2017

Stavební úpravy ulic Rychtaříkova, Neumannova a Čapkovo náměstí

26. 1. 2017 | Autor: Lukeš Martin, Ing.

Správa veřejného statku města Plzně (SVSMP) a Odbor správy a infrastruktury Magistrátu města Plzně (OSI MMP) připravují na letošní rok rekonstrukci vodohospodářské infrastruktury a stavební úpravy v oblasti ulic Rychtaříkova, Neumannova a Čapkovo náměstí.

Rekonstrukce uvedených ulic, která je součástí regenerace sídliště Slovany, je vyvolána především snahou o zlepšení podmínek pro parkování a zajištění bezpečného obousměrného průjezdu vozidel a současně také zvýšení komfortu a bezpečnosti pro chodce a ostatní účastníky silničního provozu, např. návrhem zpomalovacích prvků – zvýšené plochy křižovatek. Vozovky budou s povrchem z asfaltobetonu; chodníky, parkovací stání a zvýšené plochy křižovatek z betonové dlažby. Stavbě bude předcházet rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Díky přímému navázání na tyto infrastrukturní akce dochází v hospodaření města Plzně k úsporám v řádu miliónů korun. V minulém roce již v daném území proběhla rekonstrukce plynovodu.

Rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury a komunikací se neobjede bez odstranění části stávající zeleně – jde o 35 jasanů, 19 javorů, 18 třešní, 1 borovici a 1 smrk. Většina z těchto dřevin roste přímo v trasách nebo v ochranných pásmech inženýrských sítí a jejich odstranění je proto nezbytné. Souhrnným posouzením příslušných správních úřadů bylo potvrzeno, že dřeviny, jež jsou navrženy ke kácení, nejsou buď druhově (vzhledem k velikosti stromů a možnosti stanoviště), svým stavem nebo v kombinaci obou faktorů vhodné k zachování v určených uličních stromořadích. Pokud to bylo možné, byly proto v minulosti koruny většiny stromů (jasany, javory), upravovány řezem, což výrazně snižovalo jejich přirozený celkový vzhled a tím i jejich estetický význam. Ostatní stromy (třešně pilovité) nelze řezem výrazně redukovat (redukují se pouze menší větve zasahující přímo do objektů nebo do profilu komunikací), tyto stromy jsou ale krátkověké a na stanovišti dožívající se sníženým estetickým a funkčním významem. Vesměs jde tedy o stromy dožilé, jejichž provozní bezpečnost je již vzhledem ke stáří a stavu stromů nevyhovující, popřípadě o stromy, jež vysadili v minulosti sami občané a které se svým druhem nehodí do uličního stromořadí.

Jako u každé stavby, při které dojde k odstranění stávající vzrostlé zeleně, je i zde uložena náhradní výsadba nových stromů, a to v počtu 102 ks. Tato výsadba bude provedena v lokalitě ulic Rychtaříkova, Neumannova a Čapkovo náměstí v termínu dokončení jednotlivých etap rekonstrukce. Nově vysazené stromy budou umístěny mimo ochranná pásma inženýrských sítí, tak aby mohly být zachovány i při eventuálních následných opravách či rekonstrukcích těchto inženýrských sítí. O vysazené dřeviny bude pečováno intenzivně po dobu následujících 3 let - péče bude spočívat v provádění pravidelné zálivky, pletí, ochraně dřevin proti mechanickému poškození a proti škůdcům a výměně v případě uhynutí stromu.

Stavební práce by měly být v zásadě dokončeny ještě v roce 2017. Součástí komplexní úpravy poměrně rozsáhlého území bude i nové řešení vnitrobloku mezi Francouzskou, Strnadovou a Rychtaříkovou ulicí, a to formou obytné zóny. V závěru prací bude vyznačena celá oblast mezi Slovanskou, Částkovou, Francouzskou a Strnadovou ulicí jako zóna s omezenou rychlostí na 30km/h. Cílem tohoto opatření, známého z mnoha měst u nás i v celé Evropě, je zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti obyvatel této obytné čtvrti.

 

Město Plzeň