2020

Stavební úpravy Republikánské ulice a vnitrobloku Republikánská – Rokycanská

9. 6. 2020 | Autor: Lukeš Martin, Ing.

Území výše uvedené stavby se nachází v městském obvodu Plzeň 4 v obytné zástavbě rodinnými domy a panelovými bytovými domy. Území doplňuje mateřská škola a sportovní hřiště.

Komunikační struktura pochází z doby vzniku sídliště a v současné době již nevyhovuje z technického ani kapacitního hlediska. Smyslem projektu je proto především nové stavební uspořádání komunikací zohledňující požadavky na parkování a zklidnění dopravního provozu.

Provedenými úpravami dojde ke zlepšení možnosti parkování, odstranění špatného technického stavu komunikací, zvýšení bezpečnosti účastníků a průjezdnosti mezi jednotlivými bloky. Přitom se přistupuje maximálně šetrně k již stávající zeleni - ke kácení došlo v době vegetačního klidu pouze na severní straně areálu MŠ, kde dendrologický průzkum ukázal poškození stromů. Obecně stavební úpravy a výměny povrchů přispějí ke snížení prašnosti a hlučnosti v celé lokalitě.

Nedílnou součástí stavby bude revitalizace sídelní zeleně úpravy a rekonstrukce veřejného osvětlení. Navrženo je také nové odvodnění, pro které se v některých místech vybudují nové přípojky. Finálním povrchům předcházela i rekonstrukce kanalizace a vodovodu a budou provedeny přeložky elektrických kabelů a slaboproudých rozvodů.

V rámci této stavby bude provedena úprava i v části vnitrobloku Revoluční – Rodinná za účelem zajištění dopravy v klidu. Dojde k úpravě parkovacích stání, chodníků a odvodňovacích vpustí. V budoucnu by již nemělo docházet k neorganizovanému parkování na plochách, které k tomu nejsou určeny.

Stavba bude vzhledem ke svému rozsahu rozdělena na etapy. Při každé etapě dojde k částečnému omezení přístupu do bytových domů, parkování, atd. Investor proto žádá uživatele objektů o shovívavost a zároveň se bude snažit ve spolupráci se zhotovitelem stavby negativní dopady při provádění co nejvíce zmírnit.

Stavba byla zahájena 1. 6. 2020 předáním staveniště zhotoviteli, dle předpokladů by měla být stavba dokončena v listopadu letošního roku. Zhotovitelem stavby je společnost Vida Group s.r.o.

Celkové náklady na stavbu činí 26 618 546 Kč vč. DPH.


fotogalerie současného stavu:

 

Město Plzeň