2006

Vyhrazená stání pro osoby ZTP a ZTPP

14. 11. 2006 | Autor: Mrázová Michaela

Svislá dopravní značka č. IP 12 se symbolem č. O 1Podle novely vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, platné od 1. července 2006 musí být vyhrazená stání označená svislou dopravní značkou č. IP 12 (Vyhrazené parkoviště) se symbolem č. O 1 (symbol vozíčkáře) vždy doplněna o vodorovné dopravní značení č. V 10f (Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou).

 

Doplnění vodorovného dopravního značení u "veřejných" vyhrazených stání pro osoby pohybově postižené (tj. u těch, která nejsou vyhrazena pro konkrétní vozidlo) zajišťuje na místních komunikacích v Plzni Správa veřejného statku města Plzně.

V případě stání vyhrazených pro konkrétní vozidlo (tj. tam, kde je u značky doplněna dodatková tabulka s registrační značkou vozidla) si doplnění vodorovného dopravního značení musí zajistit sami držitelé příslušného povolení zvláštního užívání komunikace. Postup sestává ze 3 kroků:

Vodorovné dopravní značení č. V 10f

 

  1. Stanovení dopravního značení - je třeba obrátit se na úřad městského obvodu, který vydával rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace pro vyhrazené parkování.
  2. Realizace dopravního značení - nutné zajistit prostřednictvím odborné firmy. Kolmá nebo šikmá parkovací stání se vyznačují v šířce 3,50 m, předepsaná délka podélného stání (při chodníku) je 7 m.
  3. Předání zákresu skutečného provedení dopravního značení na SVSMP - schematický náčrtek s okótovanými rozměry a vzdáleností od jednoznačně identifikovatelného objektu (roh domu, sloup veřejného osvětlení, apod.)
Město Plzeň