2013

Smíšená návěstidla SSZ pro chodce a cyklisty v Plzni

19. 12. 2013 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Koncem roku 2013 došlo na několika křižovatkách v Plzni k demontáži speciálních návěstidel pro cyklisty a jejich nahrazení smíšenými symboly chodec/cyklista na přilehlých přechodech. Proč? Co je příčinou tohoto opatření?

Demontáž cyklonávěstidelPlzeň do nedávné doby neměla jednotný vzor na budování nových cyklostezek a jejich začlenění do stávajících světelně řízených křižovatek. Nastávala proto situace, že co křižovatka, to mnohdy unikátní řešení. Lišila se použitá návěstidla (velká vozidlová trojbarevná na Rychtářce oproti menším na jiných místech, doplněná o středně velká s integrovaným tlačítkem např. na Slovanské třídě), jejich provedení, umístění i způsob zapojení. Jako problematické se pak ukazovaly 2 body:
-          Předpisy o provozu SSZ neumožňují současnou zelenou pro cyklisty na přejezdu a pro souběžně jedoucí vozidla, pokud je jejich jízdní pruh osazen směrovým signálem vpravo resp. rovně a vpravo. U přechodu pro chodce toto lze a vozidla jsou povinna chodcům dát při odbočování vpravo přednost. Může tedy nastat situace, kdy na stejném přechodu mají chodci zelenou, kdežto cyklisté nikoli. V praxi to pak znamenalo, že buď mnozí cyklisté přejížděli na zelenou spolu s chodci, ačkoli jim samým svítila červená, nebo že musel být zastaven celý jízdní pruh vozidel, aby mohli souběžně jedoucí cyklisté svoji zelenou dostat. Zřetelné to bylo např. na Vejprnické ulici u Lidlu nebo na Sukově u OC Area Bory. Toto samozřejmě přinášelo značná omezení vozidel na hlavní ulici a výrazné snižování kapacity křižovatek.
 
-          Druhý problém byl v umístění návěstidel. Zatímco chodci mají „svoji“ barvu za přechodem a v každém okamžiku na očích, návěstidla pro cyklisty byla osazována před ním a hlavně u dělených přechodů nebylo vždy zcela zřejmé, které návěstidlo komu patří. Protože jsou zelené na cyklopřejezdech pouze na výzvu a tlačítko bývá umístěno na stejném sloupku s návěstidlem, znamenalo to, že cyklista přijel až k okraji vozovky, aby na tlačítko dosáhl a v tu chvíli už měl „své“ návěstidlo přímo nad hlavou. Musel tedy o pár metrů couvnout, aby na ně viděl nebo čekat na zelenou v nepřirozeném záklonu. Navíc ne každý si toto uvědomil a častokrát se rozjížděl na zelenou, která ale patřila až vzdálenější části přechodu – viz křižovatka U Prazdroje x Šumavská. O nebezpečí při takto vzniklém nedorozumění není třeba pochybovat.
Smíšená červená pro chodce i cyklistyDůvodem, proč se tato problematika neřešila dříve, byl i nejednotný výklad v použití smíšených návěstidel chodec/cyklista, která Vyhláška o provozu na pozemních komunikacích primárně definuje jako trojbarevná. V této formě jsou použita na Plaské ulici u žel. zastávky Bolevec, kde bylo nutno řešit situaci rychle z důvodu nefunkčnosti SSZ kvůli odcizení právě jednoho z cyklonávěstidel.
Pro další křižovatky už bylo schváleno použití smíšených signálů ve dvojbarevné formě. V praxi to přineslo výrazné zjednodušení vlastní technické operace - pouze se vymění skleněné filtry na stávajících chodeckých návěstidlech, stejně jako úsporu finanční – pro doplnění žluté pro chodce by byla nezbytná kompletní rekonstrukce kabeláže SSZ.
Vlastní demontáž cyklonávěstidel a jejich náhrada smíšenými signály chodec/cyklista byla v roce 2013 provedena na zařízeních:
U Prazdroje x Šumavská – první dvojbarevná smíšená návěstidla ve městě, odstraněna cyklonávěstidla i tlačítka, cyklisté kompletně sjednoceni s chodci. Pomohlo to předcházet nebezpečným situacím, kdy cyklista mohl vjet do vozovky na „nesprávnou“ zelenou, určenou pro vzdálenější část přejezdu. Pravé odbočení z Lobezské a Šumavské je bráno jako kolizní a jeho zelená byla při výzvě chodců nebo cyklistů oproti původnímu řešení o cca 10 vteřin pozdržena. Zatím se ale nezdá, že by mělo toto opatření výrazně negativní vliv na vlastní provoz v křižovatce.
Skvrňanská ul., přechod u CAN – jediné návěstidlo demontováno bez náhrady při doplnění nových signálních skupin SSZ, jeho vliv na omezení provozu vozidel byl vyšší než jeho vlastní využití náhodně projíždějícími cyklisty.
Sukova, OC Area Bory – zde byla navíc pro vozidla ve směru ke Klatovské nahrazena původní směrová návěstidla plnými signály. Chodci ani cyklisté zde tedy nejsou bráni jako kolizní, jejich zelená neomezuje souběžně jedoucí vozidla, ta jsou však povinna dát při odbočení vpravo přednost všem, kteří se na přechodu pohybují.
Slovanská x Liliová – odstranění duplicity návěstidel pro chodce a cyklisty, bez nežádoucího vlivu na dopravní situaci v místě.
Lidická, přechod před lékařskou fakultou – odstraněna cyklonávěstidla, ale zachována tlačítka, která zabezpečí, že cyklista dostane zelenou vcelku, přes celou šíři vozovky. Zde apel na chodce: „Nemačkejte tlačítka pro cyklisty, pokud přecházíte pouze na tramvajové zastávky. Výrazně tím přispějete k plynulosti provozu !!!“
Sady Pětatřicátníků, přechod přes Karlovarskou – podobná situace jako na Lidické, zde byla tlačítka pro cyklisty ponechána hlavně z prostorových důvodů, aby tito nemuseli opouštět vyhrazenou stezku. Jinak zde přichází zelená přes celou komunikaci vždy vcelku.
 
Tolik o první skupině upravených křižovatek. Projekt je však daleko komplexnější a předpokládá se, že i v roce 2014 budeme v úpravách dalších SSZ pokračovat.

 

Město Plzeň