2005

Strom pro život - život pro strom

30. 8. 2005 | Autor: Kuták Petr, Ing.

Ve dnech 24.-26. srpna 2005 se konal v plzeňské Měšťanské besedě 5. ročník arboristické konference Strom pro život – život pro strom V. Tématem konference byla Ochrana stromů při stavební činnosti. Konferenci pořádala Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, sekce péče o dřeviny a spolupořadatelem bylo Statutární město Plzeň, zastoupené Správou veřejného statku města Plzně.

Konference byla určena zejména zaměstnancům státní správy, městských a obecních úřadů, zahradním a krajinným architektům, architektům a projektantům ve stavebnictví, majitelům a zaměstnancům firem podnikajících v oboru zakládání a údržba zeleně a ve stavebnictví, pracovníkům státních a vědeckých institucí, pedagogům a studentům odborných škol.

 

Zvolené téma konference „ochrana stromů na staveništi“ provedlo účastníky problematikou ochrany stromů v místě stavby, seznámilo je s aktuálním stavem této problematiky u nás i v zahraničí, nabídlo způsoby a postupy aplikace ochrany stromů i možnosti prosazování vhodné ochrany a ukázalo nové poznatky z výzkumu v této oblasti.

Součástí konference byly dvě odborné dílny. Na jedné z nich účastníci diskutovaly nad otázkou, kdy je strom po stavebním zásahu bezpečný, a kdy je již narušena jeho stabilita. Dílnu vedl Ing. Jaroslav Kolařík, PhD. Druhá dílna probírala problematiku ochrany stromů v právních normách a možnosti jejího prosazování. Dílnu vedl Doc. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.

 

Před konferencí byla na chodbě Měšťanské besedy instalována výstava fotografií a grafik s názvem „Paměť starých stromů“. Autorem fotografií a textů byl  pracovník Sokolovského muzea Ing. Jaroslav Michálek.

 

Před přednáškovou částí konference proběhlo 24. srpna ve Smetanových a Kopeckého sadech 5. mistrovství ČR ve stromolezení.

Tato největší česká stromolezecká soutěž představila dovednosti arboristů, odborníků pečujících o dřeviny, kteří pomocí speciálních lezeckých technik ošetřují stromy rostoucí mimo les. Závody simulovaly běžné úkony, jež stromolezci provádějí při každodenní práci, avšak pro laika jsou zcela neobvyklé. Závody nabízely atraktivní podívanou, při které divák zažíval napětí a zároveň byl seznamován s tím, co všechno musejí ovládat odborníci, kteří pečují o stromy v lidských sídlech. Soutěžilo se v pěti disciplínách - práce v koruně stromu, záchrana zraněného lezce, instalace lana do koruny stromu, výstup po větvích a jištěný šplh. Podruhé v historii soutěžily i stromolezkyně.  Vítězem kategorie mužů se stal  Tomáš Gut, titul nejlepší stromolezkyně získala Alena klimešová. Pro návštěvníky byl v průběhu mistrovství připraven doprovodný program se soutěžemi pro děti i dospělé (např. řez klády kaprem, zkušební strom pro lezení, hod větví na cíl, vázání stromolezeckých uzlů a další).

 

Konferenci a stromolezecké závody osobně navštívil primátor města Plzně Ing. Miroslav Kalous. První muž města dokonce bez pomoci úspěšně vylezl na jeden strom.

Ve čtvrtek 25.8. proběhlo vyhlášení mistrovství ve stromolezení a byla zahájena přednášková část konference. První blok přednášek s tématem „smysl ochrany“ zahájil Prof. ThDr. Milan Balabán rozpravou „V korunách..., aneb stromy nás provázejí od počátku věků“. Teoretickou přednáškou „Ekologické potřeby stromů ve vztahu ke změnám podmínek lokality“ pokračovala Doc. RNDr. Milena Martínková, CSc. Názornou ukázku „Čím je strom při stavbě ohrožován a jaké poškození stromů nejčastěji přehlížíme“ prezentovala  Ing. Alexandra Koutná. Po přestávce následovaly další příspěvky Doc. JUDr. Milana Damohorského, DrSc. „Zákonné požadavky na ochranu stromů, nástroje jejich uplatnění“,   Ing. Maxima Turby, Ing. Karla Slánského „Projektová příprava území, koordinace umístění stavby vzhledem ke stávajícím hodnotným stromům“, Ing. Františka Smýkala „Příprava stromu před zahájením vlastní stavební činnosti; provázanost přípravných prací při realizaci výstavby“.  Po oběde se představil zahraniční účastník Neville Fay (Velká Británie) svojí přednáškou na téma „Analýza lokality, výběr a ochrana hodnotných stromů; britské metody pro výběr a péči o stromy při stavební činnosti“. Dalším zahraničním hostem byl Dr. Hartmuth Balder (Německo), který zahájil druhý blok přednášek tématicky zaměřený na  způsob ochrany. Přednesl velice zajímavý příspěvek „Ochrana nadzemních a podzemních částí stromu a zajištění podmínek pro přežití během výstavby; případové studie ochrany stromů na staveništi v Německu“. Konferenční den zakončilo Výroční shromáždění členů Sekce péče o dřeviny – českého chapteru ISA.

 

Třetí den pokračovaly přednášky třetím blokem s názvem „Aplikací ochranného opatření to nekončí.“ Představili se tito přednášející:

Doc. Ing. Jan Čermák, CSc. „Stromy a stres – je možné sledovat stresové projevy stromů s předstihem? Jak mohou stromy poškodit stavby?“,

Ing. Jaroslav Kolařík, PhD. „Je strom po stavebním zásahu bezpečný? Dlouhodobé dopady stavební činnosti na stromy“,

Mgr. Aleš Bajer „Strukturní substráty – vylepšení poškozeného stanoviště stávajících stromů; řešení nových výsadeb v ulicích“,

Ing. Martin Vlasák „Budoucnost zeleně měst v nových výsadbách; vhodnost výběru druhu“.

 

Poslední den konference zakončil IV. blok přednášek z regionu. Zde se představili:

Ing. Irena  Tolarová, Mgr. Tereza Teuschelová "Splupráce s veřejností v Plzni"

Václav Balvín "Památné stromy v Národním parku Šumava".

Všechny uvedené příspěvky jsou uvedeny ve sborníku konference.

Město Plzeň