2018

Dešťová kanalizace Dolní Vlkýš – zatrubnění vodoteče

4. 12. 2018 | Autor: Šašek Václav

Na základě špatného stavu propustku na Vlkýšské návsi a kapacitně nedostatečnému odvodu dešťové vody z přilehlých komunikací byla vypracována projektová dokumentace, která navrhla částečné zatrubnění a zkapacitnění vodoteče. Na základě projektové dokumentace byl zrušen nevyhovující propustek a byl nahrazen novým propustkem (zatrubněnou vodotečí) DN 800, do které byla vybudována kontrolní šachta a jež vyúsťuje do stávající vodoteče, která byla taktéž na základě projektové dokumentace upravena. Práce na stavbě probíhaly od září do konce listopadu 2018.

Prováděcí firma: COLAS a.s.

Celkové náklady: 1.764.879,- Kč

před:
        

po:
        

Město Plzeň