2011

Obnova vodní nádrže v Plzni - Újezdě

29. 3. 2011 | Autor: Tolarová Irena, Ing.

Jedná se o revitalizaci požární nádrže v Újezdě na náměstí  Karla Panušky. Původně býval na návsi přírodní rybník, do kterého se stahovaly prameny z okolí. Později byl rybník změněn v umělou nádrž, prameny ve dně nádrže byly odděleny vrstvou betonu a  po vybudování kanalizace v Újezdě došlo k odvedení i pramenů z okolí. V posledních letech je nádrž ve velmi špatném technickém stavu bez trvalé hladiny vody.

Požární nádrž v Újezdě - stav před obnovou - rok 2009

 Předmětem plánované obnovy je změna nevyhovující a nefunkční požární nádrž včetně přilehlých objektů (napouštění, vypouštění) na vodní plochu „přírodního“ charakteru. Obnova má vodní plochu  lépe začlenit do vesnického prostředí (nádrž se nachází na území Vesnické památkové zóny Újezd). Podchycením existujících vodních zdrojů v okolí a nově zřízeným jímacím zářezem v místě podzemních pramenů bude zajištěno dotování vodní nádrže vodou.  V rámci stavby dojde k vybourání dna nádrže s panely, vybourání betonového brouzdaliště, včetně opěrných zdí a zábradlí. K vymodelování dna, pozvolných svahů a k zatěsnění nádrže bude použito vhodné jílovité zeminy. Nádrž by měla znovu plnit funkci požární nádrže, nově bude zřízen vjezd pro požární techniku. Novinkou bude mělký mokřad s pobřežními rostlinami jako biotop pro obojživelníky .

V současné době se připravuje výběrové řízení na zhotovitele a na místě probíhají přípravné práce. Stavět se začne v druhé polovině letošního roku . Stavbu bude zajišťovat SVSMP - oddělení vodního hospodářství a krajinné zeleně.  

Město Plzeň