2018

Zpráva o stavu SSZ k 31. 3. 2018

2. 5. 2018 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Řízení dopravy světelnou signalizací je věc, kterou většina veřejnosti vnímá jako samozřejmou, někdy prospěšnou, občas i obtěžující součást běžného života. Málokdo má ale potřebu se hlouběji zajímat o princip provozu nebo o technologie, které jej umožňují, případně zefektivňují. Z toho důvodu tak nejvíce zaznamenáme situaci, kdy je buď spuštěna zcela nová křižovatka, nebo je ta stávající z nějakého důvodu nefunkční. Vzhledem k tomu, že řadič SSZ (řídící centrum křižovatky) lze přirovnat k běžnému počítači, je i zde nezbytná průběžně prováděná modernizace, doplnění periferií nebo optimalizace řízení. Toto však jsou zásahy skryté, které běžný uživatel nemá možnost vnímat.

Tolik úvodem k situaci, kdy by se mohlo zvenčí zdát, že se na poli SSZ nic nového neděje. „Větší klid“, který v uplynulém roce panoval, byl způsoben tím, že byly postupně dokončeny plošné instalace konkrétních částí, dílů nebo zařízení (upgrade řadiče na typ C9xx, LED svítidla, preferenční jednotky MHD, smíšená návěstidla chodec/cyklista) a buď byl naplněn původním projektem stanovený počet, nebo již nebylo kam instalovat další.


… o křižovatkách obecně …

V současné době je ve správě SVSMP 93 světelných signalizačních zařízení (SSZ). To jedno, které od poslední zprávy přibylo, však není zcela nová křižovatka – K155 Borská - Emilova nebyla tehdy ještě předána SVSMP do správy a do celkového počtu SSZ se tedy nepočítala.

Z tohoto celkového počtu jsou v současnosti dvě SSZ zcela mimo provoz z důvodu dlouhodobě probíhající větší stavby, jejíž součástí je kompletní rekonstrukce celé křižovatky. Jde o řadiče P69 přechod Dlouhá a K501 Mikulášská - U trati.

Rovněž z důvodu dlouhodobější stavby jsou naopak v provozu dva dočasné, provizorně osazené řadiče – jeden na mostě Generála Pattona zajišťující kyvadlový provoz tramvají a druhý na K402 Rokycanská - Revoluční přebírající část provozu při uzavírce Dlouhé ulice. Oba tyto řadiče budou po dokončení příslušné stavby demontovány a trvale použity v jiných lokalitách.


… o modernizaci SSZ a nových stavbách …

Modernizace stávajících SSZ probíhá zejména v souvislosti s kompletní rekonstrukcí celé křižovatky. Takto se v roce 2017 dočkaly novějšího vybavení např. K340 Gerská - Kralovická, K333 Studentská - Komenského, K439 Rokycanská - U Zahrádek nebo již dříve K414 Masarykova - Mohylová. Na těchto křižovatkách byla provedena výměna veškerých součástí SSZ (kabely, sloupy, návěstidla, detektory) v souvislosti s celkovou obnovou povrchu a terénními úpravami okolí. Na K120 Klatovská - Borská pak musel být kvůli nevyhovujícímu stavu původního řadiče osazen záložní z dopravní ústředny.

Již dříve byl zcela dokončen upgrade řadičů C800 na typ C900. To se provedlo pouhou výměnou základní desky a úpravou softwaru bez nutnosti zásahu do vlastního zapojení SSZ v křižovatce. Díky nově osazenému síťovému rozhraní (ethernet, LAN) toto poskytlo nové možnosti na poli komunikace řadiče s dopravní ústřednou, jako např. využití bezdrátových GSM modemů nebo optické sítě města. V tuto chvíli tak SVSMP již nemá ve své správě žádný řadič C800.

Na křižovatce K512 Nepomucká - Štefánikova je ve spolupráci s vývojáři zkoušen zcela nový typ řadiče SX. Jedná se však o pilotní projekt, na jehož nákladech se zatím město nepodílelo a řadič zůstává majetkem výrobce.


technologie řadiče, typ

mimo

C900

940ES

MR

MS

jiné

celkem

provoz

58

13

8

11

1

91

2
… o světelných zdrojích …

Průběžně byla také dokončena první etapa výměny běžných žárovek za LED svítidla na bázi 230V. Tato kombinace umožňuje využití stávajících žárovkových návěstidel osazených úspornějšími LED světly bez nutnosti zásahu do zapojení SSZ. Bylo jí využito u relativně novějších křižovatek, běžících na 230V, kde se v dohledné době nepředpokládá žádná rozsáhlejší rekonstrukce a již osazený řadič tuto kombinaci umožňoval.

Kompletně rekonstruovaná SSZ, u kterých se mění i venkovní vybavení a kabeláž, jsou již osazována pouze 40V technologií, která přináší další úsporu energie. Zde je již prvotní instalace LED světel nezbytnou nutností.

V současné době proniká na trh i technologie 1W/24V, takový řadič však zatím v Plzni není v provozu.


… o preferenci MHD …

Taktéž byla dokončena plošná instalace preferenčních jednotek pro přednostní průjezd vozidel MHD. I zde počítal původní projekt s určitým množstvím jednotek doplněných do stávajících řadičů, primárně na linkách nekolejové MHD (protože tramvaje se díky trolejovým kontaktům mohly přihlašovat už dříve). Postupně pak byly tyto jednotky doprogramovány i pro tramvaje, což nachází využití např. při výluce, kdy se i náhradní autobusová doprava může o preferenci přihlásit, aniž by na mechanické kontakty dosáhla. Další jednotky jsou již montovány jen jako součást dodávky nových řadičů.

V současnosti je však na dvou místech pokusně zprovozněna tzv. sdílená preference, kdy se vozidlo MHD přihlásí na volný kanál vedlejší křižovatky a z ní je impuls doručen po koordinačním kabelu na křižovatku právě projížděnou, která vlastní preferenční jednotku neobsahuje. Do maxima tak lze využít kapacitu jednotek stávajících a již první výsledky přinášejí jistý optimismus, že do budoucna bude tento způsob přihlašování využitelný i v jiných lokalitách.


… o smíšených návěstidlech …

Dalším, na jistou dobu uzavřeným projektem, byla instalace smíšených návěstidel chodec-cyklista. Do roku 2016 byly pro jejich instalaci využity všechny lokality, kde to tehdejší legislativa umožňovala. Díky jejím změnám je v současné době připravován projekt osazení dalších smíšených návěstidel do ostatních míst, kde se chodci a cyklisté potkávají. Rovněž u nových staveb, pokud jsou v místě cyklostezky, už se počítá výhradně s instalací smíšených filtrů do chodeckých návěstidel.


31.3.2018

technologie svítidel:

preference MHD:

smíšená

SSZ

klasické

LED

jednotka

návěstidla

celkem

žárovky

230V

nízkoVolt

v místě

sdílená

chod./cykl.

91

39

38

14

48

2

25… o komunikaci s ústřednou …

Nejvýraznějšího, zvenčí však nejméně patrného pokroku bylo dosaženo ve způsobu komunikace řadiče s dopravní ústřednou. S rozvojem městského kamerového systému a s ním související optické komunikační sítě, začalo se pracovat na připojení řadičů SSZ všude, kde to lokalita, topologie sítě a typ řadiče umožňují.

Díky jisté změně v možnostech přístupu a využití koordinačních kabelů mohl také být úspěšně realizován dlouho připravovaný projekt sdíleného, resp. kombinovaného připojení. To umožňuje využít optickou síť jako alespoň část trasy k dopravní ústředně i u řadičů, ke kterým zatím optická vlákna nevedou. Řadič tak komunikuje po metalickém kabelu pouze k nejbližšímu přípojnému místu optické sítě – což většinou bývá jiný řadič SSZ na optice již připojený – a odtud je již signál na ústřednu veden po této síti se všemi výhodami, které optická síť přináší. (Rychlost, spolehlivost, variabilita trasy a další.) Díky této sbíhavé struktuře výrazně poklesl počet kabelů nutných na vstupu do dopravní ústředny.


SSZ

z toho

technologie připojení k ústředně

celkem

připojeno

optika

kabel

kombi

GSM

nic

91

86

27

25

25

9

5
Jak je vidět, na poli signalizačního zařízení se stále něco děje, i když ne vždy jde o změny na první pohled patrné. V současné době je již ve značně pokročilé fázi projekt modernizace dalších čtyř křižovatek, rozvoj sdílené preference, jakož i montáž dalších smíšených návěstidel. 

Stejně tak je nemalé úsilí věnováno i optimalizaci provozu SSZ, zejména pak v souvislosti s probíhajícími stavbami a rekonstrukcemi. Bohužel však nelze vyhovět všem požadavkům. Za stavu, kdy se některá křižovatka ocitne na objízdné trase a tím pádem téměř za hranicí své kapacity, lze sice následky do jisté míry zmírnit, ale nelze je zcela eliminovat. 

Město Plzeň