2019

Opravy na mostech a lávkách v roce 2018

16. 1. 2019 | Autor: Šašek Václav

V roce 2018 se v rámci rozpočtových možností provedly drobné opravy a údržbové práce na těchto mostních objektech:

Oprava nátěru lávky PM-027 – ul. U Trati – sanace napojení

Během května byl proveden nový nátěr ocelové konstrukce lávky a drobné sanační práce na lávce. Práce byly dokončeny začátkem června 2018.

Prováděcí firma: BARVEX-SERVIS s.r.o.

Celkové náklady: 142.743,- Kč

před:
        

po:
        


PM-053 – oprava pochozí izolace a předpolí lávky přes Vejprnický potok - Malesická ul.

Vzhledem k poškození pochozí izolace mostu a možnosti další degradace mostovky bylo přistoupeno k opravě pochozí izolace v rámci oprav. Bylo také provedeno vyrovnání napojení lávky na chodníkové rampy. Opravy probíhaly během měsíce června a července 2018.

Prováděcí firma: CETINA a KENAUR s.r.o.

Celkové náklady: 157.766,- Kč

před:
        

po:
        


PM-070 – oprava nátěru ocelové konstrukce mostu přes Mži v Malesicích

Na základě počínající koroze nosné konstrukce mostu bylo přistoupeno k opravě nátěru ocelové konstrukce. Obroušení, očištění a nové nátěry byly provedeny během června a dokončeny začátkem července 2018.

Prováděcí firma: BARVEX-SERVIS s.r.o.

Celkové náklady: 257.075,- Kč

před:
        

po:
        


Podchod pod Rokycanskou ul. – u divadla ALFA

Na základě stížností a špatného stavu nátěrů interiéru i zastřešení vstupů do podchodu bylo přistoupeno k celkové opravě nátěrů podchodu. Vnitřek podchodu byl očištěn a byly provedeny nové nátěry stěn fasádními barvami. Zastřešení vstupů podchodu a jejich ocelové části byly obroušeny, očištěny a opatřeny novým protikorozním nátěrem. Opravy podchodu probíhaly během července 2018.

Prováděcí firma: BARVEX-SERVIS s.r.o.

Celkové náklady: 376.137,- Kč

před:
        

po:
   


PM-031 – oprava mostu přes Vejprnický potok - stará Vejprnická

Během srpna 2018 byla vzhledem ke špatnému technickému stavu vozovky a říms mostu provedena jejich oprava. Byla provedena výměna povrchu vozovky za živičný povrch, sanovány římsy a proveden nový nátěr zábradlí mostu.

Prováděcí firma: ISKOM s.r.o.

Celkové náklady: 601.872,- Kč

před:
        

po:
   


PM-033 – Poříční ul. – oprava a sanace mostu, vyčištění koryta vodoteče

Vzhledem ke špatnému stavu římsy mostu a zanešení koryta množstvím naplavenin, které zamezovaly plynulému odtoku vody do řeky Úslavy, bylo přistoupeno k nápravě. Koryto vodoteče pod mostem bylo kompletně vyčištěno a byla sanována římsa mostu a provedeny nové nátěry římsy a křídel mostu. Oprava probíhala během srpna 2018.

Prováděcí firma: ISKOM s.r.o.

Celkové náklady: 398.501,- Kč

před:
        

po:
        


PM-087 – Dlážděná ul. – sanace mostu přes náhon řeky Úhlavy

Na základě špatného stavu říms a několika poruchám prefabrikované rámové konstrukce mostu bylo přistoupeno k sanaci mostu a tím k prodloužení jeho životnosti. Během oprav byl vyčištěn průtočný profil mostu, bylo provedeno očištění a sanace říms mostu a provedeny další drobné sanace nosné konstrukce mostu. Práce probíhaly během srpna 2018.

Prováděcí firma: Inkasta s.r.o.

Celkové náklady: 385.910,- Kč

před:
        

po:
        


na opěrných zdech:

Bolevecká náves – oprava opěrné zdi

V květnu a začátkem června 2018 byla opravena opěrná zeď na Bolevecké návsi. Vzhledem k částečnému vypadávání výplně spár a uvolnění některých kamenů byla zeď celkově přespárována a bylo opraveno spárování římsy opěrné zdi.

Prováděcí firma: Inkasta s.r.o.

Celkové náklady: 210.774,- Kč

před:
        

po:
   

Pallova – Štruncovy sady – oprava opěrné zdi

Vzhledem ke špatnému stavu opěrné zdi a jejímu částečnému zborcení bylo přistoupeno k její celkové opravě. Oprava byla zahájena v červnu a dokončena v červenci 2018. Z opěrné zdi byl odstraněn již nepotřebný plot, bylo doplněno chybějící kamenivo a zeď byla celkově sanována a přespárována.

Prováděcí firma: Inkasta s.r.o.

Celkové náklady: 266.849,- Kč

před:
        

po:
   


Pod Švabinami – oprava opěrné zdi a oplocení

Vzhledem k havarijnímu stavu opěrné zdi bylo přistoupeno k její celkové opravě. Během opravy bylo demontováno staré oplocení, odbourána rozpadlá vrchní část opěrné zdi a odstraněny další nesoudržné části opěrné zdi. Zeď byla kompletně přebetonována novou vyztuženou římsou a celkově sanována. Na nově opravenou opěrnou zeď bylo osazeno nové oplocení. Práce probíhaly během září 2018.

Prováděcí firma: BK – INVESTIS, spol. s.r.o.

Celkové náklady: 320.407,- Kč

před:
        

po:
        


Nad Mlýnem – Bukovec – oprava kamenných opěrných zdí

Během září a října 2018 byla provedena celková oprava soustavy opěrných zdí v ul. Nad Mlýnem v Bukovci. Provedla se sanace poškozených částí zdi, doplnění chybějícího kamene, sanace zábradlí a celkové přespárování a očištění opěrných zdí.

Prováděcí firma: Inkasta s.r.o.

Celkové náklady: 591.291,- Kč

před:
   

po:
   


K Jezu – oprava protihlukové stěny u konečné trolejbusů Božkov

Na základě špatného stavu částí opěrné stěny a jejímu nadměrnému zatěžování reklamními poutači bylo přistoupeno k její celkové opravě. Z protihlukové stěny byly odstraněny reklamní poutače a byla provedena výměna poškozených železobetonových dílců protihlukové stěny, byla provedena sanace stojek stěny a celková sanace a nátěr protihlukové stěny. Práce na opravě probíhaly během září a byly dokončeny začátkem října 2018.

Prováděcí firma: Ekolevel s.r.o.

Celkové náklady: 185.626,- Kč

před:
        

po:
         

Město Plzeň