2018

Bolevecké rybníky – jakost vody a podmínky ke koupání (květen 2018)

31. 5. 2018 | Autor: Havelka Richard , Ing.

Zpráva na základě výsledků z pravidelného monitoringu jakosti vody: poslední vzorkování boleveckých rybníků proběhlo 31. 5. 2018.

Velký bolevecký rybník se vyznačuje vysokou průhledností vody kolem 4 metrů. Průhlednost ale může přechodně mírně klesnout, pokud v blízkosti pracuje vyžínací loď (harvester) Bolek. Teplota vody se pohybuje mezi 22 a 23 °C. Voda je po chemické i bakteriologické stránce zcela neznečištěná a s velkou rezervou vyhovuje požadavkům na rekreaci koupáním. Voda je také bez sinic. Komplikujícím faktorem je přítomnost ponořených vodních rostlin, které sice na jedné straně udržují vysokou průhlednost vody, ale na druhé straně mohou plavcům v některých místech bránit v plavání. Pro někoho je nepříjemný i kontakt kůže s úlomky rostlin, které se uvolňují při práci vyžínací lodě. Je třeba říci, že žádná vodní rostlina, která se v Boleváku vyskytuje, není žádným zdravotním rizikem pro koupající se lidi.
Nedostatek vody ve Velkém rybníce trvá – aktuálně se hladina vody nachází 35 cm pod přeliv, přes který by voda měla alespoň neparně během roku přepadat. Poslední deště, které v některých částech republiky způsobily povodně, u nás pouze dočasně zastavily pokles hladiny.

Senecký rybník prodělal v loňském roce odbahnění a bylo vybudováno zařízení pro sportovce – vodní pólo. Problém je napuštění rybníka, které probíhá pomalu vlivem suchého počasí. Z pohledu koupání je jakost vody velmi dobrá chemicky i bakteriologicky. Radost trochu kazí jílovitý materiál na dně, který se snadno zvíří a obtížně se opět usazuje. Je to způsobeno i nízkou hladinou vody, která vystavila jako mělčinu dno, které mělo být už ve větší hloubce. Stále zde chybí asi 1 metr vody. Nedávné deště se příliš neprojevily, protože povodí je zalesněné a lesy spadlou vodu vděčně přijaly. Aktuálně se zvažuje zlepšení situace v oblasti pláží dovezením písku.

Kamenný rybník je typický setrvale výbornou kvalitou vody bez větších výkyvů. Voda je hnědě zbarvená tzv. huminovými látkami (výluh z rašeliny), které nejsou pro koupání nijak rizikové. Díky huminovým látkám a méně průhledné vodě se v rybníce nedaří sinicím a ani vodním rostlinám, které se zde pod vodou vůbec nevyskytují. Ke zvláštnostem tohoto rybníka patří, že teplota vody je zde vždycky o jeden až dva stupně vyšší než v rybnících ostatních. Příčinou je tmavá voda, která intenzivně pohlcuje sluneční záření.

Třemošenský rybník má sice vodu po chemické a bakteriologické stránce výbornou, ale neobvykle intenzivní růst ponořené vegetace koupání – a zejména plavání – zásadně omezuje. Aktuálně lze využívat ke koupání pouze malou část při panelové cestě u hráze. Pro zvládnutí situace budou v těchto dnech vysazeny býložravé ryby, které vodní vegetaci postupně omezí, byť za cenu snižování průhlednosti vody. Po chemické i mikrobiologické stránce zůstane ovšem voda velmi dobrá.

Šídlovský rybník má vodu trvale velmi dobré kvality, která s velkou rezervou splňuje požadavky na rekreaci koupáním. V současnosti je voda lehce zakalená působením rybí obsádky, vodní rostliny neomezují koupání ani plavání. Hladina vody je asi 25 cm pod hranu přelivu, což je důsledek suchého období. Ani tady nedávné deště významněji vodu nedoplnily, protože vyschlá krajina déšť kompletně zachytila.


Upozornění pro návštěvníky rekreační oblasti Bolevecké rybníky:

Žádáme návštěvníky boleveckých rybníků, aby nekrmili vodní ptáky. Jednak je pro ptáky (kachna, labuť) pečivo vyloženě nezdravé a škodlivé a jednak ptáci nalákaní ke břehu po sobě zanechávají značné množství trusu. Trus sice není ze břehu vidět, ale jednak zhoršuje bakteriologickou situaci a jednak představuje značné riziko kvůli šíření parazitů. Jedná se o motolice, jejichž larvičky, tzv. cerkárie, se zavrtávají lidem do kůže a způsobují vytrvalé, svědivé pupínky.

Město Plzeň