2012

Rekonstrukce Veleslavínovy ulice - aktualizace

1. 5. 2012 | Autor: Hausdorf Milan, Ing.

Investorem stavby je Statutární město Plzeň, stavbu připravuje Správa veřejného statku města Plzně.  Po dokončení tohoto úseku bude následovat rekonstrukce zbylé části ulice až k Sadům 5. května (součástí této stavby, kterou zajišťuje odbor investic MMP bude i oprava Perlové ulice). Obě akce jsou budou prováděny v rámci obnovy historického jádra města a musí tedy splňovat požadavky kladené na stavby, prováděné v prostředí městské památkové rezervace.

Základním požadavkem v tomto směru je, aby komunikace rekonstrukcí získala svůj původní charakter. Z tohoto důvodu bude odstraněn živičný povrch vozovky a nahrazen kamennou dlažbou. Použity budou žulové kostky rozměrů 160/240 mm. Na chodníky se vrátí charakteristická plzeňská dllažba (velké žulové desky kladené do pískového lože). Z chodníků rovněž zmizí sloupy veřejného osvětlení. Uliční prostor bude osvětlen historizujícími lampami umístěnými na fasádách domů.

Vlastní uspořádání uličního prostoru podstatných změn nedozná. Śířka vozovky i chodníků se nezmění. V souladu s dnešním stavem bude ponechán i jednosměrný provoz ve směru k Sadům Pětatřicátníků s oboustranným placeným parkováním v zóně B. U parkovacích míst bude pamatováno i na vyhrazená stání pro zásobování a osoby tělesně postižené. Pohybu pěších budou přizpůsobeny i bezbariérové úpravy obrubníků na nárožích navazujících ulic. Nástupní hrany tzv. "míst pro přecházení" budou doplněny varovnými pásy pro orientaci nevidomých a slabozrakých.

Práce budou prováděny tak, aby byl co nejméně omezen provoz v historickém jádru a narušeno životní prostředí během stavby. Například materiál pro konstrukci vozovky bude volen tak, aby nebylo nutno provádět dynamické hutnění podkladních vrstev těžkými mechanismy. Tato opatření jsou vedena snahou minimalizovat hluk na staveništi a otřesy cenných historickách budov v sousedství.

V koordinaci s navrženými povrchovými úpravami bude prováděna i pokládka nového horkovodu a výměna kabelů veřejného osvětlení a PMDP.

Ilustrační obrázek:

 Rozsah stavby

Město Plzeň