2020

Přehled investic SVSMP na území města Plzně v roce 2020

11. 2. 2020 | Autor: Lukeš Martin, Ing.

Článek přináší přehled schválených investičních akcí Správy veřejného statku města Plzně (SVSMP) pro rok 2020.

1/ PÉČE O VZHLED MĚSTA

Park U Ježíška – cesta z Mikulášského náměstí

Projekt upravuje používané pěší propojení mezi Mikulášskou ulicí a nivou řeky Radbuzy jižně od areálu Mikulášského hřbitova. Cesta se napojí na stávající stezku pro pěší a cyklisty podél řeky. Úpravy budou spočívat ve vybudování rampového schodiště, které překonává výšku 11,5m na délce 82,5m. Podél rampového schodiště bude vystavěna  opěrná zídka, nově bude průchod osvětlen veřejným osvětlením.

Podél pěšího propojení bude provedena přeložka (obnova) trakčních kabelů. Do nové polohy bude posunuta část oplocení loděnice TJ ČSAD (oplocení bude v délce 90m nové). Dále budou provedeny sadové úpravy (výsadby stromů a keřů), umístěn dětský herní prvek (prolézačka „Šapitó M“) a mobiliář (2 ks lavice, 1ks odpadkový koš).

Náklady stavby: 15 mil. Kč; v srpnu 2019 byla stavba zahájena, dokončení je v roce 2020.

Obnova Lochotínského parku 2. etapa

Jedná se o pokračování v celkové revitalizaci Lochotínského parku v návaznosti na obnovu první části parku, která proběhla v roce 2015.

Projekt obnovy zahrnuje: pěstební zásahy a úpravy stávající zeleně, nové výsadby stromů, regeneraci a znovuzaložení travnatých ploch, květinové záhony, zavlažovací systém, úpravu veškerých pochozích ploch (parkové cesty a zpevněné plochy), tůň na zachycení srážkové vody, doplnění rekreační vybavenosti: mobiliáře, informačního systému, VO, dětských prvků, fit prvky pro dospělé. Část parku nad Lochotínským pavilonem bude realizována až po ukončení stavby retenční nádrže Vinice.

Související investicí bude položení kanalizačního potrubí podél retenční nádrže Vinice, jež má v budoucnu sloužit pro převedení dešťových vod z oblasti Vinic a Kopeckého pramene do parku a dále do nivy Mže.

Náklady: 13 mil. Kč, stavba byla zahájena v roce 2019, dokončení na konci listopadu 2020.

Park Podzemník

Tento projekt řeší rozšíření parku Zemník na Košutce západním a severozápadním směrem. Jedná se o jednoduché, přírodně krajinářské úpravy s vybaveností pro krátkodobou rekreaci obyvatel sídliště Košutka. Při tvorbě projektu se vycházelo ze spolupráce s veřejností (dvě plánovací setkání komunitního plánování na podzim 2016 - První setkání s občany k parku Podzemník a Druhé setkání s občany k parku Podzemník).

V parku budou vybudovány cesty pro pěší (jejich trasy respektují současné pěší tahy v území), drobné modelace terénu, jednoduché prolézačky pro děti z klád a špalků a hřiště pro výcvik psů (kladiny, překážky). Doplněn bude jednoduchý mobiliář k posezení a piknikování.   V prostoru bývalého hřiště BMX (terénní sníženina) vznikne jednoduché hřiště – plácek na hraní míčových a jiných her. Na vyvýšeném místě se vzrostlou borovicí lesní  bude upravena vyhlídka. Pojetím se bude nově plánovaná část parku podobat Parku na přání Zemník (realizován společně s veřejností v letech 2001 až 2002), veškeré úpravy budou provedeny z přírodních materiálů (kamenné zídky, mlatové cesty, mobiliář ze dřeva a kamene). Park bude samozřejmě doplněn o sadové úpravy – výsadby stromů a keřů, založení trávníků.

Celkové náklady stavby: 15,3 mil Kč; stavba bude zahájena v únoru 2020 a dokončena v druhé polovině roku 2021 (vychází z finančních možností města).

Obnova víceúčelové nádrže v Červeném Hrádku

Úprava stávající víceúčelové vodní nádrže v Červeném Hrádku obsahuje: opevnění břehů nádrže, nové terasové stupně k posezení na břehu a možné vstupy do nádrže, dále vodohospodářské objekty – odběrné místo pro Sbor dobrovolných hasičů, usazovací nádrž, obtok víceúčelové nádrže, nátok do nádrže (částečně veden otevřeným korytem).

Kromě úprav vodní nádrže se připravuje také revitalizace okolí víceúčelové vodní nádrže a kultivace dožívajícího rekreačního zázemí (nové sportovní hřiště po míčové hry, fit – prvky, mobiliář). Kolem vodní nádrže bude vedena cesta pro pěší. Počítá se s umístěním fit prvků pro dospělé a s hracím prvkem pro děti. Upravena a doplněna bude zeleň (výsadba listnatých dřevin, úprava trávníků). Rekreační vybavenost a povrchy cest byly v PD upraveny dle požadavků obyvatel Červeného Hrádku.

Přibližné náklady stavby: 8 mil. Kč; zahájení stavby se předpokládá na konci roku 2020.

2/ KOMUNIKACE

Mohylová (úsek Stará Cesta – Masarykova)

Předmětem této akce jsou stavební úpravy Mohylové ulice v rozsahu od mostu přes řeku Úslavu po křižovatku s ulicí Masarykova. Stavební úpravy zahrnují rekonstrukci silnice II/233, části místních komunikací, rekonstrukci stávajících zálivů MHD včetně rekonstrukce nástupišť, úpravu dotčených světelných signalizačních zařízení. Dále se v rámci stavby řeší parkovací stání, sjezdy k přilehlým nemovitostem a rekonstrukce stávajících chodníků na stezku s odděleným provozem pěších a cyklistů.

Součástí stavebních úprav jsou rovněž úpravy na stávajících inženýrských sítích a zařízení – rekonstrukce a prodloužení stávající kanalizace, obnova vodovodních řadů a přípojek, přeložky sdělovacích kabelů a úpravy veřejného osvětlení. Povrchy silnice II/233, opravených částí místních komunikací a cyklostezky jsou navrženy z asfaltobetonu, parkovací stání a chodníky z betonové dlažby.

Akce je společnou investicí Statutárního města Plzně, Správy a údržby silnic Plzeňského kraje a Vodárny Plzeň a.s. V roce 2019 proběhla rekonstrukce mostu přes řeku Úslavu, kterou zajišťovala SÚS Plzeňského kraje a první část rekonstrukce kanalizace, místní komunikace, zastávek MHD, chodníků, veřejného osvětlení a světelné signalizace. 

Celkové náklady jsou cca 92 mil. Kč, z toho podíl města Plzeň je 15,5 mil. Kč; stavba byla zahájena v roce 2019, dokončení v červenci 2020.

Stavební úprava ulice Vyhlídková

Předmětem akce je stavební úprava komunikace Vyhlídková ulice ve dvou úsecích: rovnoběžná s Rokycanskou (podél rodinných domů) a úsek od Rokycanské ulice za vjezd na pozemek parc. č. 2814 k. ú. Doubravka.

První úsek (podél rodinných domů) je s ohledem na šířku pozemku řešen jako jednosměrná komunikace ve směru od MK Vyhlídková, s šířkou vozovky 2,75m. Zpevnění vozovky je navrženo z vegetačních dílců Kroso, se zásypem štěrkovou drtí.

U druhého úseku organizace dopravy zůstává stávající, tj. obousměrná komunikace s napojením na Rokycanskou ul. Stávající příkop bude upraven a zpevněn betonovými žlabovkami, ukončen bude horskou vpustí. Před napojením Vyhlídkové ul. na Rokycanskou ul. je navržen štěrbinový odvodňovací žlab.

Součástí stavebních úprav je nové veřejné osvětlení v obou jmenovaných úsecích. Důvodem k akci je nevyhovující technický stav obou úseků místní komunikace.

Přibližné náklady stavby: 6 mil. Kč; stavba bude provedena v červenci a srpnu 2020.

Rekonstrukce mostu PM 089 přes Radbuzu v Liticích

Předmětem stavby bude rekonstrukce silničního mostu nad ústím řeky Radbuzy do přehradní nádrže České údolí. Součástí stavby bude nový levostranný chodník a úprava části komunikace směrem na Valchu (od ulice Spádné až k zóně rekreačních domků). V rámci stavby bude vybudováno i nové veřejné osvětlení. Stavba bude prováděna za plné uzavírky komunikace.

Vybudování nového chodníku (na mostě i mimo něj) si vyžádá příčný posun vozovky směrem k městu. Aby to bylo možno provést, je nutno korunu zemního tělesa rozšířit. Z tohoto důvodu je třeba na východním svahu tělesa vykácet náletové dřeviny a svah částečně přisypat.

Samotný most je starý cca 45 let a dnes je ve stupni VI (velmi špatný). Na základě analýzy možností obnovy byla jako nejvhodnější vybrána varianta výměny nosné konstrukce. Stavba bude zahájena v roce 2020, hlavní objem prací proběhne při úplné uzavírce od března do října 2020. Náhradní trasu pro chodce představuje nová lávka přes Radbuzu nad jezem.

Přibližné náklady stavby: 46 mil. Kč; stavba bude zahájena v březnu 2020.

Rekonstrukce ulice Republikánská, vnitroblok Republikánská - Rokycanská a Republikánská - Rodinná

Předmětem stavby je stavební úprava Republikánské ulice v úseku Revoluční – Dlouhá a navazujících komunikací ve vnitrobloku Rodinná – Rokycanská – Dlouhá. Stavba bude prováděna po etapách za plné uzavírky aktuálně prováděné etapy stavby.

Cílem stavby je nové stavební uspořádání komunikací zohledňující požadavky na parkování a zklidnění dopravního provozu. V rámci stavby budou obnoveny povrchy vozovek a chodníků a revitalizována sídelní zeleň. Součástí stavby bude nové veřejné osvětlení a ochrana kabelů společnosti CETIN. Podél ulice Republikánská bude nově vybudován parkovací pruh.

Přibližné náklady stavby: 31 mil. Kč; stavební činnost bude zahájena v roce 2020.

Oprava Rooseveltova mostu – spodní stavba

Oprava spodní stavby mostu je pokračováním opravy provedené v roce 2019 a z části reaguje na zjištění stavu mostu během předchozích stavebních prací.

V rámci stavby bude vyměněn jeden z pilířů mostu v nejhorším technickém stavu, vyměněna ložiska mostu přes Tyršovu ulici, provedena sanace spodní stavby mostu přes Tyršovu ulici a estakády nad ulicí Truhlářská a provedeny terénní úpravy pod mostem na roudenském zhlaví.

Přibližné náklady stavby: 15 mil. Kč; stavba bude realizována v roce 2020 bez uzavírky na mostě.

Oprava lávky U Černého mostu

Předmětem stavby je oprava lávky pro pěší a cyklisty přemosťující železniční trať Plzeň – Klatovy a spojující části Plzně Valchu a Litice.

Při rekonstrukci bude vybourána stávající mostovka – asfalt, železobetonová deska, dojde k demontáži nevyhovujícího zábradlí na lávce a předmostí. Lávka bude po vybourání mostovky a demontáže zábradlí jeřábem sesazena na vedlejší pozemek investora.

Budou osazeny a svařeny jednotlivé díly mostovky a bude provedeno nové zábradlí na lávce, na celé lávce se zhotoví protikorozní ochrana. Na obou koncích nosné konstrukce je navržen nový mostní závěr. Po repasi bude lávka osazena jeřábem zpět na původní místo. Na již osazené lávce se provede pochozí hydroizolace mostovky, bude provedeno nové vozovkové souvrství na předmostí a bude zde osazeno nové zábradlí.

Přibližné náklady stavby: 6,5 mil. Kč; stavba bude realizována v roce 2020.

Výstavba SSZ Sukova - Schwarzova

Jedná se o stavbu nového SSZ na křižovatce Sukova – Schwarzova. Důvodem je zajištění bezpečnosti chodců na dlouhém přechodu a současně zajištění bezpečnějšího výjezdu ze Schwarzovy ulice.

Přibližné náklady stavby: 7 mil. Kč; stavba bude dokončena v říjnu 2020.

Výstavba SSZ Malostranská - Květná

Jedná se o stavbu nového SSZ na křižovatce Malostranská - Květná. Důvodem umístění signalizace je zajištění bezpečnosti chodců v místě a zlepšení možnosti výjezdu z vedlejších ulic.

Přibližné náklady stavby: 3 mil. Kč; stavba bude realizována v roce 2020.

3/ INVESTICE DO MHD

Rekonstrukce napájení Slovany, Černice

Rozsáhlá akce zahrnovala obnovu trakčních kabelů a napájecí soustavy přiléhající k měnírně Slovany. Byly obnoveny kabelové trasy podél ulic Slovanská, Francouzská, Malostranská, Slovanská alej a Chválenická, postavena nová měnírna v Černicích. Jako poslední zbývá dokončit úsek podél Nepomucké ulice od křižovatky s ulicí Jasmínová po křižovatku s ulicí K Dráze.

Přibližné náklady stavby: 14 mil. Kč; stavba proběhne v roce 2020.

Repanelizace tramvajové trati Sladkovského

V tomto projektu je řešeno odstranění havarijního stavu tramvajové trati ve Sladkovského ulici v úseku Radyňská – Koterovská. Stávající dožilé tramvajové panely typu BKV budou nahrazeny za nové formou tzv. repanelizace. Předpokládá se výměna panelů na nové podkladní živičné vrstvě s ponecháním původní podkladní betonové desky.

Kromě opravy tramvajové trati bude provedena celoplošná oprava vozovky včetně parkovacích stání. Zásah do chodníků se předpokládá jen v případě nutnosti úprav inženýrských sítí. Dále bude doplněna přípojka inteligentního označníku v zastávce U Duhy, ukolejnění napájecího bodu, vyměněno trakční vedení, jeho kontakty a detektory.

Náklady stavby: 26 mil. Kč; termín zahájení stavby: 16. 5. 2020, dokončení: 11. 6. 2020.

Rekonstrukce tramvajové trati Solní

Cílem projektu je rekonstrukce tramvajové trati a sítí technického vybavení v ulici Solní. Účelem stavby je zajištění dlouhodobého bezpečného provozu tramvajové dráhy a podzemních inženýrských sítí.

Stávající konstrukce tramvajové trati z BKV panelů bude nahrazena pevnou jízdní dráhou. Povrchy vozovek budou nově předlážděny velkou žulovou dlažbou v celém rozsahu. Chodník bude opět tvořen původními tzv. plzeňskými deskami.

Dále dojde k úpravě vodovodního řadu (přeložka) a kanalizační stoky (sanace a nové šachty), doplnění kabelu ukolejnění a kolejového odvodňovače. V režii SVSMP dojde k obnově veřejného osvětlení (lucerny). Samostatně koordinovanou stavbou bude i rekonstrukce plynovodu (Gasnet).

Přibližné náklady: 34 mil. Kč; zahájení stavby: červen 2020, zahájení tramvajového provozu: 1.9. 2020.

Úprava zastávek MHD Rozcestí Podhájí v Radobyčicích

Předmětem stavby je úprava stávajících zastávek MHD v Radobyčicích v ulici K Černicím.

Upravované zastávky jsou navrženy v jízdních pruzích se středním dělícím ostrůvkem. Střední dělící ostrůvek je v místě zastávek – nástupních hran navržen s převýšením. Dělící ostrůvek pokračuje dále ve směru staničení jako nepřevýšený. V tomto úseku je ostrůvek lemován speciálním obrubníkem (používaným u přejezdných ostrůvku a středových ostrůvku okružních křižovatek). Převýšený ostrůvek bude zatravněn. Nepřevýšený ostrůvek bude zadlážděn kamennou dlažbou uloženou do drtě.

Součástí návrhu je obnova krajnice. Stavbu dojde k úpravě polohy svodidel. Stará svodidla budou v předmětných úsecích demontována a osazena následně do nové polohy nová. Stávající přístřešek na zastávce ve směru Černice – Radobyčice bude výškově upraven. Ve směru Radobyčice – Černice dojede k osazení nového přístřešku bez bočnic. Cílem stavby je zvýšení bezpečnosti chodců přicházejících k zastávce MHD.

Přibližné náklady stavby: cca 3,0 mil. Kč; stavba bude realizována v roce 2020.

Úprava zastávek MHD Pod Zámečkem v ulici Radčická

Předmětem stavby je úprava nástupišť a zřízení místa pro přecházení k zastávkám „Pod Zámečkem“.

Přibližné náklady stavby: cca 1,0 mil. Kč, stavba bude realizována v roce 2020.


Informace o termínech zahájení a ukončení u jednotlivých staveb se budou v průběhu roku upřesňovat dle skutečnosti.


 

Město Plzeň