2017

Rekonstrukce a výluky na tramvajových a trolejbusových tratích v Plzni v roce 2017

22. 2. 2017 | Autor: Vohradský Ondřej, Ing.

Článek přináší přehled plánovaných větších akcí na tramvajových a trolejbusových tratích v Plzni v roce 2017 včetně způsobu zajištění náhradní dopravy při výlukách.

Rekonstrukce TT Mikulášská – podjezdy u nádraží
termín provádění stavby na TT: únor 2017 – srpen 2018
investor: SŽDC, s.o. + město Plzeň zastoupené OIMMP
způsob provádění: součást stavby Uzel Plzeň 2. stavba. Úprava zahrnuje výstavbu nových železničních mostů, zahloubení Mikulášské ulice o 80 cm a její rozšíření, přeložení všech inženýrských sítí. Nová tramvajová trať bude vystavěna jako pevná jízdní dráha.
způsob zajištění náhradové dopravy: Po větší část stavebních prací budou tramvaje projíždět staveništěm po jednokolejných provizoriích. V průběhu stavby bude několik úplných výluk, které se mají konat v těchto termínech:
     1.–10. března (vkládání kolejových propojek – jih),
     23.-28. března (vkládání kolejových propojek – sever),
     14.-24. dubna (snášení severního mostu)

      22.-25. září - betonáž severního mostu

      3.-6. listopadu - odbedňování mostu


a při těchto výlukách bude zajištěna náhradní autobusová doprava v úseku nám. Republiky – Mikulášské náměstí – U Duhy a zpět. Trolejbusová linka č. 12 je odkloněna na novou trať Koterovská – Železniční – most Nad Nádražím – U Prazdroje.


Rekonstrukce TT na mostě generála Pattona
termín provádění stavby na TT: duben 2017 – podzim 2018
investor: ŘSD ČR + město Plzeň zastoupené OIMMP
způsob provádění: součást stavby rekonstrukce mostu. Úprava zahrnuje vybourání svršku s panely BKV, očištění nosné konstrukce, položení nových podkladních vrstev, izolací a pevné jízdní dráhy. Rekonstrukce bude prováděna po polovinách při jednokolejném provozu na zbývající koleji, v každé stavební sezóně vždy jedna polovina mostu. V zimní přestávce bude provoz dvoukolejný.
způsob zajištění náhradové dopravy: stavba bude prováděna za provozu tramvají.

Oprava tramvajového přejezdu Lidická – alej Svobody
termín provádění stavby na TT: 2. čtvrtletí 2017
investor: město Plzeň zastoupené SVSMP
způsob provádění: budou vyjmuty staré zádlažbové panely, betonové deska bude očištěna, kolejnice lépe upevněny a nově položen asfaltový povrch mezi kolejnicemi.
způsob zajištění náhradové dopravy: stavba bude prováděna bez výluk, za provozu a v nočních pauzách.

stavba dokončena

Oprava TT Klatovská
termín provádění stavby na TT: 5. - 13. srpna 2017
investor: město Plzeň zastoupené SVSMP
způsob provádění: ve dvou úsecích mezi ulicemi Borská a Dobrovského budou vyměněny staré panely BKV za nové vč. opravy podkladní asfaltové vrstvy.
způsob zajištění náhradové dopravy: v úseku sady Pětatřicátníků – Bory bude zavedena náhradní autobusová doprava.

stavba dokončena


Pro další nejbližší roky se připravují následující projekty rekonstrukcí tramvajových tratí:

• rekonstrukce TT Koterovská, úsek Sladkovského – nám. gen. Píky
• rekonstrukce TT Přemyslova – Skvrňanská
• rekonstrukce TT Klatovská, úsek sady Pětatřicátníků – Dobrovského a Dobrovského – Máchova
• rekonstrukce ul. Terezie Brzkové, úsek Macháčkova – Vejprnická
• repanelizace TT Slovanská, úsek Částkova – Slovany.


Článek bude průběžně aktualizován.

Město Plzeň