2013

Výluky na linkách MHD v Plzni v roce 2013

5. 2. 2013 | Autor: Vohradský Ondřej, Ing.

Rok 2013 bude z hlediska dopadů staveb na automobilovou i veřejnou dopravu velmi složitý, protože je připraveno velké množství staveb vyžadujících rozsáhlé uzavírky, které se podle dosavadních předpokladů budou koncentrovat zejména do období červenec – září 2013.

Výměna kolejnic na Slovanské aleji (úsek vozovna Slovany – Světovar)

termín provádění stavby na TT: od 31. srpna do konce září 2013
investor: město Plzeň zastoupené SVSMP
způsob provádění: staré kolejnice včetně zákrytu budou odstraněny, na původní betonovou desku budou pomocí chemických kotev připevněny nové kolejnice a bude provedena celoplošná oprava vozovky
způsob zajištění náhradové dopravy: jedná se o manipulační trať, takže nebudou zásadní dopady do pravidelného provozu. Tramvajový provoz bude vyloučen, vozy na linku č.2 budou najíždět přes centrum.

Rekonstrukce vybraných úseků tramvajové trati na Klatovské třídě + rekonstrukce tramvajové trati v Prešovské ulici

termín provádění stavby na TT: Klatovská od 3. do 17. srpna, Prešovská od 3. do 23. srpna
investor: město Plzeň zastoupené SVSMP
způsob provádění: na Klatovské tř. se jedná o 3 úseky: přejezd Belánka, propadlé panely na Chodském náměstí a vjezdový / výjezdový oblouk do smyčky Bory. Na Borech bude použita technologie VÚIS panelů se stojinovou kolejnicí; na Belánce a Chodském nám. budou vyjmuty poškozené panely BKV a na upravené podloží osazeny nové panely. Stejný způsob opravy bude z časových a finančních důvodů použit i v Prešovské ulici (včetně protisměrných oblouků před náměstím Republiky), kde však bude stavba komplikována ještě opravou kanalizace a výstavbou horkovodu
způsob zajištění náhradové dopravy: linka č. 4 bude zkrácena do trasy Sady Pětatřicátníků – Košutka. Linky č. 1 a 2 ve směru od Slovan budou ukončeny v trianglu U Zvonu a v provozu bude linka 1/2 Skvrňany – Bolevec. V úseku Bory – sady Pětatřicátníků – U Zvonu bude zajištěna náhradní autobusová doprava. Po dobu výluky bude umožněn manipulační přejezd tramvají do vozovny couváním ulicemi Solní – Pražská v nočních hodinách.

Prokopova ulice

termín uzavírky trolejbusové trati: od 1. dubna do 24. července 2013 (úplná uzavírka)
investor: Správa železniční dopravní cesty s.o.
předmět stavby: výstavba druhé poloviny železničního mostu přes Prokopovu ulici. Mostní konstrukce z 90. let bude osazena do klatovské koleje. Prokopova ulice bude šířkově sjednocena a bude zvětšen poloměr pravého oblouku z mostu Milénia do Prokopovy ulice
způsob zajištění náhradové dopravy: jako v roce 2012 – linky 10 a 13 budou odkloněny přes most Milénia do Mikulášské ulice.

Rekonstrukce Wilsonova mostu a kabelového kanálu na Denisově nábřeží

termín provádění stavby: zahájení uzavírky 8. července, pro trolejbusy 24. července 2013, dokončení květen 2014
investor: město Plzeň zastoupené Odborem investic MMP
způsob provádění: most bude celý odstrojen až na nosnou konstrukci a kompletně opraven. Po dobu opravy bude úplně uzavřen i pro chodce a přechod přes řeku bude možný pouze po lávce k bývalému domu kultury. Z kabelového kanálu, který spojuje měnírnu Hydro s předmostím Wilsonova mostu, kde se větví do 3 směrů, budou nejprve všechny kabely (více než 100 ks) přeloženy na povrch, následně bude kanál shora vybourán a rozšířen, načež budou kabely vtaženy zpět do kanálu a do Wilsonova mostu. Bude se jednat o velmi složitou a rizikovou stavbu, neboť tato soustava kabelů napájí všechny tramvajové a trolejbusové tratě v centru města. S ohledem na stáří kabelů a stav kanálu je provedení stavby naprosto nezbytné
způsob zajištění náhradové dopravy: Trolejbusové a autobusové linky budou z Wilsonova mostu přeloženy na Anglické nábřeží a do ulice U Prazdroje. Linka č. 12 ve směru Božkov – Zátiší bude vzhledem k nemožnosti doplnit levý oblouk v křižovatce U Jána odkloněna od Hlavního nádraží ulicí Šumavská ke křižovatce u OMV, kde bude oblouk do ulice U Prazdroje v předstihu doplněn.

Uzavírka Lobezské ulice (úsek OK Částkova – most přes Úslavu)

termín uzavírky: od 1. do 20. srpna 2013 (úplná uzavírka)
investor: město Plzeň zastoupené SVSMP
předmět stavby: celoplošná oprava vozovky spojená s výměnou dlážděného povrchu za asfaltový. V dolním oblouku bude vozovka cca o 1 m rozšířena
způsob zajištění dopravy: l.č. 30 bude odkloněna z Částkovy ulice přes most Nad Nádražím k Pietasu. Linka č. 29 bude zkrácena do trasy Borská pole - Částkova a spojení z Rolnického náměstí k Astře zajistí poptávkovým způsobem stavba.

Uzavírka Koperníkovy ulice (úsek Tylova – Bendova)

termín uzavírky: období září - listopad 2013
investor: RWE, město Plzeň zastoupené Odborem správy infrastruktury MMP a SVSMP
předmět stavby: rekonstrukce plynovodu, sanace kanalizace a následně celoplošná oprava vozovky
způsob zajištění dopravy: pro automobilovou dopravu bude komunikace uzavřena, uzavírky pro MHD budou převážně pouze o víkendech. Vlastní celoplošná oprava vozovky by umožnila provoz trolejbusů po staveništi.

Uzavírka Borské ulice (úsek Břeňkova – odbočka k SOU stavební)

termín uzavírky: od 5. srpna do listopadu 2013
investor: město Plzeň zastoupené SVSMP
předmět stavby: rekonstrukce vozovky a zastávek MHD spojená s přeložením V. brány pro Techmanii, výstavba přechodu pro chodce
způsob zajištění dopravy: pro automobilovou dopravu bude komunikace uzavřena, trolejbusy budou projíždět po staveništi.

Uzavírka propojení Domažlická - Vejprnická

termín uzavírky: uzaví,
investor: Plzeňský kraj zastoupený SÚS PK, město Plzeň zastoupené Odborem investic MMP
předmět stavby: staveniště pro vysunování mostu přes Vejprnické údolí, výstavba nové křižovatky na západním okruhu
způsob zajištění dopravy: po dobu úplné uzavírky bude l.č.24 zkrácena do trasy Bory - Teslova

Rekonstrukce tramvajových přejezdů v křižovatce Přemyslova – Kalikova a Skvrňanská - CAN

termín provádění stavby na TT: 26. – 28.10.2013
investor: město Plzeň zastoupené SVSMP
způsob provádění: konstrukce trati v křižovatce Přemyslova – Kalikova bude vybourána v délce cca 50 m a nahrazena novou konstrukcí na panelech VÚIS s povrchem z litého asfaltu. Na přejezdu u CAN budou pouze demontovány staré zákrytové panely, trať na dřevěných pražcích podbita a položeny nové panely
způsob zajištění náhradové dopravy: linka č.2 bude zkrácena do trasy Světovar – sady Pětatřicátníků, v úseku do Skvrňan bude zavedena náhradní autobusová doprava.

Rekonstrukce tramvajové trati v ulicích Pražská – U Zvonu

termín provádění stavby na TT: 2013-2014, stavba má být zahájena v závěru roku 2013 přípravnými pracemi, přeložkami sítí apod., vlastní tramvajová trať se bude stavět v roce 2014
investor: město Plzeň zastoupené Odborem investic MMP
způsob provádění: kompletní rekonstrukce trati, komunikací, chodníků atd., včetně nového dopravního uspořádání celého prostoru. Vlastní trať je dle projektu navržena na panelech VÚIS, s výjimkou výhybkových úseků, kde budou dřevěné pražce.
způsob zajištění náhradové dopravy: v zásadě se předpokládá trvale dvojkolejný provoz po staveništi s využitím kolejového provizoria. Tento předpoklad může být ovlivněn souběhem s rekonstrukcí tram. tati Pražská (kolem Masných krámů), která se chystá na rok 2014 s předpokladem vyloučení provozu na 2 měsíce.

Rekonstrukce tramvajové trati v ulici Terezie Brzkové

termín provádění stavby na TT: 2014 - 2015
investor: město Plzeň zastoupené SVSMP
způsob provádění: jde o úsek mezi zastávkami Macháčkova (včetně) a Ul.T. Brzkové (včetně) v délce cca 450 m. Bude provedena kompletní rekonstrukce trati, komunikací, chodníků atd., s novým dopravním uspořádáním celého prostoru (včetně zasypání podchodu u ZŠ). Vlastní trať je dle projektu navržena jako pevná jízdní dráha (např. systém Vossloh W tram nebo City Rheda), v oblouku u Penny marketu má být instalováno stabilní zařízení pro mazání kolejnic
způsob zajištění náhradové dopravy: linka č.2 bude ukončena v zastávce ul. K. Steinera (provoz tramvajemi KT8) a odtud bude zavedena náhradní autobusová doprava.

Výstavba trolejbusové trati Borská ulice (úsek Na Belánce – Němejcova)

termín stavby: konec roku 2013 – rok 2014 (zatím přesně nestanoveno)
investor: město Plzeň zastoupené OIMMP, SVSMP
předmět stavby: rekonstrukce komunikace na 4 jízdní pruhy, výstavba trolejbusové trati. V první fázi v roce 2013 bude postavena řada kombinovaných stožárů na nové opěrné zdi, následovat bude rekonstrukce vodovodu a kanalizace a v roce 2014 vozovka s druhou řadou stožárů a dokončení trati
způsob zajištění dopravy: pouze krátkodobé výluky při přepojování trati v křižovatce Němejcova - Borská.

Výměny kolejových konstrukcí

termín provádění stavby na TT: v průběhu roku 2013
investor: město Plzeň zastoupené SVSMP
například úpravy: výměna kolejnic v obratišti Světovar, výměny výhybkových konstrukcí (Světovar, Bolevec, U zvonu, sady Pětatřicátníků), křížení Slovanská x Sladkovského aj.
způsob zajištění náhradové dopravy: pouze krátkodobé výluky (cca 1 den jedna oprava)

Pro další nejbližší roky se připravují následující projekty rekonstrukcí tramvajových tratí:

  • Karlovarská – Gerská, III. etapa (celková rekonstrukce tratě a trolejového vedení jako ve 2. etapě; trať bude na betonových pražcích ve štěrku s výjimkou přejezdů, kde budou použity panely VÚIS; od křižovatky Severka na Košutku se počítá se svrškem bez zákrytu; křižovatka s ul. Kralovická bude zrekonstruována celá včetně zasypání podchodu. V současnosti se zpracovává dokumentace pro stavební povolení, zatím není jasné financování stavby, přípravu zajišťuje OIMMP).
  • Přejezdy TT Plaská x Okounová a Plaská x Studentská (na přejezdu Okounová jde o celou novou konstrukci tratě technologií pevné jízdní dráhy, ve Studentské pouze o výměnu kolejnic a zákrytových panelů na původní betonové desce, je zpracována dokumentace pro ohlášení stavby, realizace se předpokládá 2014 nebo 2015, přípravu zajišťuje SVSMP).
  • Pražská ul. v úseku Pallova – nám. Republiky (stavba zahrnuje celkovou rekonstrukci trati v úseku od Pallovy ulice přes nám. Republiky až k ul. Solní technologií pevné jízdní dráhy se zádlažbou ze žulových kostek, součástí stavby jsou i nové izolace a roznášecí deska na mostě přes Mlýnskou strouhu, dále rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Pražská a na náměstí; zpracovává se dokumentace pro ohlášení stavby; realizace se předpokládá v roce 2014, přípravu zajišťuje SVSMP).
  • Slovanská tř., úsek Sladkovského – Radyňská (stavba zahrnuje výhybku a kolejové křížení Slovanská x Sladkovského a úsek trati směrem do centra až ke sjezdové výhybce z Radyňské ul., zpracovává se dokumentace pro ohlášení stavby; realizace se předpokládá v roce 2016, přípravu zajišťuje SVSMP).

V roce 2013 zahájí Odbor investic MMP projektovou přípravu komplexní rekonstrukce dvou ucelených úseků tramvajových tratí:

  • Koterovská ul., úsek U Duhy – nám. generála Píky,
  • Přemyslova – Skvrňanská, úsek sady Pětatřicátníků – Vejprnická,

realizace těchto staveb se předpokládá v období 2015 – 2020 spolu s některými dalšími úseky.

Článek bude průběžně aktualizován.

Město Plzeň