2010

Přepravní průzkumy jako jeden z podkladů pro návrhy

30. 8. 2010 | Autor: Janda Martin, Bc.

Jedním z podkladů, na jejichž základě byly navrhovány změny v MHD, jsou přepravní průzkumy, které mají za cíl zjistit skutečné počty cestujících v daných spojích. Rozsáhlé průzkumy byly provedeny již v rámci zpracování Studie optimalizace provozu MHD. V období od listopadu 2009 do května 2010 byly na vybraných linkách MHD prováděny průzkumy, které měly za cíl doplnit a zpřesnit původní průzkumy.

Termíny průzkumů byly  stanoveny tak, aby byly eliminovány všechny vlivy, které by mohly výsledky zkreslovat. Proto nepřicházely v úvahu pondělky a pátky a týdny, do nichž zasahují školní prázdniny či státní svátky, rovněž jsme se snažili vyhnout místním vlivům specifickým pro jednotlivé konkrétní linky, například vlivu předvánoční „nákupní horečky“ na linkách obsluhujících hypermarkety, zkouškové období na vysokých školách atp.

Jak průzkumy probíhaly? V předem určený den byl v každém autobusu či trolejbusu na dané lince po celý den přítomen jeden člověk, který měl za úkol na každé zastávce zapisovat čas odjezdu, počet nastupujících a vystupujících cestujících a počet lidí, kteří po odjezdu ze zastávky zůstali ve vozidle. Takto získané údaje byly následně zpracovány do podoby tabulek a grafů, zachycujících využití vozidel po dobu celého dne a po celé trase linky. Na základě těchto dat pak bylo přistoupeno k úpravám jízdních řádů, posilování či omezování dopravy a rušení či zavádění linek.

Podívejme se nyní na jednotlivé přepravní průzkumy podrobněji:

Linky číslo 1 a 2 – víkend
Průzkumy proběhly v sobotu ráno mezi 8. a 13. hodinou, v neděli odpoledne od 11. do 21. hodiny a po oba dny i večer mezi 22. a 0. hodinou. Cílem bylo prověřit, zda nedochází k přetěžování jednotlivých spojů. Průzkumem bylo zjištěno, že vytížení jednotlivých spojů je značně nerovnoměrné a s přeplněnou tramvají se setkáme jen zřídka a nahodile. Výjimkou byly nedělní večerní spoje kolem 20. hodiny od nádraží, kterými cestují především studenti na koleje a internáty. Proto bude na obě linky přidáno po jednom spoji tak, aby tramvaje nápor lépe zvládly.

Graf - Počet přepravených osob linkou č. 2 ze zastávky Hl. nádr. ČD, Sirková směrem do centra Plzně (březen 2010) /pdf,  90 kB/.

Linka číslo 12 – pracovní dny
Průzkumem bylo ověřeno, že s výjimkou období návozů do průmyslové oblasti mezi Centrálním autobusovým nádražím a Novou Hospodou v době kolem 6. a 14. hodiny a s výjimkou školní špičky kolem 7:30 je linka v době dopravní špičky poměrně málo využívaná, proto bylo přistoupeno k určité redukci. Dále bylo zjištěno malé využití v koncovém úseku Zátiší – Nová Hospoda, kde bude po většinu dne v provozu jen polovina spojů, zbylé budou ukončeny v Zátiší. Částečnou kompenzací bude nově vedená linka 15 z centra přes Borská Pole na Novou Hospodu.

Graf - Počet přepravených osob linkou č. 12 - pracovní den (prosinec 2009) /pdf, 120 kB/.

Linka číslo 12 – víkend
Průzkum byl prováděn jen v úseku CAN – Nová Hospoda a cílem bylo prověřit oprávněnost víkendového prodloužení intervalu z 12 na 15 minut od listopadu 2009. Omezení se ukázalo jako oprávněné.

Linka číslo 13 – pracovní dny
Průzkum potvrdil malé využití linky v úsecích z Doubravky do centra a z Čechurova do Černic, stejně tak potvrdil i velký pohyb osob v zastávce Prokopova. Na základě toho bylo rozhodnuto o omezení provozu na lince 13 v celé trase, v nejvíce vytíženém úseku Čechurov – Prokopova bude posílena linkou 10, která bude vedena po Americké až na CAN a ve špičce pak do Skvrňan a do Černic, aby zde zajistila posilu v době zvýšených nároků na přepravu pracujících, žáků a studentů.

Graf - Počet cestujicích v zastávce Stavební stroje (oba směry) - linka č. 13 (únor 2010) /jpg, 75 kB/.
Graf - Počet přepravených osob linkou č. 13 - pracovní den (únor 2010) /pdf, 110 kB/.

Linka číslo 14 – pracovní dny
Zde bylo cílem zjistit, které spoje slouží k přepravě většího množství cestujících do jednotlivých škol a firem nacházejících se kolem trasy linky, aby časové polohy těchto spojů byly v maximální možné míře zachovány i v novém jízdním řádu.

Linka číslo 15 – pracovní dny
Cílem bylo zjistit míru využití jednotlivých spojů a oprávněnost omezení provozu do Lobez, k němuž došlo od listopadu 2009 a na které byly zaznamenány negativní ohlasy. Bylo zjištěno, že počet cestujících nikdy nepřekračuje v průměru 30 cestujících na spoj, což odpovídá počtu míst k sezení v každém trolejbusu a stížnosti jsou tedy neopodstatněné.

Graf - Počet přepravených osob linkou č. 15 - pracovní den (prosinec 2009) /pdf,  75 kB/.

Linky 20 a 39 – pracovní dny a neděle
Průzkum byl prováděn v úseku Mrakodrap – Bílá Hora – Zruč-Senec. Bylo zjištěno, že autobusy linky 39 jsou velice málo využité. Většina cestujících jede z centra na Bílou Horu, případně cestují jen pár zastávek (např. nádraží – Gambrinus – Stavební stroje) a mohli by tedy využít kteroukoliv souběžně jedoucí linku. Na většině zastávek v úseku Jateční – Jatky – Kovošrot – Čistící stanice pak za den vystupují a nastupují jen ojedinělí cestující, všechny tyto zastávky jsou přitom dostatečně obsloužené linkami 28 a 30.
Proto bylo rozhodnuto linku 39 zrušit a náhradou za to posílit linku 20, která nově pojede až do Zruče ve stejném rozsahu, jako dnešní 39.

Linky 21, 24, 30 a 41  - celý týden
Průzkum byl prováděn v úsecích z CANu a z Bor na Borská Pole a Novou Hospodu s cílem zjistit počty cestujících, kteří tyto linky využívají a jejich rozložení v rámci dne. To mělo posloužit jako podklad pro redukci autobusové dopravy a pro návrhy jízdních řádů a linkového vedení nových trolejbusových linek, které budou tuto oblast od září obsluhovat.

Graf - Počet cestujicích v zastávce Škoda V. brána (oba směry) - linka č. 41 (listopad 2009) /jpg, 75 kB/.

Linka 22 – pracovní dny
Zde byl prováděn průzkum v celé trase, a to s cílem nalezení úspor.

Linky N1 – N6 – různé dny v týdnu
Cílem bylo zjistit počty cestujících v různých dnech týdne za účelem zpracování ekonomické analýzy a posouzení rentability provozu nočních linek. Mimo to bylo také ověřováno využití linek N4 – N6 v okrajových částech města, jako jsou Červený Hrádek, Litice nebo Křimice. Situace je o to komplikovanější, že využití nočních autobusů poměrně hodně kolísá a těžko lze vytipovat „běžný den“ – obecně se uvádí, že nejvíce cestujících jezdí v noci z pátku na sobotu, nejméně z neděle na pondělí a v pracovní dny využije nejvíce cestujících noční autobusy v noci ze středy na čtvrtek. To však není všechno, pokud budeme porovnávat například různé pátky v průběhu roku, dojdeme ke zcela odlišným výsledkům. Čím to? Je tu například vliv plesové sezóny, prázdnin a školního roku, semestru a zkouškového oddělení, vliv dovolených, vliv má třeba i to, zda je před výplatou nebo po výplatě.
Výsledky předčily očekávání – jen za jednu noc z pátku na sobotu využilo noční autobusy 2704 cestujících.

Po spuštění změn v dopravě budou s dostatečný časovým odstupem provedeny průzkumy, které by měly ověřit skutečné dopady některých změn a případně pomoci hledat nápravu.

Zpět do článku Optimalizace MHD v Plzni a její přehled.

Město Plzeň