2006

Zkapacitnění křižovatky Klatovská x Borská x U Trati (Belánka)

21. 6. 2006 | Autor: Vokáč Petr

V jarních měsících roku 2006 byly provedeny úpravy světelné signalizace křižovatky K 120 Belánka spojené s nezbytnými stavebními úpravami. Jedná se o úpravu signálního plánu a změny organizace dopravy vedoucí ke zkapacitnění celé křižovatky.

Současně s úpravou světelné signalizace byla provedena bezbariérová úprava přechodů pro chodce tak, aby odpovídaly současným předpisům, tedy včetně varovného a signálního pásu s odlišnou strukturou a reliéfním povrchem a tvarová a výšková úprava středového ostrůvku v Borské ulici.

Vydání stavebního povolení předcházela studie obsahující počítačovou mikromodelaci křižovatky v návaznosti na okolní křižovatky s porovnáním kapacity křižovatky mezi jednotlivými navrženými variantami, ze kterých byla jedna vybrána pro realizaci. Výsledné řešení bylo schváleno usnesením Rady města Plzně č. 1271 ze dne 11.11.2004.

Realizací akce došlo k těmto změnám v organizaci dopravy:

Klatovská ve směru do centra

Největší změnou je vyloučení levého odbočení z Klatovské ve směru od Bor do Borské ulice. Tím došlo k výraznému zvýšení propustnosti levého pruhu, který již není blokován odbočujícími vozidly.

Současně bylo plné návěstidlo doplněno doplňkovou zelenou šipkou pro odbočení vpravo do ulice U Trati.

Ve směru do centra

Klatovská ve směru na Bory

Nově jsou instalována směrová návěstidla (přímo + vpravo, vlevo) ve směru po Klatovské od centra. Stávající plné návěstidlo a  šipka pro opuštění křižovatky jsou odstraněny. Přímý průjezd ve směru na Bory je tedy nově možný pouze pravým jízdním pruhem a levý pruh je vyhrazen pro odbočení do ulice U Trati.

Ve směru na BoryVe směru na Bory

Směr U Trati => Borská

Změna řazení do jízdních pruhů v ulici U Trati umožní projet křižovatku přímo dvěma pruhy zároveň. Toto zlepšení ale vyvolalo  nutnost zrušit parkování v Borské ulici v úseku Klatovská x Hřímalého. Jako další dopravní opatření se proto v současné době připravuje změna organizace dopravy v ulicích Hřímalého a Zámečnická. Tyto ulice budou vyznačeny jako jednosměrné, podélné parkování po jedné straně bude nahrazeno parkováním šikmým. Tím bude kompenzován úbytek parkovacích stání v Borské ulici.

Směr U Trati -> Borská

Výjezd z Borské ulice

Pro bezpečnější levé odbočení z Borské ulice do centra je nově osazena šipka pro opuštění křižovatky.

 Přechody pro chodce

Chodecký přechod přes Borskou ulici je dělený s ochranným ostrůvkem. Na výzvu je pouze chodecký přechod přes Klatovskou třídu. Chodecká návěstidla jsou vybavena akustickými signály pro nevidomé.

Přechody pro chodce

Úpravy signálních plánů

Z důvodu změněných dopravních podmínek na křižovatce  - zejména proběhlé stavební úpravy a dokončení stavebních úprav na sousední křižovatce Borská x Němejcova – došlo k úpravám stávajících signálních plánů.

Sledování provozu na křižovatce v nově vzniklých podmínkách vedlo k návrhu signálních plánů se zlepšenou koordinací se sousedními světelnými křižovatkami v hlavním směru, tj. po Klatovské třídě.

Dále je pak do řízení křižovatky včleněn i signál vyklizovací šipky pro výjezd z Borské ulice. Tím je umožněno bezpečnější vyklizování vozidel z křižovatky v tomto směru.

Stávající dopravní podmínky dále vedly k posílení dopravního proudu ve směru od centra a levé odbočení ve směru od centra do ulice U Trati.

Výhledově se dá počítat s dalšími drobnými úpravami signálních plánů po zprovoznění signalizace na blízké křižovatce Borská x Němejcova.

Předpokládané přínosy

Křižovatka byla v posledních třech letech na čtvrtém místě v Plzni v počtu dopravních nehod na křižovatku (rok 2003 - 27 nehod, 2004 - 24, 2005 - 28) a intenzity vozidel ve špičce překračovaly kapacitu křižovatky. Provedené úpravy by měly výrazně zmírnit tyto nepříznivé jevy.

Město Plzeň