2018

Revitalizace Lobezského parku

9. 2. 2018 | Autor: Hrdličková Hana , Ing.

Nejdéle v březnu budou zahájeny práce na revitalizaci Lobezského parku v Plzni. Porosty dřevin v Lobezském parku dospěly do stádia, kdy je nutné provést řadu opatření, aby byla zajištěna stabilita jednotlivých dřevin, ale i porostních skupin. Převládly zde akáty, které vytěsňují domácí dřeviny. Návštěvníky ohrožují usychající větve nebo i celé stromy. Pěšiny zarůstají a průchod parkem se stává nepříjemným. Z těchto důvodů nechal Městský obvod Plzeň 4 zpracovat projekt revitalizace celého prostoru parku a získal ze státního fondu životního prostředí dotaci na provedení pěstebních zásahů na dřevinách. V březnu bude v souladu se schváleným projektem provedeno kácení problematických dřevin. Pěstební zásahy v korunách stromů budou probíhat až do konce srpna. Do konce června letošního roku budou opraveny cesty, vyměněny a doplněny lavičky, odpadkové koše, stojany na kola. Děti zde budou moci využívat trampolíny, kolotoč, skluzavky i prolézačky. Jejich rodiče zatím budou moci využít protahovací a posilovací fitness prvky. K jezírku bude doplněno vyhlídkové molo.

Lobezský park byl založen v letech 1933 – 1935. Jednalo se o vytěžený pískovcový lom. Při přeměně lomu na park v době První republiky získalo práci mnoho nezaměstnaných, kteří přišli o práci v důsledku hospodářské krize. V devadesátých letech minulého století Správa veřejného statku města Plzně provedla částečnou revitalizaci parku. Došlo k prosvětlení porostů, stabilizaci skály a svahů, uvolnění a opravě cestní sítě.

Finanční náklady na obnovu Lobezského parku vzešly z výběrového řízení a budou činit 15.701.662,- Kč vč. DPH. Na tuto akci získalo město Plzeň dotaci z Operačního programu Životní prostředí na založení trávníků, ošetření a výsadbu dřevin a následnou péči o ně. Celkové způsobilé výdaje činí podle právního aktu 4.705.686,- Kč, dotace EU bude činit 2.823. 411,- Kč (60%). Práce bude zajišťovat Správa veřejného statku města Plzně.


Fotodokumentace stávajícího stavu:
   

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti / Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Město Plzeň