2009

Mlýnská strouha

30. 7. 2009 | Autor: Tolarová Irena, Ing.

Město Plzeň připravuje regeneraci další části sadového okruhu historického jádra města. Jedná se o úsek od starého Pražského mostu podél ulice Pallova, pod hotelem Diplomat k Tyršově ulici (průtah I/26).

hranice řešeného území - zákres do leteckého snímku

Prostorem těsně za opevněním středověkého města protékala kdysi Mlýnská strouha. Procházela územím Šafaříkových a Křižíkových sadů (dnes je v jejím místě zřízen travnatý pás) a přiváděla vodu do Panského mlýna (stával v místech hotelu Diplomat). Podél Mlýnské strouhy bývala promenádní stromořadí, jejichž zbytky - staré jasany v Šafaříkových sadech, jsou patrné dodnes. Vkusné prostředí dotvářel pozdně gotický kamenný Pražský most (z roku 1520) ozdobený barokní pietou (dnes kopie originálu z r. 1750). Toto romantické zákoutí starého města tzv. "plzeňské Benátky" dokumentují dobové fotografie.

Pohled na Mlýnskou strouhu z Pražského mostu, v pozadí dodnes zachovalá budova bývalé lidové čítárny

Mlýnská strouha byla v letech 1921-23 zasypána. Důvodem byla nová regulace řeky Radbuzy a přemístění jezu od muzea do dnešní polohy u Korandova sboru. Severně od Pražského mostu byla strouha zasypána jen zčásti. Kamenné oblouky na severní straně mostu zůstaly odkryty. Prostor pod mostem byl zahradně upraven. Býval zde vysazován zimostrázový ornament s květinami. Později byly sice okružní městské sady vyhlášeny kulturní památkou, jinak však docházelo k jejich degradaci. Negativními zásahy byly především stavba tepelného napaječe z městské teplárny (v letech 1973-77) a pak stavba silničního průtahu východ - západ v roce 1980, která násypem přerušila přirozenou návaznost na Štruncovy sady.

Pohled na Pražský most (1915)

Cílem plánované revitalizace území je vytvoření další atraktivní plochy zeleně v centru města, která bude nabízet mírně odlišné prostředí pro rekreaci než Křižíkovy a Šafaříkovy sady. Zároveň budou nově upravené plochy spojovacím článkem mezi okružními sady a sportovně rekreačními plochami ve Štruncových sadech. Severně od Pražského mostu vzniklo po zasypání náhonu mělké údolí. Je to jediné místo v rámci okružních sadů, které dovolí navrátit sem vodní prvek jako reminiscenci na původní Mlýnskou strouhu.

Navrhované úpravy - celková situace

Navrhovaný park je jednoduchou kompozicí těžící především z klidné vodní hladiny a měkce modelovaných pobytových trávníků se vzrostlými stromy. Park bude ze všech svých míst umožňovat pohledy na poutavou architekturu historického jádra a na historické hradby, které se zde zachovaly v poměrně dlouhé linii. Jako jediná část sadů bude tento úsek přehlédnutelný z výšky z historických hradeb a z Pražského mostu. Parkové plochy budou návštěvníkům umožňovat průchod plný vizuálních zážitků, a to jak do Štruncových sadů (podél vodního prvku a květinových záhonů pod stromy), tak na hradby do ulice 5. května (po jednoduché lávce přes vodu).

Návrh - perspektivní pohled na novou vodní plochu a do parku

Parková plocha bude také lákadlem ke spočinutí, ať už na trávníku, nebo v půlkruhových odpočívadlech po obvodu parku. Možnost posedět bude i v bezprostřední blízkosti vody na dřevěné terase nebo na sedací zídce.

Návrh - perspektivní pohled k Pražskému mostu a na historické jádro města

Pro snížení hlučnosti a omezení vizuálního kontaktu s frekventovanou Tyršovou ulicí (průtah I/26) je navrhováno umístit podél silnice protihlukovou stěnu, ze strany parku krytou vegetací.

V současné době je pro popsaný úsek sadů zpracována dokumentace k územnímu rozhodnutí. Ta bude v nejbližší době projednána se všemi zainterosovanými institucemi v územním řízení. Zároveň se začne pracovat na dalších stupních projektové dokumentace a na konkrétních technických detailech tak, aby byla dokumentace ke stavbě připravena co nejdříve. Zahájení revitalizace území lze očekávat již příští rok.

Město Plzeň