2010

Vozidlové detektory - typy, rozdělení, funkce

26. 8. 2010 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Vzhledem k velké hustotě silničního provozu ve městě se klade stále větší důraz na maximální využití kapacity křižovatek. Toho se dosahuje tzv. dynamickým řízením, kdy křižovatka operativně reaguje na aktuální poptávku chodců, MHD a vozidel ze všech směrů.

Aby bylo možné řídit světelnou signalizaci dynamickým způsobem, musí být nainstalována čidla, která nějakým způsobem informují řadič SSZ o situaci v jednotlivých ramenech křižovatky.
Na základě těchto dat jsou pak operativně upravovány časy jednotlivých signálů tak, aby nedocházelo ke zbytečným prodlevám.
 
Ponechme nyní stranou chodecká tlačítka a trolejové spínače pro tramvaje a věnujme pozornost detektorům vozidlovým. Podle použitého signálu a způsobu jeho snímání je lze rozlišit na infračervené, ultrazvukové, videodetektory a indukční smyčky.
 
  • Infračervené a ultrazvukové detektory jsou instalovány většinou na sloupu SSZ šikmo proti směru jízdy a k měření používají odraz vysílaného paprsku od projíždějícího vozidla. Bývají používány pro detekci cyklistů (v Plzni např. na křižovatce Doudlevecká x Cukrovarská) nebo jako vozidlové v místech, kam nelze instalovat indukční smyčky (např. jízdní pruh na tramvajových kolejích – v Plzni Mikulášská x U trati).
Byly zkoušeny i pro detekci trolejbusů (instalace nad vozidlem v úrovni sběračů), ale pro nízkou spolehlivost bylo od tohoto způsobu přihlašování MHD upuštěno.
Rovněž u cyklistů i vozidel nejsou výsledky co do spolehlivosti zrovna pozitivní, dochází příliš často k falešným výzvám nebo na druhou stranu k neregistrování přítomného objektu. Je-li pak logika křižovatky naprogramovaná tak, že zelená bez výzvy nepřijde, dochází tím ke zbytečným konfliktním a kolizním situacím.
Cena jednoho detektoru se pohybuje kolem 30-50 tis. Kč, k nákladům je nutné dále připočítat kabelové propojení s řadičem.
 
  • Videodetektory jsou v podstatě kamery podobné těm, které se používají k ostraze objektů a monitorování pohybu osob. Zde bývají instalovány nad vozovkou a k detekci využívají změnu obrazové informace v předem definované části snímané plochy. Jedna kamera pak může snímat až 4 měřicí místa.
Na jejich spolehlivost má velmi výrazný vliv počasí - za deště, mlhy nebo při hustém sněžení dochází ke značnému zkreslení snímaných hodnot. Rovněž umístění detektorů značně ovlivňuje jejich spolehlivost. Pro její částečné zlepšení by musely být instalovány uprostřed každého jízdního pruhu (ideálně v jeho ose), což při vyšší ceně detektoru přináší zvýšené náklady na realizaci kompletního řízení křižovatky. A ani pak není spolehlivost 100%. V Plzni jsou použité na Rokycanské třídě pro TASS logiku (hromadné řízení křižovatek v oblasti).
1 kamera s možností detekce 4 ploch stojí kolem 200 tis. Kč, plus cena drátového nebo rádiového spojení s řadičem.
 
  • Indukční smyčky jsou vodivé kabely zafrézované do vozovky. Fungují na principu cívky, kdy je průjezdem kovového vozidla (jádro) přes smyčku (vinutí) indukován proud vytvářející měřitelný impuls. Jejich velkou předností je cena, minimální náklady na údržbu, odolnost vůči vandalismu a jinému poškození (ve srovnání s ostatními detektory) a v neposlední řadě i spolehlivost. Ačkoli jsou hlášeny ojedinělé případy nedokonalé detekce motocyklů (málo magnetických kovů na moderních strojích), je jejich počet ve srovnání s celkovým počtem detekovaných vozidel zcela zanedbatelný. Nevýhodou je závislost na kvalitě vozovky (vyjeté koleje mohou způsobit potrhání smyček) a nutnost jejich obnovy při rekonstrukci povrchu. Orientační cena smyčky je kolem 10 tis. Kč.
Nastavení citlivosti indukčních smyček vychází z jejich umístění, možnosti ovlivnění vozidly v sousedních pruzích. Pokud je smyčka např. v levém odbočovacím pruhu nastavena na vysokou citlivost, snímá i vozidla jedoucí v sousedním průběžném pruhu a tím se devalvují výhody dynamického řízení křižovatky. Proto je nutné v některých případech nastavit citlivost nižší, ovšem s tím důsledkem, že bicykl resp. motocykl není schopen impuls na smyčce indukovat a zelená fáze tak až do příjezdu normálního vozidla nepřijde. Pro řízení dopravy v tom rozsahu, jaký v Plzni máme, s požadovanou téměř 100% mírou spolehlivosti, jsou však indukční smyčky jediným reálně použitelným způsobem indikace vozidel v jízdních pruzích.
 
Město Plzeň