2017

Přehled investic SVSMP na místních komunikacích v roce 2017

24. 3. 2017 | Autor: Lukeš Martin, Ing.

Článek přináší přehled schválených investičních akcí Správy veřejného statku města Plzně (SVSMP) pro rok 2017.


Vejprnická – zastávky MHD Waltrova

V ulici Vejprnická v úseku mezi křižovatkami s ulicí Waltrovou a ulicí Terezie Brzkové budou postaveny nové autobusové zastávky MHD umožňující přestup pro cestující z Vejprnic směrem na Borská pole a opačně.

Nově vybudovaná nástupiště budou napojena na stávající chodníky, přes ulici Vejprnická je navrženo místo pro přecházení. Součástí akce je optimalizace vedení jízdních pruhů, oprava obrusné vrstvy vozovky, úprava veřejného osvětlení a sadové úpravy.

Investorem zastávek je Správa a údržba silnic Plzeňského kraje (SÚSPK) a město Plzeň.

Přibližný termín dokončení stavby: do konce roku 2017.


Parkovací stání v Lazaretní ulici

V rámci této stavby bude vybudováno 12 nových kolmých parkovacích stání v Lazaretní ulici na Doubravce. Součástí stavby bude přeložení stávajícího chodníku, bezbariérová úprava obrub v trasách pěších s doplněním o varovné a signální pásy a úprava zeleně.

Povrch parkovacích stání a nového chodníku je navržen z betonové dlažby. Akci finančně zajišťuje město Plzeň z prostředků MO Plzeň 4.

Přibližný termín zahájení stavby: září 2017.

          


Rekonstrukce ulice Na Průtahu

Účelem rekonstrukce, která je součástí regenerace sídliště Slovany, je realizace stavebních úprav napravujících současný nevyhovující dopravně-technický stav (špatný stav povrchu vozovky i chodníků, nedostatečný počet parkovacích míst atd.).

Oprava bude provedena v celé délce trasy ulice Na Průtahu. Vozovka bude s povrchem z asfaltobetonu; chodníky, parkovací stání a vjezdy k nemovitostem budou s povrchem z betonové dlažby. Součástí stavby bude rekonstrukce veřejného osvětlení a vegetační úpravy (výsadba nových stromů, založení nových trávníků).

Stavbě předcházela rekonstrukce vodovodu, kanalizace a plynovodu.

Termín provedení stavby: duben – červenec 2017.

Stavba dokončena.

          


Vnitroblok Nade Mží

Předmětem stavby, která je součástí regenerace sídliště Skvrňany, je realizace stavebních úprav vnitrobloku ulice Nade Mží.

Tato stavba je realizována zejména z důvodu maximalizace počtu parkovacích míst pro potřeby místních obyvatel a zlepšení nevyhovující dopravní situace (úzké uličky, zhoršený přístup k popelnicím atd.).

Mimo samotných úprav komunikace a chodníků je navržena rekonstrukce veřejného osvětlení a vegetační úpravy (výsadba nových stromů, úprava travnatých ploch).

Stavba je zahájena, dokončení v prvním pololetí 2018.

 


Rychtaříkova, Neumannova, Čapkovo nám.

Rekonstrukce uvedených ulic, která je součástí regenerace sídliště Slovany, je vyvolána především snahou o zlepšení podmínek pro parkování a zajištění bezpečného obousměrného průjezdu vozidel a současně také zvýšení komfortu a bezpečnosti pro chodce a ostatní účastníky silničního provozu, např. návrhem zpomalovacích prvků – zvýšené plochy křižovatek.

Vozovka bude s povrchem z asfaltobetonu; chodníky, parkovací stání a zvýšené plochy křižovatek budou s povrchem z betonové dlažby. Součástí stavby budou vegetační úpravy (výsadba nových alejí, založení nových trávníků).

Stavbě bude předcházet rekonstrukce vodovodu a kanalizace, plynovody jsou již vyměněny. Díky přímému navázání na tyto akce Odboru správy a infrastruktury (OSI) dochází v hospodaření města Plzně k úsporám v řádech miliónů korun.

Termín dokončení stavby: prosinec 2017.

           

         


Parkoviště Kotkova

Záchytné parkoviště P+G (Park and Go = zaparkuj a jdi) vznikne rekonstrukcí stávající zpevněné odstavné plochy v dolní části centrálního autobusového nádraží (CAN). Kapacita parkoviště bude 238 stání, vjezd a výjezd z parkoviště bude umožněn z ulice Kotkova.

Součástí záměru je dále nové veřejné osvětlení parkoviště a Kotkovy ulice (v úseku mezi ulicemi Husova – Poděbradova) a kamerový systém - umístění nových kamerových bodů na parkovišti.

Výstavba parkoviště v této lokalitě je podmínkou pro zřízení zóny placeného stání západně od Klatovské.

Termín dokončení stavby: prosinec 2017.

 


Sanace sesuvu v ulici U Dráhy

Na pozemcích města Plzně v ulici U Dráhy dochází k sesouvání stráně směrem k Vejprnickému potoku, čímž dochází k ohrožení několika soukromých pozemků. Návrh zabezpečení svahu řeší zajištění svahu proti sesuvu vrstev zeminy včetně rozloženého skalního podloží v poloze koruny svahu a také v místech největšího sklonu svahu.

Zabezpečení svahu je navrženo pomocí vrtané mikrozáporové stěny s kotevními mikropilotami se spojovacím železobetonovým trámem v hlavách mikrozápor.

Termín dokončení stavby: prosinec 2017.

   


Stavební úprava Brněnské ulice

Účelem rozsáhlého projektu, který je součástí regenerace sídliště Vinice, je realizace stavebních úprav napravujících současný nevyhovující dopravně-technický stav (špatný stav povrchu vozovky i chodníků, nedostatečný počet parkovacích míst atd.).

Úprava bude provedena v části Brněnské ulice (od začátku úseku (č. or. 1) až po křižovatku s ulicí Na Chmelnicích). Vozovka bude s povrchem z asfaltobetonu; chodníky, parkovací stání a vjezdy k nemovitostem budou s povrchem z betonové dlažby. Součástí stavby bude rekonstrukce veřejného osvětlení a vegetační úpravy (výsadba nových stromů, založení nových trávníků).

Součástí stavby je i rekonstrukce kanalizace.

Přibližný termín zahájení stavby: podzim 2017.

          


Chodník a stezka podél Chebské ulice

Předmětem této připravované akce je výstavba společné stezky pro chodce a cyklisty v Křimicích, nástupiště u zastávky K Rozvodně a chodníku mezi tímto nástupištěm a stávajícím chodníkem k areálu firmy Trolli Bohemia.

Navržená stezka bude mít povrch z asfaltobetonu, konstrukce nástupiště zastávky je navržena s krytem z betonové zámkové dlažby.

Součástí akce je i výstavba nového veřejného osvětlení.

Přibližný termín zahájení stavby: 2. pololetí 2017.

          


ulice Arbesova a Klostermanova

Rekonstrukce celé Arbesovy a části Klostermanovy ulice má za úkol zlepšit současný nevyhovující dopravně-technický stav (špatný stav povrchu vozovky i chodníků, nedostatečný počet parkovacích míst, nevhodně řešené trasy pěších atd.).

Součástí navržených úprav jsou mimo samotné komunikace pro vozidla rovněž v nezbytném rozsahu úpravy chodníků pro pěší, parkovací pruhy a pásy, úprava stávajících samostatných sjezdů, jednosměrná cyklistická stezka a doprovodné terénní úpravy. Součástí stavby bude rekonstrukce veřejného osvětlení a vegetační úpravy (výsadba nových stromů, založení nových trávníků).

Součástí stavby je i rekonstrukce vodovodu a kanalizace.

Přibližný termín zahájení stavby: přesunuto do roku 2018.

          


Přestupní uzel náměstí Milady Horákové

V tomto projektu jde o novostavbu autobusových zastávek veřejné linkové dopravy (dále VLD) a související úpravu napojení ulice Plzeňská cesta na Nepomuckou třídu.

Nový autobusový záliv umožňuje krátkodobé odstavení dvou autobusů délky 12m v těsném stání a tři autobusové zastávky v polotěsném uspořádání. Zastávka VLD bude vybavena přístřeškem.

Úprava křižovatky Nepomucká x Plzeňská cesta x U Školky bude provedena průsečným kolmým napojením ulice Plzeňská cesta proti ulici Ke školce. Bude vytvořeno nové místo pro přecházení se středovým dělicím ostrůvkem přes Nepomuckou třídu. Součástí projektu je i úprava vedení chodníků a cyklostezky.

V souvislosti s úpravou křižovatky bude nutná přeložka dvou stožárů trakčního vedení trolejbusu a veřejného osvětlení v upravovaném území. Dále je součástí stavby přeložka plynovodu.

Zastávky budou vybaveny obrazovkami napojenými na informační systém městské hromadné dopravy. Obrazovky budou poskytovat informace o spojích VLD.

Přibližný termín zahájení stavby: přesunuto do roku 2018 z důvodu opakování zadávacího řízení na zhotovitele stavby.

          


Rekonstrukce Rolní ulice

Stavba je situována do prostoru Rolní ulice v Plzni Radčicích. Úprava začíná cca 90 m za napojením na ulici V Radčicích a konec úprav navazuje na lesní cestu na hranici katastrálního území Malesice.

Součástí projektu je vlastní rekonstrukce Rolní ulice, dále parkovací stání, vjezdy a vstupy na nemovitosti a chodníkové úpravy. Zpevněné plochy jsou doplněny plochami zeleně. Součástí řešení je napojení kolmých ulic Zahrádkářů a V Podlesí. V místě křižovatky s ulicí Zahrádkářů bude provedena zvýšená křižovatková plocha.

Vozovka místní obslužné komunikace bude provedena z asfaltobetonu, vozovka obytné zóny a zvýšená křižovatková plocha z betonové dlažby s drsným (vymývaným) povrchem.

Součástí řešení jsou nové odvodňovací prvky včetně přípojek v celém řešeném území.

Stavba bude financována převážně z rozpočtových prostředků MO Plzeň 7 – Radčice.

Termín dokončení stavby: prosinec 2017.

          


Místní komunikace v Radobyčicích

V letošním roce proběhne 1. etapa rozsáhlé rekonstrukce místních komunikací v Radobyčicích. V této první etapě půjde o rekonstrukci ulic Vilová, Slunná, Sportovní a Zářivá. Cílem je zlepšení současného nevyhovujícího dopravně-technického stav (stávající vozovka je v kritickém narušeném stavu s mnoha výtluky a narušeným povrchem po pokládce inženýrských sítí).

Zároveň s opravou poškozených komunikací dojde k usměrnění parkování pomocí nově vytvořených parkovacích zálivů. Vozovky budou s povrchem z asfaltobetonu (pouze Zářivá ulice má navržen povrch s krytem z betonové dlažby); chodníky, parkovací stání a vjezdy k nemovitostem budou s povrchem z betonové dlažby. Součástí stavby budou vegetační úpravy (výsadba nových stromů, založení nových trávníků).

Současně s uvedenými opravami komunikací bude v území provedena kompletní rekonstrukce VO.

Přibližný termín zahájení stavby: v závislosti na provedení kabelizace vedení NN (ČEZ Distribuce) v průběhu listopadu 2017.

          


Rekreační oblast Dubová hora

Předmětem stavby je obnova cesty C4 v rekreační oblasti Dubová hora (směrem ke Kotkově chatě). Jedná se též o součást systému rekreačních tras Greenways. V současné době je cesta nevyhovující zejména kvůli své šířce a stavu povrchu.

Komunikace má navržené parametry lesní odvozní cesty pro celoroční provoz a návrhovou rychlost 30 km/h, vozovka bude asfaltová se šířkou 3,5 m. Odvodnění komunikace bude řešeno otevřenými příkopy.

Jako součást stavby je navržena sadová úprava pásu po obou stranách komunikace (cílem je dosadba aleje ovocnými stromy místních odrůd), návrh umístění drobného mobiliáře (lavičky) a vysazení nových stromů.

Součástí stavby je i založení dešťové kanalizace vč. výústního objektu do rokle směrem k řece Radbuze. Tento objekt je zárodkem pro budoucí rekonstrukci Cihlářské ulice.

Termín dokončení stavby: prosinec 2017.

          

Dokončení Zámeckého náměstí a Tlumené ulice v Plzni - Křimicích

Předmětem projektu je dokončení úprav památkového charakteru na Zámeckém náměstí v Křimicích. Opravena bude plocha na východní straně náměstí před zelárnou, dále severní strana náměstí a Tlumená ulice. Součástí stavby bude nový vodovod, dešťová kanalizace a veřejné osvětlení.

Stavba zahájena, dokončení v roce 2018

 


Úprava zastávek Tyršův sad

Předmětem tohoto projektu je rekonstrukce a dostavba nástupišť autobusové zastávky Tyršův sad na Klatovské třídě. Zastávky budou řešeny formou zastávkové zátky.

Termín dokončení stavby: prosinec 2017

 

 

Město Plzeň