2010

Cyklistická doprava - stavby připravené na rok 2010

10. 3. 2010 | Autor: Dyntarová Pavla, Ing.

POLNÍ CESTA RADOBYČICE - HRADIŠTĚ, I. ETAPA

Jedná se o rekonstrukci první části polní cesty vedoucí z návsi v Radobyčicích k lávce v Hradišti (lávka překonává řeku Úhlavu kousek nad bývalým brodem). Rekonstrukcí získá polní cesta charakter stezky pro chodce a cyklisty se společným provozem s povoleným vjezdem pro nezbytnou zemědělskou techniku. Nová stezka bude mít asfaltový povrch, šířka stezky bude 3,5 m, délka realizovaného úseku je přibližně 700 m. Stezka bude cyklistům sloužit hlavně jako "výpadovka" z Plzně směrem na jih do oblasti údolí Úhlavy a Přešticka.
Cena stavby bude cca 5 mil. Kč, v tomto roce bude realizována pravděpodobně pouze část stezky (podle finančních možností SVSMP). Stavba by měla proběhnout na přelomu září a října 2010.
Budovaný úsek je součástí postupně realizované stezky propojující střed města Plzně, jeho okrajové části Hradiště a Radobyčice a obce Útušice a Štěnovice s možností prodloužení do dalších vesnic (Čižice, Předenice). Stezka je vedena údolími řek Radbuzy a Úhlavy. Na území města je stezka už téměř dokončená – byla postavena samostatná stezka na pravém břehu řeky z centra na Slovany k ulici Plzeňská cesta, další významný krok byla stavba lávky v Hradišti. Chybí poslední tři úseky stezky: jeden úsek řeší popisovaná rekonstrukce polní cesty, na druhý (navazující) úsek k lávce v Hradišti je vydané územní rozhodnutí - na stavbu chce město Plzeň žádat o dotaci z evropských fondů. Třetí úsek (z Radobyčic na Útušice) je zpracován formou studie a začínají majetková jednání.

lávka v Hradišti

STEZKA KARLOVARSKÁ - RONDEL, OPRAVA

Oprava se týká stezky pro chodce a cyklisty podél Karlovarské třídy od křižovatky s ulicí Otýlie Beníškové (u Rondelu) k vjezdu k benzince (pod křižovatkou s ulicí Boleveckou). Stezka podél Karlovarské třídy je součástí intravilánové stezky propojující centrum města a největší plzeňské sídliště Lochotín, je také součástí cykloturistické trasy č. 35 (Plzeň – Manětín).
Stávající stezka má značně poškozený povrch, který snižuje bezpečnost jízdy cyklistů. Nový povrch bude opět asfaltový, šířka stezky se nezmění (4,0 m), délka opravovaného úseku je cca 400 m. V rámci opravy bude posunut přístřešek na zastávce autobusů (stanice "Rondel") tak, aby nezasahoval do profilu stezky.
Oprava bude stát cca 3 mil. Kč. a měla by proběhnout v druhé polovině roku 2010. Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury, o kterou město na tuto akci požádalo, by měla pokrýt 2,2 mil. Kč.

 stezka Karlovarská - Rondel

SILNICE I/20, ÚSEK K DRÁZE - JASMÍNOVÁ

V letošním roce bude dokončena stavba dalšího pokračování dálničního přivaděče z Bručné (od křižovatky s ulicí K Dráze) před Světovar (k Jasmínové ulici, tj. k pekárně). Podél této čtyřpruhové komunikace vznikne v celé její délce (750 m) stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem. Stezka bude mít asfaltový povrch a šířku 3 m. Stavbu stezky zajišťuje Odbor investic Magistrátu města Plzně.

stavba stezky podél I/20, úsek K dráze - Jasmínová

STEZKA PODÉL SILNICE I/20 PŘED LOSINOU

Nová stezka povede podél silnice I. třídy I/20 a propojí zaslepenou silnici Starý Plzenec - Štěnovice (tzv. "vojenská silnice") a polní cestu k osadě Červená Skála, na kterou navazuje lesní cesta na jihozápadním úbočí Radyně. (Na "vojenskou silnici" vyúsťuje také cyklistická trasa z Černic, která přechází dálnici po lávce a pokračuje Městským lesem po nově opravené cestě.) Stezka je navržena vlevo od silnice ve směru na Losinou mezi silničním příkopem a okrajem pole. Mezi stezkou a příkopem je ponechán pás zeleně proměnné šířky. Nová stezka bude mít štěrkový povrch, její šířka bude 1,5 m, délka realizovaného úseku je přibližně 200 m.
Cena stavby je necelých 500 tisíc Kč. Stavba by měla být zahájena v druhé polovině roku 2010.

 silnice I/20 mezi Černicemi a Losinou

NOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY

SVSMP připravuje vyznačení pruhů pro cyklisty v úrovni chodníku podél Křimické ulice v Předních Skvrňanech v úseku od křižovatky s Vejprnickou ulicí ke křižovatce s ulicí Malesickou. Termín realizace závisí na finančních možnostech SVSMP.

Na podnět Policie ČR se změní značení stezky podél Radbuzy mezi papírenskou lávkou a Doudlevcemi na stezku pro chodce a cyklisty se společným provozem (doposud zde byla pouze stezka pro cyklisty), což odpovídá užívání této rekreační trasy. Město Plzeň má v plánu doplnit ke stávající stezce samostatný chodník (tedy stezku pro chodce) a oddělit tak chodce od cyklistů - to ale bude ještě pár let trvat, protože podél stávající stezky nejsou pozemky ve vlastnictví města Plzně.

stezka u lávky pod papírnou

Žlutým směrovým značením bude vyznačena cyklotrasa z Černic směrem ke Starému Plzenci. Trasa vede v Černicích z ulice K Cihelnám k lávce přes dálnici, nedávno opravenými lesními cestami se "proplete" Městským lesem a napojí se na zaslepenou silnici, která dříve spojovala Starý Plzenec a Štěnovice. Odtud je možné sjet do Starého Plzence nebo odbočit na lesní cesty na úbočí Radyně.

Město Plzeň