2013

Umístění původní sošky andělíčka na břeh Košuteckého jezírka Zlepšení kvality vody a stabilizace břehů Košuteckého jezírka

8. 3. 2013 | Autor: Nižaradzeová Lucie, Ing.

Správa veřejného statku ve spolupráci s Úřadem městského obvodu Plzeň 1, Národním památkovým ústavem a RNDr. Jindřichem Durasem, Ph.D. v oblasti Košuteckého jezírka připravuje:

1)        Umístění původní sošky andělíčka na břeh Košuteckého jezírka:

V listopadu 2009 byla ze dna Košuteckého jezírka vyzdvižena soška andělíčka, který se do vody zřítil pravděpodobně v 50. letech 20. století. Soška andělíčka tvořila původní vybavení parku, který byl založen na počátku 30. let 20. století městským zahradníkem Valentinem Čočkem za významné podpory tehdejšího starosty města Plzně, Luďka Pika.

Andělíček bude v dubnu tohoto roku do parku navrácen. Bude umístěn na severozápadní břeh jezírka a bude opět zkrášlovat a dotvářet místní scenerii. Aby správně vyniknul, je zapotřebí zredukovat břehové porosty (náletového charakteru) v této lokalitě– viz obr. č. 3.

2)        Zlepšení kvality vody a stabilizace břehů Košuteckého jezírka:

Rok 2012 byl Krajskou hygienickou stanicí vyhodnocen z hlediska kvality vody jako nejhorší od roku 2004. Z toho důvodu se Správa veřejného statku rozhodla ve spolupráci s RNDr. Jindřichem Durasem, Ph.D. podniknout všechny potřebné kroky vedoucí ke zlepšení kvality vody.

Projekt stabilizace břehů se v současné době zpracovává, projekt zlepšení kvality vody je již zpracován. Kromě navrhovaného postupu vyhodnocuje nejdůležitější vlivy zhoršující kvalitu vody:
-       Uvolňování živin ze sedimentu na dně jezírka (nejvýznamnější je fosfor, způsobující rozvoj sinic a fytoplanktonu).
-       Vstup organických látek (odpad, povrchový splach půdy) do jezírka – negativně ovlivňuje kyslíkový režim, bezkyslíkaté prostředí u dna pak podporuje uvolňování živin, zanášení pásma pobřežní vegetace.
-       Splachy povrchové vody z komunikace Karlovarská.

Z projektu je patrné, že vhodný zásah do koloběhu fosforu se pozitivně projeví omezením růstu řas a sinic, tedy z pohledu rekreačního využití zlepšením kvality vody.

Jednotlivá opatření vedoucí k postupnému zlepšení kvality vody jsou:
  • Ošetření dna jezírka síranem hlinitým, který zamezí uvolňování fosforu.
  • Omezení všech splachů do jezírka – protierozní opatření, podpora zasakování vody v parku, probírka stávajících porostů (na základě zpracovaného průzkumu dřevin, postupné nahrazení poškozených a neperspektivních jedinců, především akátů a smrků, adekvátní náhradou).
  • Obnova příbřežního porostu orobince, který je zanesen dlouhodobě splavovaným materiálem.
  • Prověřeny budou všechny další možné zdroje znečištění, vč. pronikání odpadních vod.


Předpoklad realizace: 2013 - 2014

                                  
     Obr. 1: Dobový snímek původního umístění sošky                  Obr. 2: Výlov sošky z Košuteckého jezírka

            
    Obr. 3: Místo plánovaného umístění sošky                                   Obr. 4: Erozí poškozené břehy jezírka

 

 

Město Plzeň