2009

Terasy pod Divadlem J.K. Tyla v Plzni

13. 2. 2009 | Autor: Cílková Klára, Ing.

letecký snímek řešeného územíSoučasný stav bezprostředního okolí budovy Velkého Divadla J.K. Tyla zcela neodpovídá estetickým ani provozním nárokům kladeným na sadový okruh historického jádra města Plzně. Nově zpracovaný návrh úprav se toto snaží změnit a navazuje esteticky i myšlenkově na již zrekonstruované části sadového prstence.

♦   STÁVAJÍCÍ STAV:

V současnosti je prostor kolem Velkého Divadla roztříštěn novodobými přístavbami z 80. let 20. století. Betonové terasy kompletně pokrývají zahuštěné výsadby keřů - přestárlé a rozpadající se, které celý prostor znepřehledňují. Pobytová hodnota území je momentálně nulová.

Nový návrh se vyvíjel od poloviny roku 2008 ve spolupráci s Památkovým odborem MMP, Útvarem koncepce a rozvoje MP, Divadlem J.K. Tyla a dalšími dotčenými institucemi. Jeho zpracovatelem je projekční kancelář KB Král s.r.o., Plzeň, zadavatelem jsou Technické úřady MMP a odborným garantem zakázky pak Správa veřejného statku města Plzně. Vývoj projektu nebyl vůbec jednoduchý, neboť v území dochází ke střetu mnoha - často protichůdných - zájmů. Výslednou podobu vzešlou z několika variantních řešení vám nyní představujeme.

stávající stav teras pod DJKTstávající terasy v části Smetanových Sadů

♦   PODMÍNKY ZADAVATELE:

Hlavním požadavkem zadání byla myšlenka plynulého navázání na již zrekonstruované Smetanovy Sady a Sady Pětatřicátníků. Budova Velkého Divadla - jakožto klenotu sadového prstence - se má stát opět "budovou v parku", jak tomu kdysi bývalo. Úkolem projektanta bylo mimo jiné i vyčlenit prostor v kompozici pro zamýšlený pomník generála Pattona.

Velké Divadlo kolem roku 1917

♦   NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ:

celkový koncept:

-  Betonové terasy, které nelze z provozních důvodů DJKT vybourat, jsou sjednoceny v jediný celek kompaktním pláštěm – jedinou terasou pravoúhlých tvarů. Vnitřní prostor terasy bude využíván jako divadelní předprodej vstupenek.
-  Na nové terase je umístěna solitérně působící divadelní kavárna amébovitého tvaru a moderního designu pro 50-60 hostů. Přístup na novu terasu zajistí široké schodiště, které může být využíváno i jako sedací prvek.
- Právě kontrast historické budovy a futuristické kavárny, který byl od počátku záměrem, má zajistit chápání objektu kavárny jako samostatné jednotky a ne jako další přístavby divadla.
-  Při Klatovské třídě je před novou plochou zeleně vyčleněn prostor pro umístění památníku generála Pattona (památník komornějších rozměrů), jehož ztvárnění bude předmětem samostatné architektonické soutěže. Soutěž v současné době připravuje Útvar koncepce a rozvoje města Plzně.

zeleň:

-  Z důvodu kontinuity sadového okruhu obroubí řešené území v Sadech Pětatřicátníků oboustranná stromová alej a na místo betonových teras vnikne v centrálním prostoru souvislá zatravněná améba s tradičním květinovým detailem. Aby byla výsadba stromových alejí umožněna, dojde k přeložkám několika inženýrských sítí tak, aby pro kořenový prostor výsadeb vznikl volný koridor v šíři 3 m.
-  Ve Smetanových Sadech bude nahrazeno stávající schodiště pozvolnou cestou a dojde k otevření a zpřehlednění prostoru redukcí stávajících zahuštěných výsadeb vyšších keřů.
-  Dřevěné rošty pod divadlem budou přeneseny na vhodnější stanoviště a zelený pás bude – při zachování stávající výsadby stromů -  upraven po vzoru navazujících sadů.
-  Výše uvedené úpravy vyžadují kompletní odstranění stávajících zahuštěných  výsadeb keřů a pokácení 3 ks stromů (2 ks ze zdravotních důvodů, 1 ks z důvodu výrazné úpravy terénu).

komunikace a dlažba: 

-  Dláždění prostoru naváže též na okolní zrekonstruované sady; obvodový chodník bude  ztvárněn ze štípané žulové mozaiky pískové barvy (6x6 cm), vnitřní výplň bude z odlišného materiálu větších rozměrů.
-  V úseku mezi ulicemi Prešovská - Bezručova zůstane 11 podélných parkovacích stání, z nichž 6 bude vyhrazeno pro DJKT.
-  Úsek mezi ulicemi Prešovská - Bezručova je navrženo dopravně zklidnit převedením na pěší zónu (doprava se převede do ul. Prešovské).
Zásobování kavárny bude umožněno zálivem v chodníku z Klatovské třídy.
-  Je zjištěn průjezd kamionů pro DJKT.

mobiliář:

- V území je navržen nový mobiliář zvyšující pobytovou hodnotu – lavičky, odpadkové koše, historizující parkové lampy, moderní zemní svítidla.

♦   REALIZACE:

Projektová dokumentace bude zanedlouho předložena na stavební úřad k územnímu rozhodnutí. Poté má být zadán další stupeň - dokumentace pro stavební povolení. Po obdržení stavebního povolení bude zpracována realizační dokumentace stavby a realizace úpravy samotné podle finančních možností města. Nejbližší možný termín realizace se odhaduje na rok 2011, náklady na celou úpravu jsou vypočítány na 60 mil. Kč.

situace návrhu

vizualizace návrhu - pohled ze Synagogy

vizualizace návrhu - pohled na novou terasu s kavárnou

vizualizace návrhu - budoucí předprodej DJKT v přízemí s divadelní kavárnou nahoře

vizualizace návrhu - pobytová terasa s divadelní kavárnou

Město Plzeň