2007

Nové přechody v křižovatce U Jána - aktualizace

19. 9. 2007 | Autor: Hausdorf Milan, Ing.

SVSMP v současné době připravuje k realizaci stavební úpravy křižovatky U Jána. Investorem stavby je město Plzeň. Hlavním cílem akce je odstranit stávající bariéry v pohybu pěších a zpřístupnit území osobám se sníženou schopností pohybu a orientace.

Přínosem stavby bude:

 • realizace pěšího propojení od pivovaru a z Nádražní ulice na Denisovo nábřeží a do Pražské ulice,
 • propojení cyklistické trasy z ulice U Prazdroje na Denisovo nábřeží a do centra města,
 • zpřístupnění tramvajové zastávky v Sirkové ulici z centra a z ul. U Prazdroje,
 • zvýšení bezpečnosti provozu v křižovatce (omezení neřízeného pohybu chodců ve vozovce).

Za zmínku stojí i zvýšení podílu zeleně v křižovatce a vytvoření předpokladů pro pozdější dobudování chodníků po obou stranách Sirkové ulice.

Součástí stavby budou:

 • dispoziční úpravy křižovatky umožňující zřízení přechodů pro chodce,
 • obnova povrchů vozovek a chodníků (částečně i nových)
 • doplnění přejezdů pro cyklisty s návazností na stávající trasy
 • rekonstrukce vodovodu a kanalizace,
 • úprava světelné signalizace, trakčního vedení a veřejného osvětlení,
 • nové dopravní značení
 • vegetační úpravy a výsadba stromů.

Rekonstrukce tramvajové trati ani zastávek součástí stavby nebude.

Nové přechody budou vybudovány na předmostí obou mostů (přes silnici I/26 a Pražskou ulici - společně s přejezdem pro cyklisty). Na přechod přes Sirkovou ulici bude navazovat přístup na nástupiště tramvajových zastávek. Určitou zajímavostí je, že Policie ČR zde místo standardních přechodů pro chodce prosazuje tzv. místa pro přecházení (barevně značené pásy přes vozovku s předností projíždějících vozidel, podobně jako v křižovatce Slovanská-Rubešova).

Na vjezdu ze Sirkové ulice bude zrušen samostatný pruh pro odbočení vpravo (bude nahrazen společným pruhem přímým a pravým) a po obou stranách Sirkové ulice bude založen chodník lemovaný alejemi stromů.

K dnešnímu dni je na stavbu vydáno územní rozhodnutí, dokončena dokumentace pro stavební povolení a probíhá majetkoprávní řízení s vlastníkem silnic I. třídy (ŘSD ČR) a majiteli stavbou dotčených pozemků. Stavební povolení může být vydáno až po uzavření příslušných smluv. Termín zahájení stavby závisí na přidělení potřebných finančních prostředků (a zařazení akce do ročního plánu realizace staveb).

Předpokládané náklady stavby přesáhnou dle dokumentace pro stavební povolení 50 mil. Kč. Část nákladů by bylo možné hradit z příspěvku ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Přehledná situace z dokumentace pro stavební povolení (výřez)

Město Plzeň