2007

Výstavba hotelu Diplomat v Plzni

15. 1. 2007 | Autor: Neubauer Jaromír, Ing.

Po neúspěšných snahách několika dřívějších investorů o výstavbu hotelu Diplomat trvajících od roku 1990 byla dne 29.12.2004 na základě rozhodnutí Rady a Zastupitelstva města Plzně uzavřena mezi statutárním městem Plzní a společností 2P, s.r.o. nájemní smlouva za účelem výstavby a provozu hotelu (typu Marriott nebo obdobného typu) vč. jeho obvyklých součástí a příslušenství.

Po předchozích zkušenostech s minulými investory byly v této smlouvě již stanoveny konkrétní sankcionované povinnosti nájemce vč. termínů jejich realizace:

  • předložení dokladů o zajištění finančních prostředků na dostavbu hotelu,
  • předložení smlouvy uzavřené s budoucím provozovatelem hotelu,
  • zajištění povolení příslušného stavebního úřadu k obnovení stavebních prací,
  • obnovení stavebních prací,
  • dokončení skeletu - železobetonové nosné konstrukce budovy sestávající ze svislých sloupků a stropních konstrukcí,
  • výstavba obvodového pláště a střechy,
  • zajištění kolaudačního rozhodnutí.

Od počátku platnosti nájemní smlouvy přistupoval nynější investor k plnění jednotlivých povinností zodpovědně a dne 9.11.2005 bylo vydáno rozhodnutí OSS MMP, kterým byl vydán souhlas s pokračováním stavebních prací na stavbě hotelu Diplomat Plzeň. Stavební práce byly započaty společností ECM v termínu do 12 měsíců od uzavření nájemní smlouvy a k dnešnímu dni jsou splněny povinnosti uvedené v bodech 1. až 5.

Po detailním prověření lokální poptávky a potřeby došlo k revizi využití objektu oproti původnímu záměru z roku 1992 (využití nejen pro hotelovou, ale i pro administrativně obchodní část) a nutnosti z větší části zdemolovat původní železobetonový skelet z roku 1992.  Touto okolností došlo nejen k navýšení celkové investice, ale především k posunutí investorem předpokládaného termínu otevření hotelu. Dle sdělení investora je nyní reálný termín květen 2007, přestože teprve 11.3.2007 uplyne smluvně sjednaný termín pro dokončení obvodového pláště a střechy objektu. Povinnost zajistit pravomocné kolaudační rozhodnutí má investor do 24 měsíců ode dne obnovení stavebních prací, tedy nejpozději do 11.11.2007.

Jako přidruženou investici na sebe vzal investor smluvní závazek, že do dvou let od nabytí právní moci kolaudace zajistí sadovou výsadbu v okolí hotelu Diplomat Plzeň, a to v rozsahu dle specifikace orgánů města.  Její rozsah je limitován investicí ve výši 15.000.000,- Kč. Vzhledem k tomu, že se v průběhu projednávání této záležitosti ukázalo, že je nutné řešit území širší, než pro sadovou výsadbu původně určené, bylo z realizačního hlediska orgány města dodatečně schváleno jako vhodnější řešení převedení uvedené částky investorem na účet města s tím, že vlastní výsadbu a úpravy zajistí město ve vlastní režii do 2 let po kolaudaci stavby.

Město Plzeň