2016

Připravované stavby SVSMP na místních komunikacích v roce 2016

12. 5. 2016 | Autor: Lukeš Martin, Ing.

Článek přináší přehled schválených investičních akcí Správy veřejného statku města Plzně (SVSMP) na místních komunikacích pro rok 2016.

Rekonstrukce Partyzánské ulice

Účelem rekonstrukce je náprava současného nevyhovujícího stavebně-technického stavu. Realizací stavebních úprav budou zajištěna parkovací místa, která nahradí současné neuspořádané odstavování vozidel v rozporu s platnou legislativou. V rámci stavby bude doplněn pás pro cyklisty (ve směru od Masarykovy ulice).

Vozovka a pás pro cyklisty budou s povrchem z asfaltobetonu; parkovací stání, chodníky a plochy pro kontejnery budou s povrchem z betonové dlažby. Součástí stavby bude obnova veřejného osvětlení a vegetační úpravy (výsadba nových stromů, keřů, živých plotů a založení nových trávníků).

V rámci rekonstrukce dojde k jednosměrnému propojení Partyzánské ulice směrem do Masarykovy ulice.

Stavba dokončena

    

 

Rekonstrukce ulice Na Souvrati

Účelem rekonstrukce je odstranění nevyhovujícího technického stavu. Stávající vozovka a chodníky jsou v kritické kvalitě s mnoha výtluky, narušeným povrchem po pokládce inženýrských sítí a narušenými obrubami.

Oprava bude provedena v celé délce trasy ulice Na Souvrati, dopravní obslužnost zůstane zachována (jednosměrná ulice směrem od Chotěšovské k Domažlické). Vozovka bude s povrchem z asfaltobetonu; chodníky, parkovací stání a vjezdy k nemovitostem budou s povrchem z betonové dlažby. Součástí stavby bude rekonstrukce veřejného osvětlení se zvýšením počtu stožárů VO a vegetační úpravy (výsadba nových stromů, založení nových trávníků).

Stavba je společnou akcí s Vodárnou Plzeň, která bude v prostoru komunikace provádět výměnu kanalizace.

Stavba dokončena

    

 

Rekonstrukce vnitrobloku Francouzská 29-39

Předmětem stavby je rekonstrukce komunikací ve vnitrobloku a vytvoření společného dopravního prostoru – obytné zóny. Rekonstrukcí se odstraní současný velmi špatný technický stav komunikací a dojde ke zvýšení počtu parkovacích stání.

Konstrukce vozovky bude provedena ze zámkové dlažby v přírodním odstínu, jednotlivé vstupy do obytných domů ze zámkové dlažby v odstínu žluté barvy. Součástí rekonstrukce bude nově navržené odvodnění komunikací a sadové úpravy (úprava odpočinkových ploch s mobiliářem a herními prvky, úprava ploch zeleně a výsadba nových stromů).

Stavba dokončena

      

 Rekonstrukce vnitrobloku Karla Steinera

Předmětem stavby, která je součástí regenerace sídliště Skvrňany, je realizace stavebních úprav vnitrobloku ulice Karla Steinera. Tato stavba je realizována zejména z důvodu maximalizace počtu parkovacích míst pro potřeby místních obyvatel a zlepšení nevyhovující dopravní situace (úzké uličky, zhoršený přístup k popelnicím atd.).

Mimo samotných úprav komunikace a chodníků je navržena rekonstrukce veřejného osvětlení, vegetační úpravy a výstavba dětského hřiště s cvičebním zařízením a lezecí sítí.

Stavbě předcházela rekonstrukce vodovodu a kanalizace, v letošním roce proběhne rekonstrukce plynovodu.

Stavba dokončena

    

Vejprnická – zastávky MHD Waltrova

V ulici Vejprnická v úseku mezi křižovatkami s ulicí Waltrovou a ulicí Terezie Brzkové budou postaveny nové autobusové zastávky MHD umožňující přestup pro cestující z Vejprnic směrem na Borská pole a opačně.

Nově vybudovaná nástupiště budou napojena na stávající chodníky, přes ulici Vejprnická je navrženo místo pro přecházení. Součástí akce je optimalizace vedení jízdních pruhů, oprava obrusné vrstvy vozovky, úprava veřejného osvětlení a sadové úpravy.

Investorem zastávek je Správa a údržba silnic Plzeňského kraje (SÚSPK) a město Plzeň.

Z důvodu nepředvídaných dalších prací (větší rozsah sanace podloží silnice) bude stavba dokončena až v roce 2017.

Rekonstrukce vnitrobloku Nad Přehradou

Druhou etapou bude pokračovat rekonstrukce ulice Nad Přehradou v Liticích, a to střední a severní částí této ulice (jižní část byla rekonstruována v rámci 1. etapy). Provedenými stavebními úpravami se odstraní stávající nevhodný dopravně-technický stav (nedostatečný počet parkovacích stání, špatný stav vozovky atd.).

Součástí stavby bude úprava veřejného osvětlení, odstranění ocelových přístřešků popelnic a klepadel a vegetační úpravy (výsadba nových dřevin a obnova trávníků).

Stavbě předcházela rekonstrukce kanalizace v předmětné oblasti.

Stavba dokončena

    

Rekonstrukce ulice Na Průtahu

Účelem rekonstrukce, která je součástí regenerace sídliště Slovany, je realizace stavebních úprav napravujících současný nevyhovující dopravně-technický stav (špatný stav povrchu vozovky i chodníků, nedostatečný počet parkovacích míst atd.).

Oprava bude provedena v celé délce ulice Na Průtahu. Vozovka bude s povrchem z asfaltobetonu; chodníky, parkovací stání a vjezdy k nemovitostem budou s povrchem z betonové dlažby. Součástí stavby bude rekonstrukce veřejného osvětlení a vegetační úpravy (výsadba nových stromů, založení nových trávníků).

Stavbě předcházela rekonstrukce vodovodu a kanalizace, v letošním roce proběhne rekonstrukce plynu.

Přibližný termín zahájení stavby: duben 2017

     

Rekonstrukce vnitrobloku Nade Mží

Předmětem stavby, která je součástí regenerace sídliště Skvrňany, je realizace stavebních úprav vnitrobloku ulice Nade Mží.

Tato stavba je realizována zejména z důvodu maximalizace počtu parkovacích míst pro potřeby místních obyvatel a zlepšení nevyhovující dopravní situace (úzké uličky, zhoršený přístup k popelnicím atd.).

Mimo samotných úprav komunikace a chodníků je navržena rekonstrukce veřejného osvětlení a vegetační úpravy (vysazení nových stromů, úprava travnatých ploch).

Přibližný termín zahájení stavby: zahájení odloženo na rok 2017

Rekonstrukce Brněnské ulice

Účelem rekonstrukce, která je součástí regenerace sídliště Vinice, je realizace stavebních úprav napravujících současný nevyhovující dopravně-technický stav (špatný stav povrchu vozovky i chodníků, zhoršená průjezdnost) a snaha maximalizovat počet parkovacích stání.

Poměrně velkorysá stavební úprava bude provedena v části Brněnské ulice (od začátku úseku (č.or. 1) až po křižovatku s ulicí Na Chmelnicích). Vozovka bude s povrchem z asfaltobetonu; chodníky, parkovací stání a vjezdy k nemovitostem budou s povrchem z betonové dlažby. Součástí stavby bude rekonstrukce veřejného osvětlení a vegetační úpravy (výsadba nových stromů, založení nových trávníků).

Součástí stavby je i rekonstrukce kanalizace.

Přibližný termín zahájení stavby: zahájení odloženo na rok 2017

     

Parkovací stání v Lazaretní ulici

V rámci této stavby bude vybudováno 12 nových kolmých parkovacích stání v Lazaretní ulici na Doubravce. Součástí stavby bude přeložení stávajícího chodníku, bezbariérová úprava obrub v trasách pěších s doplněním o varovné a signální pásy a úprava zeleně.

Povrch parkovacích stání a nového chodníku je navržen z betonové dlažby. Akci finančně zajišťuje MO Plzeň 4.

Přibližný termín zahájení stavby: zahájení odloženo na rok 2017

    

Sanace sesuvu v ulici U Dráhy

Na pozemcích města Plzně v ulici U Dráhy dochází k sesouvání stráně směrem k Vejprnickému potoku, čímž dochází k ohrožení několika soukromých pozemků. Návrh zabezpečení svahu řeší zajištění svahu proti sesuvu vrstev zeminy včetně rozloženého skalního podloží v poloze koruny svahu a také v místech největšího sklonu svahu.

Zabezpečení svahu je navrženo pomocí vrtané mikrozáporové stěny s kotevními mikropilotami se spojovacím železobetonovým trámem v hlavách mikrozápor.

Přibližný termín zahájení stavby: duben 2017

Rekonstrukce ulic Rychtaříkova, Neumannova, Čapkovo nám.

Rekonstrukce uvedených ulic, která je součástí regenerace sídliště Slovany, je vyvolána především snahou o zlepšení podmínek pro parkování a zajištění bezpečného obousměrného průjezdu vozidel a současně také zvýšení komfortu a bezpečnosti pro chodce a ostatní účastníky silničního provozu, např. návrhem zpomalovacích prvků – zvýšené plochy křižovatek.

Vozovka bude s povrchem z asfaltobetonu; chodníky, parkovací stání a zvýšené plochy křižovatek budou s povrchem z betonové dlažby. Součástí stavby budou vegetační úpravy (výsadba nových alejí, založení nových trávníků).

Stavbě bude předcházet rekonstrukce vodovodu, kanalizace a plynovodů. Díky přímému navázání na tyto akce Odboru správy a infrastruktury (OSI) dochází v hospodaření města Plzně k úsporám v řádu miliónů korun.

Přibližný termín zahájení stavby: duben 2017

    

Parkoviště Kotkova

Záchytné parkoviště P+G (Park and Go = zaparkuj a jdi) vznikne rekonstrukcí stávající zpevněné odstavné plochy v dolní části centrálního autobusového nádraží (CAN). Kapacita parkoviště bude 238 stání, vjezd a výjezd z parkoviště bude umožněn z ulice Kotkova.

Součástí záměru je dále nové veřejné osvětlení parkoviště a Kotkovy ulice (v úseku mezi ulicemi Husova – Poděbradova) a kamerový systém - umístění nových kamerových bodů na parkovišti.

Výstavba parkoviště v této lokalitě je podmínkou pro zřízení zóny placeného stání západně od Klatovské třídy.

Přibližný termín zahájení stavby: květen 2017

Město Plzeň