2019

Přehled investic SVSMP na území města Plzně v roce 2019

19. 3. 2019 | Autor: Lukeš Martin, Ing.

Článek přináší přehled schválených investičních akcí Správy veřejného statku města Plzně (SVSMP) pro rok 2019.

PÉČE O VZHLED MĚSTA

Park U Ježíška – cesta z Mikulášského náměstí

Projekt upravuje používané pěší propojení mezi Mikulášskou ulicí a nivou řeky Radbuzy jižně od areálu Mikulášského hřbitova. Cesta se napojí na stávající stezku pro pěší a cyklisty podél řeky. Úpravy budou spočívat ve vybudování rampového schodiště, které překonává výšku 11,5m na délce 82,5m. Podél rampového schodiště bude vystavěna  opěrná zídka, nově bude průchod osvětlen veřejným osvětlením.

Podél pěšího propojení bude provedena přeložka (obnova) trakčních kabelů. Do nové polohy bude posunuta část oplocení loděnice TJ ČSAD (oplocení bude v délce 90m nové). Dále budou provedeny sadové úpravy (výsadby stromů a keřů), umístěn dětský herní prvek (prolézačka „Šapitó M“) a mobiliář (2 ks lavice, 1ks odpadkový koš).

Přibližné náklady stavby: 15 mil. Kč, v srpnu 2019 byla stavba zahájena, dokončení je v roce 2020.

 
Obnova Lochotínského parku 2. etapa

Jedná se o pokračování v celkové revitalizaci Lochotínského parku v návaznosti na obnovu první části parku, která proběhla v roce 2015.

Projekt obnovy zahrnuje: pěstební zásahy a úpravy stávající zeleně, nové výsadby stromů, regeneraci a znovuzaložení travnatých ploch, květinové záhony, zavlažovací systém, úpravu veškerých pochozích ploch (parkové cesty a zpevněné plochy), tůň na zachycení srážkové vody, doplnění rekreační vybavenosti: mobiliáře, informačního systému, VO, dětských prvků, fit prvky pro dospělé. Část parku nad Lochotínským pavilonem bude realizována až po ukončení stavby retenční nádrže Vinice.

Související investicí bude položení kanalizačního potrubí podél retenční nádrže Vinice, jež má v budoucnu sloužit pro převedení dešťových vod z oblasti Vinic a Kopeckého pramene do parku a dále do nivy Mže.

Přibližné náklady: 18 mil. Kč

 
Odpočinkové místo U Mže

Jedná se o jednoduchou parkovou úpravu veřejně přístupného prostoru v Radčicích v meandru řeky Mže (jižně od Radčic podél stávající komunikace ul. Družstevníků). Kromě sadovnických úprav (pěstební opatření a výsadba stromů) je plánována obnova přírodní tůně, pěších stezek a doprovodného mobiliáře (monolitické lavice).

Přibližné náklady: 2,5 mil. Kč, stavba dokončena

 

Obnova víceúčelové nádrže v Červeném Hrádku

Úprava stávající víceúčelové vodní nádrže v Červeném Hrádku obsahuje: opevnění břehů nádrže, nové terasové stupně k posezení na břehu a možné vstupy do nádrže, dále vodohospodářské objekty – odběrné místo pro Sbor dobrovolných hasičů, usazovací nádrž, obtok víceúčelové nádrže, nátok do nádrže (částečně veden otevřeným korytem).

Kromě úprav vodní nádrže se připravuje také revitalizace okolí víceúčelové vodní nádrže a kultivace dožívajícího rekreačního zázemí (nové sportovní hřiště po míčové hry, fit – prvky, mobiliář). Kolem vodní nádrže bude vedena cesta pro pěší. Počítá se s umístěním fit prvků pro dospělé a s hracím prvkem pro děti. Upravena a doplněna bude zeleň (výsadba listnatých dřevin, úprava trávníků). Rekreační vybavenost a povrchy cest byly v PD upraveny dle požadavků obyvatel Červeného Hrádku.

Přibližné náklady stavby: 8 mil. Kč; zahájení stavby se posouvá do roku 2020

KOMUNIKACE

Mohylová (úsek Stará Cesta – Masarykova)

Předmětem této akce jsou stavební úpravy Mohylové ulice v rozsahu od mostu přes řeku Úslavu po křižovatku s ulicí Masarykova. Stavební úpravy zahrnují rekonstrukci silnice II/233, části místních komunikací, rekonstrukci stávajících zálivů MHD včetně rekonstrukce nástupišť, úpravu dotčených světelných signalizačních zařízení. Dále se v rámci stavby řeší parkovací stání, sjezdy k přilehlým nemovitostem a rekonstrukce stávajících chodníků na stezku s odděleným provozem pěších a cyklistů.

Součástí stavebních úprav jsou rovněž úpravy na stávajících inženýrských sítích a zařízení – rekonstrukce a prodloužení stávající kanalizace, obnova vodovodních řadů a přípojek, přeložky sdělovacích kabelů a úpravy veřejného osvětlení. Povrchy silnice II/233, opravených částí místních komunikací a cyklostezky jsou navrženy z asfaltobetonu, parkovací stání a chodníky z betonové dlažby.

Akce je společnou investicí Statutárního města Plzně, Správy a údržby silnic Plzeňského kraje a Vodárny Plzeň a.s. Časově související akcí bude rekonstrukce mostu přes řeku Úslavu, kterou zajišťuje SÚS Plzeňského kraje. Celkové náklady jsou cca 92 mil. Kč, z toho podíl města Plzeň je 15,5 mil. Kč. Stavba je zahájena, dokončení v červenci 2020.

Dopravní ulice na Nové Hospodě

Předmětem stavby je oprava povrchu části místní komunikace Domažlická, změna stavebního uspořádání křižovatky Domažlická – Dopravní vložením směrovacích ostrůvků a rekonstrukce místní komunikace Dopravní v úseku od křižovatky s Domažlickou přibližně ke křižovatce s ulicí Šikmá. Stavba se týká vozovek i chodníků. V rámci stavby je navržena nezbytná úprava odvodnění vyplývající z navrhovaných stavebních úprav. Důvodem ke stavbě je nevyhovující technický stav komunikací. V předstihu byla provedena výměna vodovodu.

Vozovky místních komunikací jsou navrženy s povrchem z asfaltového betonu; vjezdy k nemovitostem, parkovací místa a chodníky jsou navrženy s povrchem z betonové dlažby. Součástí stavby bude úprava stávajícího trolejového vedení.

Náklady stavby: 17,3 mil. Kč, stavba je dokončena.

Stavební úpravy Brněnská

Účelem rekonstrukce, která je součástí regenerace sídliště Vinice, je realizace stavebních úprav napravujících současný nevyhovující dopravně-technický stav (špatný stav povrchu vozovky i chodníků, nedostatečný počet parkovacích míst atd.).

Oprava se provádí v části Brněnské ulice (od začátku úseku až po křižovatku s ulicí Na Chmelnicích). Vozovka bude s povrchem z asfaltobetonu; chodníky, parkovací stání a vjezdy k nemovitostem budou s povrchem z betonové dlažby. Součástí stavby bude rekonstrukce veřejného osvětlení a vegetační úpravy (výsadba nových stromů, založení nových trávníků). Spoluinvestorem je též Vodárna Plzeň a.s., která zajišťuje rekonstrukci kanalizace.

Přibližné náklady stavby: 21 mil. Kč, stavba je dokončena.

Stavební úpravy Arbesova a Klostermanova

Rekonstrukce celé Arbesovy a části Klostermanovy ulice bude provedena jako součást regenerace sídliště Bory a má za úkol zlepšit současný nevyhovující dopravně-technický stav (špatný stav povrchu vozovek i chodníků, nedostatečný počet parkovacích míst atd.).

Součástí navržených úprav jsou vozovky, parkovací pruhy a pásy, úprava stávajících samostatných sjezdů, chodníky, jednosměrná cyklistická stezka a doprovodné terénní úpravy. Součástí stavby bude rekonstrukce veřejného osvětlení a vegetační úpravy (výsadba nových stromů, založení nových trávníků).

Součástí stavby je i rekonstrukce vodovodu a kanalizace.

Přibližné náklady stavby: 19,5 mil. Kč, stavba je dokončena.

Parkování v ulici Ke Sv. Jiří

Předmětem stavby je doplnění kolmých parkovacích stání v úseku podél železniční trati v ulici Ke Sv. Jiří na Doubravce. Projekt připravil ÚMO Plzeň 4, z prostředků MO je též financována.

Přibližné náklady stavby: 4 mil. Kč, stavba je dokončena.

Odvodnění vnitrobloku 17. listopadu 9 - 13

Předmětem stavby je vybudování nové uliční stoky a následná úprava stávající komunikace ve vnitrobloku ulice 17. listopadu 9 – 13. Důvodem je vytvoření podmínek pro svedení vod z povrchu komunikací mimo vnitřní kanalizaci přilehlých domů. V současnosti jsou oba systémy propojeny a při deštích dochází k zahlcování přípojek a k zatápění suterénu domů.

Dešťové svody budou napojeny na nově vybudovanou stoku a z ní do stávajícího kanalizačního řadu v Arbesově ulici. Výkopovými pracemi bude stávající komunikace zcela rozebrána a bude nutno provést její kompletní obnovu. Při té příležitosti bude podél vozovky zřízeno i několik parkovacích stání.

Stavba bude prováděna za plné uzavírky komunikace s nejnutnější dopravní obsluhou zadního traktu přilehlé lékárny. Žádné vyvolané investice (překládky inženýrských sítí, ap.) stavba nemá.

Přibližné náklady stavby: 1,5 mil. Kč, stavba je dokončena.

Stavební úprava ulice Vyhlídková

Předmětem akce je stavební úprava komunikace Vyhlídková ulice ve dvou úsecích: rovnoběžná s Rokycanskou (podél rodinných domů) a úsek od Rokycanské ulice za vjezd na pozemek parc. č. 2814 k. ú. Doubravka.

První úsek (podél rodinných domů) je s ohledem na šířku pozemku řešen jako jednosměrná komunikace ve směru od MK Vyhlídková, s šířkou vozovky 2,75m. Zpevnění vozovky je navrženo z vegetačních dílců Kroso, se zásypem štěrkovou drtí.

U druhého úseku organizace dopravy zůstává stávající, tj. obousměrná komunikace s napojením na Rokycanskou ul. Stávající příkop bude upraven a zpevněn betonovými žlabovkami, ukončen bude horskou vpustí. Před napojením Vyhlídkové ul. na Rokycanskou ul. je navržen štěrbinový odvodňovací žlab.

Součástí stavebních úprav je nové veřejné osvětlení v obou jmenovaných úsecích. Důvodem k akci je nevyhovující technický stav obou úseků místní komunikace.

Přibližné náklady stavby: 6 mil. Kč, stavba bude zahájena v roce 2020.

Rekonstrukce mostu PM 089 přes Radbuzu v Liticích

Předmětem stavby bude rekonstrukce silničního mostu nad ústím řeky Radbuzy do přehradní nádrže České údolí. Součástí stavby bude nový levostranný chodník a úprava části komunikace směrem na Valchu (od ulice Spádné až k zóně rekreačních domků). V rámci stavby bude vybudováno i nové veřejné osvětlení. Stavba bude prováděna za plné uzavírky komunikace.

Vybudování nového chodníku (na mostě i mimo něj) si vyžádá příčný posun vozovky směrem k městu. Aby to bylo možno provést, je nutno korunu zemního tělesa rozšířit. Z tohoto důvodu je třeba na východním svahu tělesa vykácet náletové dřeviny a svah částečně přisypat.

Samotný most je starý cca 45 let a dnes je ve stupni VI (velmi špatný). Na základě analýzy možností obnovy byla jako nejvhodnější vybrána varianta výměny nosné konstrukce. Stavba bude zahájena v roce 2020, hlavní objem prací proběhne při úplné uzavírce od března do října 2020. Náhradní trasu pro chodce představuje nová lávka přes Radbuzu nad jezem.

Přibližné náklady stavby: 46 mil. Kč.

Rekonstrukce ulice Republikánská, vnitroblok Republikánská - Rokycanská

Předmětem stavby je stavební úprava Republikánské ulice v úseku Revoluční – Dlouhá a navazujících komunikací ve vnitrobloku Rodinná – Rokycanská – Dlouhá. Stavba bude prováděna po etapách za plné uzavírky aktuálně prováděné etapy stavby.

Cílem stavby je nové stavební uspořádání komunikací zohledňující požadavky na parkování a zklidnění dopravního provozu. V rámci stavby budou obnoveny povrchy vozovek a chodníků a revitalizována sídelní zeleň. Součástí stavby bude nové veřejné osvětlení a ochrana kabelů společnosti CETIN. Podél ulice Republikánská bude nově vybudován parkovací pruh.

Přibližné náklady stavby: 31 mil. Kč, stavební činnost bude zahájena v roce 2020

Rekonstrukce ulic Jabloňová, Lánská v Radobyčicích

Stavba je druhou etapou již zahájené úpravy "Radobyčice – Stavební úprava ulic Jabloňová, Lánská, Vilová, Slunná, Břízová Sportovní a Zářivá" (1. etapa byla realizována v r. 2018). Cílem této úpravy je postupná rekonstrukce místních komunikací III. třídy v Radobyčicích.

Cílem této etapy je celková úprava uličního profilu komunikací, vybudování nových vozovek, zřízení parkovacích stání a nových vegetačních ploch. Úpravy respektují požadavky na zklidnění dopravního provozu. V řešeném území jsou navrženy zvýšené křižovatkové plochy a celá zájmová oblast je z pohledu organizace dopravy pojata jako tzv. "Zóna 30".

Stavba bude prováděna po jednotlivých komunikacích za plné uzavírky aktuálně prováděné části stavby.

Přibližné náklady stavby: 7 mil. Kč, stavba je dokončena.

Výstavba SSZ Sukova - Schwarzova

Jedná se o stavbu nového SSZ na křižovatce Sukova – Schwarzova. Důvodem je zajištění bezpečnosti chodců na dlouhém přechodu (jeden z posledních neřízených přechodů přes čtyřpruhovou komunikaci v Plzni – odporuje platné normě) a současně zajištění bezpečnějšího výjezdu ze Schwarzovy ulice.

Přibližné náklady stavby: 7 mil. Kč, stavba bude dokončena v roce 2020

INVESTICE DO MHD

Rekonstrukce napájení Slovany, Černice

Rozsáhlá akce zahrnovala obnovu trakčních kabelů a napájecí soustavy přiléhající k měnírně Slovany. Byly obnoveny kabelové trasy podél ulic Slovanská, Francouzská, Malostranská, Slovanská alej a Chválenická, postavena nová měnírna v Černicích. Jako poslední zbývá dokončit úsek podél Nepomucké ulice od křižovatky s ulicí Jasmínová po křiž. s ulicí K Dráze - proběhne v roce 2020.

Rekonstrukce napájecích kabelů Denisovo nábřeží

Tato akce představuje výměnu trakčních napájecích kabelů na Denisově nábřeží od křižovatky s ulicí Americká po lávku směrem k muzeu, včetně výměny kabelů na lávce. Výměna kabelů se provádí z důvodu jejich stáří (nevyhovujících izolačních stavů), a to v souvislosti s rekonstrukcí lávky v rámci projektu Náplavka.

Přibližné náklady stavby: 10 mil. Kč, stavba je dokončena.

Repanelizace tramvajové trati Slovanská

Účelem stavby je celoplošná oprava konstrukce tramvajové trati (repanelizace). V převážné části Slovanské třídy leží tramvajový svršek z roku 1982, nejstarší v Plzni. Stavba je rozdělena na dvě části, a to úsek Sladkovského – Částkova a Částkova – náměstí Milady Horákové. Ve směru do centra bude kolejový svršek měněn v celé délce úpravy. Ve směru z centra pak v úseku ulic Motýlí (Částkova) až náměstí Milady Horákové. Zbývající úsek trati bude zachován, protože prošel rekonstrukcí v roce 2011 a je v dobrém stavu.

Spolu s opravou tramvajové tratě dojde k celoplošné opravě krytu silnice I/20 na Slovanské třídě (zajišťuje ŘSD). V celém rozsahu stavby bude obnovena ložná i obrusná vrstva vozovky. V místě výkopů (především vodovodních přípojek) bude obnovena kompletní konstrukce vozovky včetně lokální sanace zemní pláně.

Dále budou obnovena elektrická příčná propojení kolejnic, vyměněny zkorodované trakční stožáry, upraveny vodovodní armatury a sanována kanalizace (platí Vodárna Plzeň). Součástí stavby na Slovanské třídě bude i úprava zastávek Olšová (chodníkové mysy místo ostrůvků), na kterou je připraven samostatný projekt.

Dopravní uspořádání Slovanské třídy s kolejemi po stranách jízdního pásu se touto rekonstrukcí nezmění.

Po celou dobu stavby bude zajištěn alespoň jednokolejný provoz tramvají (v jednom směru). Náhradní autobusová doprava nebude zavedena. Od 1. dubna do 15. září 2019 bude vyloučena kolej od Sladkovského ul. po náměstí Milady Horákové. Tramvaje linky č. 1 pojedou přes Koterovskou tř. a Světovar na Slovany a odtud zpět do centra.

Přibližné náklady stavby: 163 mil. Kč, z toho město Plzeň 80 mil. Kč

Repanelizace Karlovarská

Jde o úsek pod rondelem od zastávky Pod Záhorskem k mostu Gen. Pattona (pouze kolej ve směru do centra). Výměna panelů se provede z důvodu koroze rybin a ztráty držebnosti kolejnic. Stavba bude prováděna v druhé polovině srpna za provozu, tramvaje budou svedeny obousměrně na druhou kolej.

Připravované projekty tramvajových tratí (real. 2020-2021):

Rekonstrukce TT Solní, Zbrojnická

Cílem projektů je rekonstrukce tramvajových tratí a sítí technického vybavení v ulicích Solní a Zbrojnická. Účelem stavby je zajištění dlouhodobého bezpečného provozu tramvajové dráhy a podzemních inženýrských sítí.

Stávající konstrukce tramvajové trati z BKV panelů bude nahrazena pevnou jízdní dráhou. Povrchy vozovek budou nově předlážděny velkou žulovou dlažbou v celém rozsahu.  Chodník bude opět tvořen původními tzv. plzeňskými deskami.

V Solní ulici dojde dále k úpravě vodovodního řadu a kanalizační stoky (sanace a nové šachty), doplnění kabelu ukolejnění a kolejového odvodňovače. V režii SVSMP dojde k obnově veřejného osvětlení. Samostatně koordinovanou stavbou bude i rekonstrukce plynovodu (Gasnet).

Ve Zbrojnické ulici bude kromě tramvajové trati vybudována nová kanalizační stoka a upraven vodovod. Stejně jako v Solní ulici dojde i na rekonstrukci veřejného osvětlení a plynovodu.

Repanelizace Sladkovského

Jedná se o výměnu panelů BKV při stávajícím uspořádání trati, předpoklad realizace květen 2020.

Oprava TT Plaská v úseku Studentská - Tachovská

Kolejový rošt s dřevěnými pražci bude vyměněn za nový s betonovými pražci a bezpodkladnicovým upevněním. V tomto úseku mají být poprvé v Plzni vyzkoušeny nové typy zákrytů trati (rohože s funkcí retence vody a různými druhy povrchu). Předpoklad realizace v roce 2021.

Rekonstrukce TT v ul. Terezie Brzkové

Výstavba pevní jízdní dráhy ve zbylém úseku ul. Terezie Brzkové (úsek Vejprnická - Macháčkova), včetně stavebních úprav komunikace a inženýrských sítí.

Město Plzeň