2006

Obnova vnitrobloku Doubravka - Hrádecká

19. 4. 2006 | Autor: Cílková Klára, Ing.

Dne 18.4.2006 proběhlo v jídelně 14. základní školy v Zábělské ulici na Doubravce veřejné projednání k návrhům úprav vnitrobloku Hrádecká. V rámci této akce se obyvatelé vnitrobloku mohli v rámci diskuse vyjádřit k úpravám, které se zde plánují.

Hrádecká - letecký snímek

PROČ OBNOVA ?

Zpracování návrhu obnovy bylo iniciováno samotnými obyvateli vnitrobloku, kteří opakovaně žádali o navýšení počtu parkovacích míst. Více parkovacích míst lze získat pouze změnou celkové dopravní koncepce. Při takto výrazném zásahu je pak logickým postupem obnova veškerých složek prostoru, jako je zeleň, veškeré vybavení a doplňky.

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Současný nedostatek parkovacích míst se projevuje tím, že auta parkují i na chodnících a přilehlých travnatých plochách. Chodníky tak občané téměř nevyužívají a mnohdy se musejí mezi auty složitě proplétat.

Obytná zóna

Návrh řeší situaci vytvořením obytné zóny, která stírá rozdíl mezi plochou pro vozidla a plochou pro chodce. Vozidla i chodci využívají prostor komunikace společně a vzájemně se respektují. Toto řešení umožní existenci regulérních parkovacích míst po obou stranách komunikací a navýší současný počet o 25 míst. Komunikace bude vydlážděna novou betonovou dlažbou a místa pro parkování v ní budou jasně barevně odlišena. Princip "obytné zóny" se osvědčil u řady vnitrobloků například v Plzni na Slovanech.

ZAHRADNĚ - ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Občanům byly představeny 2 varianty zahradně-architektonického řešení. Jedna umírněnější s pracovním názvem "pergolková" a jedna radikálnější,  nazvaná "náměstíčko", která u přítomných jednoznačně zvítězila. Obě varianty spojuje jednotná myšlenka moderního vnitrobloku - čistého, přehledného, bez houštin, křovin a špinavých koutů.

Varianta A

Varianta B

DISKUSE NAD PROJEKTEM

Po představení dopravního řešení a obou variant zahradně-architektonického řešení se započala otevřená diskuse všech přítomných. Hlavním tématem, které občané připomínkovali, byla dle očekávání doprava. Někteří si přejí ještě výraznější navýšení parkovacích stání na úkor zelených ploch, jiní zeleň hájí. Všechny připomínky na náměty občanů byly pečlivě zaznamenány a promítnou se do konečného řešení.

S politováním však nutno poznamenat, že zájem dozvědět se o plánované obnově nebyl ze strany občanů velký. Projednání se zúčastnilo 18 obyvatel vnitrobloku, ačkoli pozvánku jich obdrzělo téměř 500.

VÝSLEDKY A ZÁVĚRY

Součástí projednání bylo i vyplnění anketních lístků, které měly za cíl zjistit priority obyvatel a názory na představené řešení. Pro informaci uvádím pár nejpodstatnějších výsledků:

♣  V rámci první otázky, která se týkala využívání vnitrobloku odpověděla většina respondentů, že prostranství vnitrobloku využívají pouze k parkování (12). 

♣  V rámci hodnocení nedostatků vnitrobloku se respondenti rozdělili přesně na půl v problematice parkování. Pět respondentů souhlasilo (4) či spíše souhlasilo (1), že problémem prostranství vnitrobloku je nedostatek míst k parkování.  Pět respondentů v tomto problém nevidělo (4) či spíše nevidělo (1).

♣  Ohledně stavu zeleně proběhla v rámci ankety shoda. Sedm lidí uvedlo, že její stav je neuspokojivý (5) či spíše neuspokojivý (2).

♣  Respondenti se vyjádřili pro vytvoření obytné zóny se zrušenými hranicemi mezi chodníky a silnicí (12). Pouze jednomu z respondentů tato úprava vadila.

♣  Respondenti dali jednoznačně přednost variantě Náměstíčko (11). Pouze dva lidé hlasovali pro variantu Pergolkovou.

♣   V rámci vybavenosti vnitrobloku respondenti nevíce preferují:

 1. lavičky (10 – ano)
 2. pytlíky na psí výkaly (6 – ano, 3 – spíše ano)
 3. sušáky na prádlo (6 – ano, 2 – spíše ne, 1 – ne)
 4. hřiště s hracími prvky (4 – ano, 3 – spíše ano)
 5. stojany na klepání koberců (3 – ano, 1 – spíše ano, 2 – spíše ne, 3 – ne)
 6. pískoviště (1 – ano, 2 – spíše ano, 2 – spíše ne)
 7. hřiště na sport (2 – ano, 1 – spíše ano, 2 – spíše ne, 4 – ne)

♣  V rámci poslední otázky mohli lidé vyjádřit své připomínky, které nikde jinde v anketě nebyly zmíněny:

 1. lepší údržba zeleně
 2. pravidelný úklid prostranství – hlavně okolo popelnic
 3. kontejnery umístit mimo střed vnitrobloku, protože uvnitř vnitrobloku je takto velký hluk a nepořádek
 4. u vchodu Hrádecká 3 nechat zeleň a omezit parkoviště u trafostanice
 5. příčná stání místo podélných
 6. využít při hlídání vnitrobloku kamerový systém

REALIZACE PROJEKTU

V současné době se na základě získaných poznatků připravují podmínky pro zadání projektu. Samotná realizace by mohla proběhnout v roce 2008, náklady na realizaci jsou odhadovány zhruba na 5,5 miliónu korun.

Město Plzeň