2012

Změna názvů zastávek MHD v Plzni

6. 3. 2012 | Autor: Vosátko Jaroslav, Ing.

Již několik let se uvažuje o provedení jednorázové a systémové změny názvů zastávek veřejné dopravy v Plzni. V posledním roce jsou práce v tomto směru intenzivnější, tak aby se přejmenování provedlo ve vhodném termínu (časové možnosti dopravce, hledisko správního řízení pro vydávání licencí apod.), tj.  koncem roku 2012 nebo začátkem roku 2013.

Snahou přejmenování je dosáhnout stavu, který by v maximální možné míře zohledňoval požadavky provozu, platné legislativy, ale i prosté uživatelské srozumitelnosti, a to tak, aby názvy byly pokud možno jednoznačné a co nejjednodušší, čímž se zlepší orientace pro cestující a vyhledávání spojení v informačních systémech.

Hlavní skupiny nevyhovujících názvů jsou tyto:

 • neexistující objekt, podle kterého se zastávka nazývá, např. „ČSAO“ (býv. Československé státní automobilové opravny), „Výstaviště“, „SPŠD a S (býv. Střední průmyslová škola dopravní a strojní), „Stavební stroje“ aj. Přitom názvy, které se vžily a staly se spíše pojmenováním lokality, by měly být zachovány (např. „U Práce“, „U Pietasu“, „U Duhy“ aj.),
 • zastávky pojmenované nejednoznačně podle dlouhé ulice, v níž se nachází více zastávek (např. „Lidická“, „Dobřanská“),
 • názvy obsahující zkratky, čárky a mezery, které činí název obtížně zapamatovatelný; takovýto název při jeho přesné neznalosti téměř znemožňuje vyhledávání přes internet (např. „Fakultní nemoc. Lochotín“, „Hl. nádr. ČD, Sirková“, „III. br., Domažlická“, „Stav. stroje, Rokycanská“, „Bory, NVÚ“) nebo zastávky v jedné lokalitě pojmenované různými způsoby („nám. M. Horákové“, „náměstí M. Horákové“, „Slovany, n. M. Horákové“),
 • nesystematické názvy s využitím názvů ulic - „Ul. K. Šteinera“ (přitom většinou je název bez „ul.“), „Boettingerova“ (ulice se vůbec v dané lokalitě nenachází) apod.
 • jméno čtvrti, opakující se z historických důvodů v názvech více zastávek („Újezd, rozcestí“, „Újezd, Hrádecká“, „Újezd, Staroveská“, „Újezd, v Brance“ aj.).

Při tvorbě nových názvů je snaha vycházet zejména z těchto zásad:

 1. pro název zastávky využít jméno příčné ulice, která se nachází v blízkosti zastávky (např. pro starý název „Na Dlouhých“ je použit název ulice „Ke Kukačce“),
 2. konečná páteřní linky ve čtvrti přebírá název čtvrti („Bory“, „Slovany“, „Doubravka“), z ostatních názvů na lince jméno čtvrti vypadává (např. název zastávky „Černice, K Plzenci“ se zkracuje na „K Plzenci“),
 3. konečná druhé linky ve čtvrti přebírá název čtvrti s nějakým přívlastkem („Sídliště Bory“, „Sídliště Doubravka“, „Zadní Skvrňany“),
 4. pro název zastávky v přestupním uzlu (např. z trolejbusu na tramvaj) je snaha volit stejný název (např. všechny zastávky na náměstí M. Horákové budou mít název „Slovany“),
 5. omezení zkratek a čárek (např. místo „Hl.nádr. ČD, U Ježíška“ je navržen název „U Ježíška“, místo „Hl. nádr. ČD, Sirková“ je navržen název „Hlavní nádraží“ apod.),
 6. v názvech zastávek pokud možno nepoužívat firemní nebo obchodní názvy, ale použít neutrální výrazy („Nákupní centrum Černice“, „Nákupní centrum Letná“),
 7. v názvech zastávek signalizovat významné turistické a jiné návštěvnicky přitažlivé cíle ("Bazén Slovany", "Zoologická zahrada", "Techmania").

Je nutné přiznat, že v některých případech se nový název hledá těžko, protože v okolí zastávky není vhodný objekt nebo ulice, podle které by moha být zastávka pojmenována (např. nynější „Stavební stroje“, „U teplárny“ apod.). Nové názvy zastávek by se měly následně přenést do všech informačních systémů i do jízdních řádů ostatních dopravců.

Z výše uvedených důvodů bylo z celého souboru zastávek doporučeno k přejmenování cca 160 (resp. 320 pro oba směry jízdy), což činí přibližně 50% názvů zastávek. Náklady spojené s přejmenováním zahrnují především přelepení názvu označníku v zastávce, výlepy nových jízdních řádů, schémat linek MHD, práce spojené se zadáním dat do informačních systémů pro cestující na webu PMDP, výrobou hlášení do vozidel, změn dat v palubních počítačích či s vydáním nových licencí a jsou odhadovány na cca 350 tis. Kč. Tyto náklady budou hrazeny jednak z provozních prostředků SVSMP – majetek pro PMDP (úpravy označníků) a částečně se promítnou do kompenzace města PMDP, a.s.

Začátkem března 2012 byly shromážděny připomínky dotčených organizací a městských obvodů, tyto připomínky budou vyhodnoceny a navrženo definitivní názvosloví zastávek. Po závěrečném projednání bude návrh předložen ke schválení Radě města Plzně.

Město Plzeň