2008

Úprava před MASARYKOVOU ZÁKLADNÍ ŠKOLOU na Jiráskově náměstí v Plzni

11. 9. 2008 | Autor: Cílková Klára, Ing.

Předprostor Masarykovy ZŠ na Jiráskově náměstí - stávající stav

Architektonicky výrazná budova Masarykovy základní školy z poč. 20. let minulého století je dílem významného plzeňského architekta Hanuše Zápala (1885 - 1964). Pro svoji architektonickou kvalitu je v současnosti objekt spolu s přilehlým prostorem zapsán jako kulturní památka. Protože současné řešení předprostoru neopovídá významu budovy ani potřebám samotné školy, přistoupila v tomto roce Správa veřejného statku města Plzně ke zpracování návrhu úpravy.

Samo členění předprostoru odporuje logice architektury - ústřední mohutný nástup k průčelí budovy je v podstatě slepě zakončen, nikam nevede. Cestní síť je sice dekorativní, ale není účelná a plně funkční. Cesty pokrývá z části nejlevnější betonová dlažba, z části rozpraskaný asfalt. Hodnotné jsou pouze úseky z žulové "plzeňské desky", které se nacházejí v bezprostředním okolí budovy. Městský mobiliář v podobě laviček a košů chybí zcela. Zeleň je založena poměrně bezkoncepčně a některé vzrostlé stromy brání průniku denního světla do učeben. Původní obruby záhonů z cihel "kantovek" se dochovaly také už jen místy. Toť dnešní stav.

Masarykova ZŠ - dnešní stav předprostoru

Architektonický návrh si klade za cíl zhodnotit předprostor významné veřejné stavby a zároveň kulturní památky. Záměrem je pohledové otevření průčelí budovy a jeho pobytové zhodnocení prostřednictvím nové náplně (posezení). Obě postranní plochy jsou navrženy naopak k optickému zvýšení (stromovým rastrem), které ještě více zvýrazní průčelní prostor s odpočívadlem.

Půdorysná dispozice je oproti stávajícímu stavu mírně přeřešena tak, aby byla do prostoru vnesena logika a aby se stal prostor především samostatným funkčním celkem. Na místě travnatého půlkruhu v průčelí budovy je ve zmenšené formě navrženo vydlážděné půlkruhové odpočívadlo, ústřední cesta k průčelí budovy tak dostává smysl. Na odpočívadle bude rozmístěn městský mobiliář (celkem 6 laviček a 2 odpadkové koše), který předprostor školy nyní vážně postrádá. Trasování cest vedoucích ke dvěma hlavním vstupům do budovy – „dívčímu“ a „chlapeckému“ vchodu zůstává plně zachováno.

Odpočívadlo i všechny 3 přístupové cesty budou vydlážděny žulovou mozaikou, která je na Jiráskově náměstí historicky místním materiálem. V místě odpočívadla je do dlažby vložen jednoduchý vzor z velké žulové kostky. Plochy, které dnes pokrývá plzeňská žulová deska, budou ponechány. Vlastní chodník, který obíhá Jiráskovo náměstí a je vydlážděn betonovou zámkovou dlažbou, bude taktéž dočasně ponechán (bude řešen až v rámci celkového projektu rekonstrukce Jiráskova náměstí). Obruby všech zelených ploch v čelní i bočních prostorách školy budou obnoveny z tradičních cihel „kantovek“.

Zeleň by měla projít radikální obnovou, v prostoru je třeba založit novou pevnou koncepci. Ústřední parter bude obíhat stříhaný živý plůtek, který je dokumentován na dobových fotografiích. Výplní bude čistě jen udržovaný, sekaný trávník. Obě postranní plochy pak pokryje pravidelný stromový rastr se zapojenými korunami, které vytvoří časem jakousi stříšku. „Záda“ rastru směrem k budově vytvoří opět stříhaný živý plůtek. Použity budou okrasné opakovaně kvetoucí třešně. Pokryv pod stromy bude tvořit opět jen trávník (po čase, až se koruny stromů zapojí a trávník přestane v důsledku nedostatku světla prospívat, bude povrch vysypán bílými oblázky. Ze stávající zeleně bude zachován pouze vzácný exemplář Ginkgo biloba, který bude pojat do rastru. Podlouhlý zatravněný záhon vlevo od budovy bude osázen malokorunným stromořadím.

Stávající kovové zábradlí, které má zabránit vbíhání dětí na travnatou plochu, bude odstraněno a dočasně nahrazeno dekorativním kovovým plůtkem (viz plzeňský sadový okruh). Plůtek by měl být instalován jen ve střední části parteru do doby, než vzroste a zapojí se stříhaný živý plůtek.

Obnova kubistické lampy bude řešena dodatečně v rámci restaurátorských prací (výběr svítida, příprava drážky pro kabel v tělese sloupu). Nynější projekt řeší pouze připojení lampy na systém veřejného osvětlení (napojení kabelového vývodu).

Realizace akce by měla být zahájena v roce 2010.

Masarykova ZŠ - návrh nové úpravy

Město Plzeň