2012

Rekonstrukce a výluky na tramvajových tratích v Plzni v roce 2012

6. 3. 2012 | Autor: Vohradský Ondřej, Ing.

Rekonstrukce závěrů tramvajové trati na mostě Generála Pattona

termín provádění stavby na TT: 21.4. - 10.5.2012
investor: město Plzeň zastoupené SVSMP
způsob provádění: dojde k opravě trati v oblasti mostních závěrů na mostě Generála Pattona, stavba bude prováděna střídavě v jedné a pak v druhé koleji; jedná se o dočasnou opravu do doby generální rekonstrukce mostu Gen. Pattona
způsob zajištění náhradové dopravy: jednokolejný kyvadlový tramvajový provoz s využitím výhybek californien.

Rekonstrukce přejezdů tramvajové trati na Klatovské třídě v křižovatkách s ulicemi Husova a Tylova

termín provádění stavby na TT: 6. - 9.4. a 13. - 15.4. 2012
investor: město Plzeň zastoupené SVSMP
způsob provádění: budou vyjmuty poškozené panely BKV a na upravené podloží osazeny nové panely
způsob zajištění náhradové dopravy: linka č.4 bude zkrácena do trasy Košutka – sady Pětatřicátníků. V úseku sady Pětatřicátníků – U Práce nebude doprava zajištěna (cestující přejdou pěšky) a dále na Bory bude zajištěna tramvajová doprava obousměrnými tramvajemi s kolejovým přejezdem před zastávkou U Práce. Při práci na přejezdu Tylova - Americká nebude možný ani průjezd trolejbusů. Kuriozitou bude průjezd trolejbusů Bendovou ulicí ve směru Koperníkova - Klatovská.


Foto č. 1: Přejezd Klatovská x Tylova.

Výměny výhybkových konstrukcí a křížení

termín provádění stavby na TT: v průběhu roku 2012 (dle potřeb)
investor: město Plzeň zastoupené SVSMP
způsob provádění: jde především o sady Pětatřicátníků. Dojde k vyjmutí konstrukcí, osazení nových kusů a následné zprovoznění tratě včetně povrchových úprav (např. asfalt, dlažební kostky)
způsob zajištění náhradové dopravy: pouze krátkodobé výluky (do 2 dnů).


Montážní jáma Bolevec

termín provádění stavby na TT: květen 2012
investor: město Plzeň zastoupené SVSMP
způsob provádění: na vnitřní předjízdné koleji obratiště Bolevec bude postavena montážní jáma k provádění prohlídek a oprav na spodcích vozů v době, kdy bude přerušeno spojení tramvajové sítě s vozovnou Slovany
způsob zajištění náhradové dopravy: stavba nebude mít dopady do pravidelného provozu.

Rekonstrukce tramvajové trati v ulicích Sirková - Mikulášská

termín provádění stavby na TT: od 30. června 2012, doba výluky cca 12 dní
investor: město Plzeň zastoupené SVSMP
způsob provádění: jedná se o 3 samostatné úseky. Prvním je kolejový přejezd v křižovatce Sirková x Americká v délce trati cca 80 m – zde bude celá konstrukce trati vybourána a nově instalována konstrukce s dřevěnými pražci a zákrytem s pryžových desek. Současně budou vyměněny zákrytové panely trati v prostoru zastávek v Sirkové ulici. Druhý úsek leží na Mikulášské tř. mezi křižovatkami s ul. U Trati – Barrandova v délce cca 170 m – zde budou vyjmuty poškozené panely BKV, obnoveny podkladní vrstvy a položeny nové panely BKV. Tento typ konstrukce je zvolen z důvodu rychlosti provádění. Třetím úsekem je sjezdová výhybka z ulic Slovanská a Radyňská vč.přilehlých oblouků. Zde dojde ke změně geometrie koleje vč. osazení obloukové výhybky, tak aby mohl být odstraněn zákaz potkávání. Konstrukce trati se předpokládá na panelech VÚIS.
způsob zajištění náhradové dopravy: linky č. 1 a 2 budou ukončeny v obratišti U Zvonu a v úseku U Zvonu – Slovany / Světovar bude zavedena náhradní autobusová doprava. Trolejbusy budou odkloněny z Americké tř. na Anglické nábřeží.

                                                                          
Foto č. 2: Mikulášská ul.                                                             Foto č. 3:  Slovanská (výjezd z Radyňské ul.).


Rekonstrukce oblouku Vejprnická – Terezie Brzkové

termín provádění stavby na TT: srpen 2012, doba provádění 3-4 týdny
investor: město Plzeň zastoupené SVSMP
způsob provádění: stará konstrukce trati z panelů BKV bude kompletně vybourána a nahrazena novou konstrukcí typu pevná jízdní dráha (např. systém Vossloh W tram nebo City Rheda)
způsob zajištění náhradové dopravy: linka č.2 bude ukončena v provizorní zastávce před křižovatkou Vejprnická x Terezie Brzkové (provoz bude zajištěn obousměrnými tramvajemi KT8), v úseku Vejprnická – Zadní Skvrňany bude zavedena náhradní autobusová doprava jednosměrnou okružní linkou.

Rekonstrukce trati v ulicích Pražská – U Zvonu

termín provádění stavby na TT: větší část roku 2013, zatím blíže neurčeno, stavba má být zahájena v závěru roku 2012 přípravnými pracemi, přeložkami sítí apod.
investor: město Plzeň zastoupené Odborem investic MMP
způsob provádění: kompletní rekonstrukce trati, komunikací, chodníků atd., včetně nového dopravního uspořádání celého prostoru. Vlastní trať je dle projektu navržena na panelech VÚIS, s výjimkou výhybkových úseků, kde budou dřevěné pražce.
způsob zajištění náhradové dopravy: v zásadě se předpokládá trvale dvojkolejný provoz po staveništi s využitím kolejového provizoria. Tento předpoklad může být ovlivněn souběhem s rekonstrukcí tram. tati Prešovská, která se chystá pro rok 2013 s předpokladem vyloučení provozu na 14 dní.


Pro další nejbližší roky se připravují následující projekty rekonstrukcí tramvajových tratí:

  • Karlovarská - Gerská, III. etapa
  • Slovanská tř., úsek Sladkovského - Radyňská (výměna panelů)
  • Slovanská alej, výměna kolejnic v úseku Francouzská – Koterovská,
  • Chodské nám. – propady panelů,
  • Prešovská ul. (výměna panelů),
  • Pražská ul. v úseku Mlýnská strouha – nám. Republiky (pevná jízdní dráha),
  • Klatovská tř. – vjezd do točky Bory (oprava panelů)
  • Terezie Brzkové (celková rekonstrukce trati)
  • Přejezdy Plaská x Studentská, Plaská x Okounová.

Tento článek bude průběžně aktualizován.

Město Plzeň