2018

Přehled investic SVSMP na místních komunikacích v roce 2018

21. 3. 2018 | Autor: Lukeš Martin, Ing.

Článek přináší přehled schválených investičních akcí Správy veřejného statku města Plzně (SVSMP) pro rok 2018.

Vnitroblok Nade Mží
Na provedenou rekonstrukci kanalizace, která v daném území proběhla na podzim roku 2017, naváže realizace stavebních úprav komunikací ve vnitrobloku ulice Nade Mží.
Tato stavba je součástí regenerace sídliště Skvrňany a bude realizována zejména z důvodu maximalizace počtu parkovacích míst pro potřeby místních obyvatel a zlepšení nevyhovující dopravní situace (úzké uličky, zhoršený přístup k popelnicím atd.).
Mimo samotných úprav komunikace a chodníků je navržena rekonstrukce veřejného osvětlení a vegetační úpravy (výsadba nových stromů, úprava travnatých ploch).
Stavba je zahájena, přibližný termín dokončení: srpen 2018

  

 

Brněnská ulice
Účelem rekonstrukce, která je součástí regenerace sídliště Vinice, je realizace stavebních úprav napravujících současný nevyhovující dopravně-technický stav (špatný stav povrchu vozovky i chodníků, nedostatečný počet parkovacích míst atd.).
Oprava bude provedena v části Brněnské ulice (od začátku úseku (č.or. 1) až po křižovatku s ulicí Na Chmelnicích). Vozovka bude s povrchem z asfaltobetonu; chodníky, parkovací stání a vjezdy k nemovitostem budou s povrchem z betonové dlažby. Součástí stavby bude rekonstrukce veřejného osvětlení a vegetační úpravy (výsadba nových stromů, založení nových trávníků).
Součástí stavby je i rekonstrukce kanalizace.
Stavba je zahájena, přibližný termín dokončení: prosinec 2018
  

 

Ulice Arbesova a Klostermanova

Rekonstrukce celé Arbesovy a části Klostermanovy ulice bude provedena jako součást regenerace sídliště Bory a má za úkol zlepšit současný nevyhovující dopravně-technický stav (špatný stav povrchu vozovky i chodníků, nedostatečný počet parkovacích míst atd.).
Součástí navržených úprav jsou mimo samotné komunikace pro vozidla rovněž v nezbytném rozsahu úpravy chodníků pro pěší, parkovací pruhy a pásy, úprava stávajících samostatných sjezdů, jednosměrná cyklistická stezka a doprovodné terénní úpravy. Součástí stavby bude rekonstrukce veřejného osvětlení a vegetační úpravy (výsadba nových stromů, založení nových trávníků).
Součástí stavby je i rekonstrukce vodovodu a kanalizace.
Stavba je zahájena, přibližný termín dokončení: listopad 2018
  

 

Přestupní uzel náměstí Milady Horákové
V tomto projektu jde o novostavbu autobusových zastávek veřejné linkové dopravy (dále VLD) a související úpravu napojení ulice Plzeňská cesta na Nepomuckou třídu.
Nový autobusový záliv umožňuje krátkodobé odstavení dvou autobusů délky 12m v těsném stání a tři autobusové zastávky v polotěsném uspořádání. Zastávka VLD bude vybavena přístřeškem.
Úprava křižovatky Nepomucká x Plzeňská cesta x U Školky bude provedena průsečným kolmým napojením ulice Plzeňská cesta proti ulici Ke školce. Bude vytvořeno nové místo pro přecházení se středovým dělicím ostrůvkem přes Nepomuckou třídu. Součástí projektu je i úprava vedení chodníků a cyklostezky.
V souvislosti s úpravou křižovatky bude nutná přeložka dvou stožárů trakčního vedení trolejbusu a veřejného osvětlení v upravovaném území. Dále je součástí stavby přeložka plynovodu.
Stavba je zahájena, přibližný termín dokončení: srpen 2018
  

 

Ulice v Radobyčicích
V letošním roce proběhne 1. etapa rozsáhlé rekonstrukce místních komunikací v Radobyčicích. V této první etapě půjde o rekonstrukci ulic Vilová, Slunná, Sportovní a Zářivá. Cílem je zlepšení současného nevyhovujícího dopravně-technického stav (stávající vozovka je v kritickém narušeném stavu s mnoha výtluky a narušeným povrchem po pokládce inženýrských sítí).
Zároveň s opravou poškozených komunikací dojde k usměrnění parkování pomocí nově vytvořených parkovacích zálivů. Vozovky budou s povrchem z asfaltobetonu (pouze Zářivá ulice má navržen povrch s krytem z betonové dlažby); chodníky, parkovací stání a vjezdy k nemovitostem budou s povrchem z betonové dlažby. Součástí stavby budou vegetační úpravy (výsadba nových stromů, založení nových trávníků).
Současně s uvedenými opravami komunikací bude v území provedena kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení.
Stavba je zahájena, přibližný termín dokončení: prosinec 2018
  

 

Objekt u Seneckého rybníka
Stavební úpravou stávajícího objektu vznikne kvalitní základna pro volnočasové, výchovné a výukové aktivity dětí a mládeže. V přízemí bude zřízena plnohodnotná školka a prostor pro setkávání různých spolků a sklady. V dalších patrech budou učebny, herny a dílny pro různé spolky /hlavně skauting/. Uvažuje se s přednáškovými programy a sezónním intenzivním využíváním.
Rekonstrukce má poukazovat na ekologickou architekturu. Dominovat budou přírodní materiály. Objekt bude rozšířen a bude vestavěno podkroví.
V okolí rekonstruovaného objektu budou umístěny nové herní prvky a mobiliář.
Stavba je zahájena, přibližný termín dokončení: září 2018
  

 

Prostranství mezi ulicemi Revoluční - Pod Vrchem
Předmětem této stavby je zřízení nového parkoviště pro osobní automobily mezi ulicemi Revoluční a Pod Vrchem v městské části Plzeň – Lobzy. Parkoviště bude mít kapacitu 49 kolmých parkovacích stání, z toho 3 pro invalidy. Parkoviště bude mít společný sjezd a výjezd na Revoluční ulici.
Plochy vozovek, parkovacích stání a přístupových chodníků jsou navrženy z betonové dlažby. Součástí stavby je výměna stávajících a osazení nových stožárů veřejného osvětlení a dále výsadba nových stromů a keřů a úprava ploch zeleně.
Stavbě parkoviště bude předcházet v dotčeném území rekonstrukce několika vodovodních řadů a dvou úseků kanalizace.
Akci finančně podpořil MO Plzeň 4.
Stavba je zahájena, přibližný termín dokončení: srpen 2018

 

Chválenická ulice
Rekonstrukce uvedené ulice, která je součástí regenerace sídliště Slovany, je vyvolána především snahou o zlepšení podmínek pro parkování a zajištění bezpečného obousměrného průjezdu vozidel a současně také zvýšení komfortu a bezpečnosti pro chodce a ostatní účastníky silničního provozu, např. návrhem zpomalovacího prvku – zvýšené plochy křižovatky Chválenická – U Pumpy.
Vozovky budou s povrchem z asfaltobetonu; chodníky, parkovací stání a zvýšená plocha křižovatky z betonové dlažby.
Mimo samotných úprav komunikace a chodníků je navrženo doplnění veřejného osvětlení a vegetační úpravy (kácení x výsadba nových stromů, úprava travnatých ploch).
Stavba je zahájena, přibližný termín dokončení: říjen 2018
  

 

Chodník ve Spojovací ulici
S potřebou zajistit bezpečný pobyt chodců – zvláště dětí docházejících do MŠ – bude obnovena vozovka v ulici a doplněn jednostranný chodník. Dnešní obytná zóna bude zrušena a komunikace třídy D bude změněna na třídu C – obslužnou komunikaci. Tuto změnu si vyžádal fakt, že stávající komunikace slouží kromě průjezdu motorových vozidel hlavně k přístupu rodičů s dětmi do mateřské školy. Při malé šířce komunikace a nekázni motoristů, kteří i přes malou šířku komunikace zde parkují, docházelo k nebezpečným situacím až k ohrožení procházejících dětí. Také budou doplněna parkovací stání osobních vozidel, včetně stání pro osoby s tělesným postižením.
Vozovka bude s povrchem z asfaltobetonu; chodníky, parkovací stání a zvýšené plochy z betonové dlažby.
V rámci stavby bude provedena rekonstrukce veřejného osvětlení, přeložka stávajícího kabelu CETIN a vegetační úpravy (kácení x výsadba nových stromů, úprava travnatých ploch).
Přibližný termín zahájení stavby: srpen 2018
  

 

Dopravní ulice na Nové Hospodě
Předmětem stavby je oprava povrchu části místní komunikace Domažlická, změna stavebního uspořádání křižovatky Domažlická – Dopravní vložením směrovacích ostrůvků a rekonstrukce místní komunikace Dopravní v úseku od křižovatky s Domažlickou přibližně ke křižovatce s ulicí Šikmá. Stavba se dotýká hlavního (vozovka, parkování) a přidruženého (chodníky) dopravního prostoru. V rámci stavby je navržena nezbytná úprava odvodnění vyplývající z navrhovaných stavebních úprav.
Vozovky místních komunikací jsou navrženy s povrchem z asfaltového betonu; vjezdy k nemovitostem, parkovací místa a chodníky jsou navrženy s povrchem z betonové dlažby. Součástí stavby bude úprava stávajícího trolejového vedení.
Přibližný termín zahájení stavby: odloženo do roku 2019
  

 

Prostranství v ulici Družby
Účelem této stavby je vybudování nových parkovacích stání v dané lokalitě, kde je parkovacích stání trvalý nedostatek. Stávající plocha za objektem pošty bude dopravně propojena s ulicí Družby, nová komunikace bude sloužit pro obsluhu nových parkovacích stání. Celkem je navrženo 35 parkovacích stání, z toho 3 kolmá, zbytek stání je šikmých s úhlem 60°, z toho 2 šikmá slouží pro osoby se sníženou schopností pohybu.
Plochy vozovek, parkovacích stání a přístupových chodníků jsou navrženy z betonové dlažby. Součástí stavby je rekonstrukce kanalizace v daném území, osazení nových stožárů veřejného osvětlení a dále výsadba 10 ks nových stromů a úprava ploch zeleně.
Akci finančně podpořil MO Plzeň 4.
Přibližný termín zahájení stavby: červen 2018
  

 

Mohylová (úsek Stará Cesta – Masarykova)
Předmětem této akce jsou stavební úpravy Mohylové ulice v rozsahu od mostu přes řeku Úslavu po křižovatku s ulicí Masarykova. Stavební úpravy zahrnují rekonstrukci silnice II/233, části místních komunikací, rekonstrukci stávajících zálivů MHD včetně rekonstrukce nástupišť, úpravu dotčených světelně signalizačních zařízení. Dále se v rámci stavby řeší parkovací stání, sjezdy k přilehlým nemovitostem a rekonstrukce stávajících chodníků na stezku s odděleným provozem pěších a cyklistů.
Součástí stavebních úprav jsou rovněž úpravy na stávajících inženýrských sítích a zařízení – rekonstrukce a prodloužení stávající kanalizace, obnova vodovodních řadů a přípojek, přeložky sdělovacích kabelů a úpravy veřejného osvětlení. Povrchy silnice II/233, opravených částí místních komunikací a cyklostezky jsou navrženy z asfaltobetonu, parkovací stání a chodníky potom z betonové dlažby.
Akce je společnou investicí Statutárního města Plzně, Správy a údržby silnic Plzeňského kraje a Vodárny Plzeň a.s. Časově související akcí bude rekonstrukce mostu přes řeku Úhlavu, kterou zajišťuje SÚS Plzeňského kraje.
Přibližný termín zahájení stavby: V letošním roce bude stavba zahájena rekonstrukcí kanalizace, v roce 2019 bude stavba pokračovat samotnou rekonstrukcí komunikace.
  

 

Stezka pro chodce a cyklisty Radčice – Malesice
Účelem stavby je vybudování stezky pro chodce a cyklisty mezi městskými částmi Malesice a Radčice – z ulice Ke Svatému Josefu v Malesicích ke kapličce Panny Marie Pomocné v lese Kyjov.
Hlavní přínos navržené stavby spočívá ve vytvoření alternativy pro pěší a cyklistický provoz, jenž nebude muset využívat silnici III/18050 mezi Radčicemi a Malesicemi, která je pro současnou pěší a cyklistickou intenzitu dopravy šířkově nevyhovující a nebezpečná.
Šířka navržené komunikace je ve zpevněné části 3,0 m + 2 x 0,50 m nezpevněná krajnice, její povrch je navržen z asfaltového betonu.
Přibližný termín zahájení stavby: srpen 2018

 

Chodník a stezka podél Chebské ulice
Předmětem této připravované akce je výstavba společné stezky pro chodce a cyklisty v Křimicích, nástupiště u zastávky K Rozvodně a chodníku mezi tímto nástupištěm a stávajícím chodníkem k areálu firmy Trolli Bohemia.
Navržená stezka bude mít povrch z asfaltobetonu, konstrukce nástupiště zastávky je navržena s krytem z betonové zámkové dlažby.
Součástí akce je i výstavba nového veřejného osvětlení.
Stavba je zahájena, přibližný termín dokončení: červenec 2018
  

 

Chodník v ulici Ke Kostelu
Předmětem stavby je provedení levostranného chodníku ve směru od návsi a nutná stavební úprava dotčené místní komunikace. V křižovatce s ulicemi Borovicová a Ke Sv. Josefu bude provedena zvýšená křižovatková plocha.
Účelem stavby je zajištění a zlepšení dopravní obslužnosti pro pěší v daném území. Stavba rovněž zajišťuje zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na dotčené komunikaci a v navazující křižovatce.
Celková délka navrženého chodníku je 190 m, šířka 2 m.
Stavba je zahájena, přibližný termín dokončení: červenec 2018

 

Chodník Jilmová
Předmětem stavby je vybudování nového chodníku na východní straně komunikace od ulice V Radčicích po sjezd na parcelu 6/8 v k.ú. Radčice u Plzně.
Součástí stavby bude osazení nových uličních vpustí a úprava stávajícího mostku přes Radčický potok.
Cílem stavby je zajistit bezpečný přístup pro pěší (zejména rodiče s dětmi) do areálu Klečkolandu.
Přibližný termín zahájení stavby: červenec 2018

 

Vlkýšská náves – zatrubnění vodoteče do Kumberské ulice
Předmětem stavby je rekonstrukce zatrubnění části vodoteče v délce 44 m, nově do železobetonové trouby DN 800. Jedná se o bezejmenný potok, levobřežní přítok Čemínského potoka.
Součástí stavby je úprava stávajícího propustku - stávající zatrubnění DN 600 bude vyměněno za zatrubnění DN 800. Účelem stavby je zajištění dostatečné kapacity zatrubněné části vodoteče pro převedení velkých vod.
Přibližný termín zahájení stavby: červenec 2018
  

 

Město Plzeň