2018

V parku Potoční probíhá oprava cest a dosadba stromů

9. 2. 2018 | Autor: Hrdličková Hana , Ing.

Park Potoční leží na okraji zastavěné části Doubravky mezi ulicemi Potoční, U Panského dvora a tělesem železnice na Prahu. Unikátní je jeho založení. V době Druhé světové války skupina místních skautů z vlastní iniciativy upravila prostor pouze vlastními silami a materiálem ze svých nebo darovaných zdrojů. Založení parku je datováno v zápiscích do roku 1942. Nějakou dobu po válce skauti park udržovali, ale postupem doby začal prostor opět zarůstat a devastovat.

V roce 1995 na podnět místních občanů město Plzeň prostřednictvím Správy veřejného statku města Plzně nechalo zpracovat projekt regenerace celého prostoru. Místní ho stále využívali k procházkám do nejbližší krajiny. Projekt vycházel z původní myšlenky vytvoření kultivovaného přechodu města do krajiny. Studie vyšla z filozofie skautingu jako odkazu na původní tvůrce parku. Nejvýraznějším prvkem nad celým parkem je umělecky ztvárněný totem umístěný na nejvyšším místě. Dalšími netradičními prvky prostoru jsou tzv. kamenný stůl pod skálou, kamenné okno do údolíčka potoka, dřevěná vyhlídková věž s mostkem a myší díra (průchod) skrz val do krajiny. V roce 1998 byly úpravy dokončené realizací sítě nezpevněných, mlatových cest. Veškeré úpravy plně respektují přírodní charakter prostoru. Nově vložené prvky jen zdůrazňují malebnost malého parku. Právě citlivost přístupu projektantů, pokora a respekt při zpracování návrhu bylo oceněno v prestižní architektonické soutěži Grand Prix architektů 1998.

V průběhu času docházelo k opotřebení vybavení parku, devastaci vandalismem, ale i přirozenému dožití některých dřevin. Dílčí opravy zajišťuje Správa veřejného statku města Plzně průběžně po celý rok společně se základní údržbou prostoru (úklid odpadků, sekání trávy, dosadby dřevin, nátěry mobiliáře). V posledních letech však došlo k výrazné erozi svahů a cest. Proto byla v loňském roce zpracována projektová dokumentace opravy cestní sítě a obnovení odvodnění. Vzhledem k příznivému průběhu počasí byly práce zahájeny v lednu letošního roku. Podle průběhu klimatických podmínek budou práce dokončeny do poloviny dubna. Vysázeno bude 26 stromů (javor, dub, líska turecká, borovice a modřín) a 40 šeříků. Celková cena za realizaci prací vzešlá ze soutěže o veřejnou zakázku činí 1.320.348,- včetně DPH. Po dokončení oprav a dosadbě dřevin Správa statku zajistí opravu stávajícího mobiliáře (lavičky, odpadkové koše).

       
Totem, dílo sochaře Jana Šimka                                       Kamenné okno

        
Myší díra                                                                            Kamenný stůl

       
Vyhlídková věž s mostkem                                                Eroze cest


Probíhající práce

Město Plzeň