladních vrstev a následná pokládka nového asfaltového koberce včetně obnovy vodorovného dopravního značení.

Rozsah opravy povrchu vozovky v ulici Folmavská je od okružní křižovatky na Domažlické ulici po křižovatku s ulicemi Borská a U Letiště. Vzhledem k rozsahu a finanční náročnosti této akce je možné, že realizace se rozloží do dvou let. V letošním roce bude v první fázi realizován úsek U Letiště – U Panasonicu a úsek U Panasonicu – U Nové Hospody směr Nová Hospoda.

Přibližné náklady stavby: 45 mil. Kč, předpoklad realizace v roce 2021 v období květen - červenec.

Stavební úprava Sokolovské ulice

Stavba představuje celoplošnou opravu Sokolovské ulice v úseku od domu č. or. 97 k č. or. 115. Součástí opravy budou i některé dílčí stavební úpravy, především posunutí přechodů pro chodce do funkčnějších poloh, rozměrové úpravy parkovacích stání a celoplošné opravy chodníků.

Přibližné náklady stavby: 5,5 mil. Kč, termín realizace podzim 2021.

Stezka podél ulice Na Roudné

Předmětem stavby je výstavba společné stezky pro pěší a cyklisty podél ulice Na Roudné v délce cca 325 m. Jedná se o realizaci další části záměru „Úprava na cyklotrase Luční – Bolevecký rybník – Bolevec“ etapou „Stavební úpravy ulice Na Roudné“.

Stezka je navržena na šířku 2,75 m v úseku podél zvýšené silniční obruby oddělující stezku od vozovky (úsek cca 80 m) a na šířku 3,4 m v úseku odděleném od komunikace pomocí ocelového silničního svodidla.

Povrch stezky bude proveden z asfaltového betonu. V rámci akce bude nutná ve větším rozsahu výstavba opěrných zdí gabionové konstrukce, zpevnění tak dosahuje až 3,4 m šíře pod cyklostezkou. Součástí záměru je doplnění veřejného osvětlení tvořené celkem 10 novými stožáry.

Přibližné náklady stavby: 10,5 mil. Kč, termín realizace červenec - září 2021.

 

Informace o termínech zahájení a ukončení u jednotlivých staveb se budou v průběhu roku upřesňovat dle skutečnosti.

Město Plzeň