2017

Změna v provádění údržby světelného signalizačního zařízení v Plzni

18. 12. 2017 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Dnem 1. ledna 2018 dojde ke změně v systému provádění údržby světelného signalizačního zařízení (SSZ), tedy světelně řízených křižovatek a samostatných světelně řízených přechodů pro chodce v Plzni. Dosud tuto činnost prováděla odborná soukromá firma na základě rámcové smlouvy, jejíž platnost končí 31. 12. 2017.

Rada města Plzně přijala dne 23. listopadu 2017 usnesení č. 1186, kterým schválila model zajištění provozu a údržby SSZ ve městě Plzni společností Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. a podmínky pro návrh smlouvy mezi Statutárním městem Plzeň a PMDP, a.s. Tento postup je logickou součástí pokračování procesů, kdy je údržba vybraného majetku města Plzně postupně předávána společnostem plně vlastněným městem Plzeň a prováděna na základě smlouvy uzavřené s příslušnou městskou společností.

Město Plzeň zvolilo v předchozích letech obdobný postup například v oblasti vodárenství, odpadového hospodářství nebo při údržbě městských nemovitostí, budov i areálů.

Prostřednictvím PMDP a.s. je již dlouhá léta zajišťována údržba městem Plzeň vlastněných tramvajových tratí a trakčního trolejového a kabelového vedení, od 1. 1. 2017 provoz a servis městského parkovacího systému a od 1. 9. 2017 rovněž provoz veřejného osvětlení. Veškerá tato infrastruktura i nadále zůstává v majetku statutárního města Plzeň a ve správě příspěvkové organizace Správa veřejného statku města Plzně.

Údržba SSZ obnáší řadu vysoce odborných činností prováděných jak na moderních mikroprocesorových zařízeních, která řídí světelnou signalizaci, tak na vnějším technickém zařízení, jako jsou stožáry, návěstidla a další součásti venkovní výstroje. Prováděné činnosti zahrnují jak pravidelné kontroly a revize zařízení a všech vnějších prvků z důvodu zajištění bezpečného provozu, tak opravy zařízení poškozených při dopravních nehodách či jiným způsobem, například vandalismem nebo živelnou událostí. Obdobně se tímto způsobem zajišťuje i údržba dopravní ústředny.

Vzhledem k tomu, že světelná signalizace je sofistikovaný systém, zajišťující bezpečný provoz dopravy ve městě, jeví se pro zajištění plynulé a operativní údržby jako výhodné využití technologií pořízených i pro zajištění provozu jiných zařízení, jejichž údržbu PMDP, a.s. provádí. Speciálně vybavené plošiny ve vlastnictví PMDP, a. s. lze využít jak pro údržbu trakčního vedení nebo veřejného osvětlení, tak pro údržbu stožárů a návěstidel SSZ umístěných v bezprostřední blízkosti trakčního vedení. Velkou synergickou výhodou je možnost využití společného dispečinku s trvalým 24 hodinovým provozem, který od 1. 1. 2018 umožní nepřetržité přijímání hlášení o poruchách a poškození SSZ a následně prostřednictvím pohotovostních služeb PMDP a. s. zajišťovat nápravu. PMDP a. s. jako nový dodavatel bude mít za povinnost i mimo stanovenou denní pracovní dobu a o víkendech nastoupit nejpozději do 1 hodiny k zabezpečení následků havárie a či jiného násilného poškození tak, aby nemohlo dojít k dalším zraněním či škodám.

K 31. 12. 2017 je v Plzni celkem 93 světelných signalizačních zařízení, z toho 5 samostatných přechodů pro chodce. Z těchto zařízení je 86 připojeno na dopravní ústřednu, 91 je řízeno dynamicky (na základě skutečné poptávky) a 65 zařízení má možnost zajišťovat preferenci veřejné dopravy, zejména MHD.

Systém SSZ je průběžně modernizován, mezi hlavní činnosti v rámci modernizace systému v posledních letech patří přechod ze žárovek na LED technologie, výměna řadičů (řídících počítačů) za modernější typy a doplňování možnosti preference MHD i pro nekolejovou dopravu. Veškerý rozvoj a modernizaci systému bude i nadále zajišťovat město Plzeň prostřednictvím svých odborných investičních a správcovských útvarů (Správa veřejného statku města Plzně, Odbor investic MMP).

Náklady na údržbu SSZ jsou zahrnuty v rozpočtu SVSMP ve výši průměrně 15 milionů Kč ročně, obdobnou částku vydává město Plzeň každý rok na modernizaci a rozvoj systému SSZ.

Město Plzeň