2019

Zóny 30 na území města Plzně - 2019

22. 10. 2019 | Autor: Mráz Dana

Na území města Plzně je v současnosti několik různě rozsáhlých oblastí, na jejichž vjezdech/výjezdech je umístěno dopravní značení č. IZ8a,b „Zóna s dopravním omezením“ s vyznačení dopravní značky č. B20a (30) „Nejvyšší dovolená rychlost“. Jedná se o tzv. Zóny 30, které řeší plošné zklidnění dopravy v dané oblasti regulací nejvyšší dovolené rychlosti.

Zóna 30 je jednou z forem plošného zklidňování dopravy na místních komunikacích s obslužnou dopravní funkcí především v rezidenčních oblastech, má vyšší rozsah použití než např. obytná zóna.


Zásadní rozdíly v Zóně 30 oproti obytné zóně:

  • zůstává zachováno členění na vozovku a chodník a není tedy nutná přestavba komunikace,
  • Zóny 30 se zřizují i na komunikacích s vyšším dopravním významem než u zón obytných,
  • napojení se řeší jako křižovatka,
  • parkování není omezeno pouze na označená místa,
  • chodci, cyklisté a automobily nesdílejí společný prostor (pobytový/přidružený prostor je od hlavního dopravního prostoru oddělen),
  • nejvyšší dovolená rychlost je 30km/h.


Charakteristické znaky Zón 30 (zklidňovací principy):

  • pravidlo přednosti zprava v křižovatkách, minimální užití dalšího dopravního značení včetně vodorovného (přechody se většinou nevyznačují, chodci mohou přecházet kdekoli)
  • směrová dopravně zklidňovací opatření (šikany např. pomocí střídavého parkování, zúžení jízdního profilu apod.)
  • výšková zklidňovací dopravní nebo stavební opatření.


Navrhování Zón 30 podrobně řeší předpis TP 218 (Technické podmínky pro navrhování Zón 30).

Přínosy: zvýšení bezpečnosti silničního provozu; regulace intenzit dopravy a při dodržení vhodných zklidňovacích opatření i snížení hluku a emisí; úspornější dimenzování komunikací při přestavbách.


Přehled dosud zřízených Zón 30 na území Plzně:

Název zónyměst. obvodpřibližná rozloha (ha)
Bolevec - Prokopávka10,6
Vinice – 3 části125,3
Slovany – Rychtaříkova a Spojovací216,3
Slovany - Petřín217,8
Slovany - Květná22,8
Bezovka335,6
Výsluní389,9
Valcha – Černý most323,5
Radobyčice – 3 části38,0
Černice84,6
Lhota - Mokřiny108,4

mapka zde


Výhled:
s přibývajícími požadavky na zklidňování dopravy na místních obslužných komunikacích s převahou pobytové funkce, jakož i z hlediska možnosti úspornějšího navrhování komunikací se v Plzni připravují další Zóny 30. Konkrétně jde např. o Jiráskovo nám. včetně širšího okolí, oblast mezi Klatovskou a Koperníkovou ulicí, oblast Zavadilky a další.

Město Plzeň