2005

Lesní hospodářský plán 2005 – 2014 pro Městské lesy Plzeň

1. 9. 2005 | Autor: Havelka Richard , Ing.

Rozhodnutím Krajského úřadu Plzeňského kraje, č.j. ŽP/2061/05, ze dne 8.8.2005 byl schválen Lesní hospodářský plán (LHP) pro Lesní hospodářský celek (LHC) Městské lesy Plzeň (majetek města Plzně). Tento Lesní hospodářský plán je vypracován pro období od 1.1.2005 do 31.12.2014.

Hospodaření městských lesů

Hospodaření v městských lesích vychází ze zákona 289/1995 Sb. o lesích a předpisů souvisejících. Dále musí respektovat zejména závazná ustanovení zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Hlavním regulativem je Lesní hospodářský plán (LHP), který je zpracováván na období 10 let a obsahuje ustanovení závazná – maximální celková výše těžeb, minimální rozsah výchovy porostů do 40 let věku, minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu, maximální velikost a šířku seče. Doporučující ustanovení jsou obsahem Rámcových směrnic hospodaření dle hospodářských souborů a pro obdobné stanovištní podmínky doporučují optimální způsob hospodaření (dřeviny k zalesnění, intenzitu výchovy, optimální obnovní dobu).

Základní údaje LHP

Plocha PUPFL (pozemky určené plnění funkcí lesa): 4 119,89 ha
Plocha porostní půdy: 3 940,32 ha
Lesní pozemky se nacházejí na 49 katastrálních územích v působnosti obcí s rozšířenou působností: Plzeň, Stod, Nýřany, Rokycany a Přeštice.

Orientační mapka lesů města Plzně

Kategorizace lesů

Městské lesy Plzeň jsou svou polohou předurčeny nejen k hospodářskému využití, ale musí zajišťovat i ostatní celospolečenské a mimoprodukční funkce lesa. V LHP 2005 – 2014 jsou lesní porosty zařazeny do následujících kategorií lesa:

Lesy ochranné  

lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích79,09 ha  

Lesy zvláštního určení 

lesy v PHO 10,56 ha
lesy v přírodních památkách a přírodních rezervacích103,65 ha
lesy příměstské a se zvýšenou funkcí rekreační751,71 ha
lesy sloužící lesnickému výzkumu22,40 ha
lesy potřebné pro zachování biologické různorodosti465,52 ha 

Po zohlednění překryvů: 

Lesy hospodářské3 352,98 ha
Lesy ochranné79,09 ha
Lesy zvláštního určení687,82 ha

Zdravotní stav lesa

Hlavní škodliví činitelé v letech 1995 – 2004:
6.7.1999 – vichřice 178 km/hod, poškozeny převážně mýtní porosty a porosty do 40 let v k.ú. Bolevec, Radčice, Nýřany, Úherce, celkem v letech 1999 – 2000 zpracováno 13 tis. m3 dřeva
2002 – sypavka v borových kulturách
srpen 2002 – povodeň, podmáčení břehových porostů a kultur v okolí vodních toků (Nýřany, Úherce)
říjen 2002 – větrná vichřice ve 2 vlnách, převážně jednotlivé vývraty po celém území Městských lesů Plzeň, v letech 2002 – 2003 zpracováno 7 tis. m3 dřeva
2003 – extrémní sucho a horko, roční úhrn srážek v Bolevci 327,9 mm, tj. 62% dlouhodobého průměru (528,7 mm), průměrná teplota 7,99 °C (dlouhodobě 7,43 °C)
2003 – 2005 – následky extrémů 2002 a 2003 – usychání porostů, zejména borovice černá a smrk, a zvýšený výskyt podkorního hmyzu na smrku všech vývojových stádií i na borovici.

Certifikace trvale udržitelného hospodaření v lesích

Správa veřejného statku města Plzně je od roku 2004 držitelem Osvědčení o účasti v certifikaci lesů systému PEFC. Jedná se o celosvětový systém ověřování způsobu hospodaření v lesích při dodržení všech principů trvale udržitelného hospodaření na základě pravidelných auditů.

Město Plzeň