Veřejná doprava

Elektrifikace MHD na Severním Předměstí

24. 1. 2023 | Autor: Klas Miroslav

Etapizace elektrifikace veřejné dopravy na Severním Předměstí

Zavedení obsluhy území Severního Předměstí trolejbusovou dopravou proběhne v několika etapách, v závislosti na stavu přípravy jak vlastní trolejbusové trati, tak i komunikací, po nichž mají trolejbusy jezdit.

Hlavní trolejbusová trať v cílovém stavu povede z Goethovy ulice přes náměstí Republiky, ulicí Malickou a Na Roudné a dále po nově vybudované komunikaci až k horní bráně Fakultní nemocnice Lochotín. Pokračovat bude alejí Svobody, Sokolovskou, Gerskou, Studentskou a Krašovskou ulicí do konečné zastávky Sídliště Košutka. Pokud by se realizace nové silnice kolem fakultní nemocnice významně zpozdila, počítá se s vybudováním pomocné trati z Roudné po Karlovarské a Lidické třídě ke Geře. Ta snadno využije stožárů dnešní tramvajové trati. Trolejbusová linka by tak kopírovala trasu současné autobusové linky č. 33.

Hlavní trať na Košutku bude mít odbočnou větev. Ta povede prodlouženou alejí Svobody přes čtvrť Berlín, nad nemocnicí Primaved, středem chystané městské zástavby Vinice-sever a Znojemskou ulicí do sídliště Vinice (stávající konečná zastávka Vinice v ulici Pálavské).  V posledním úseku bude sloužit i pro přiblížení cestujících k chystané tramvajové lince na Vinice.

Schéma vedení připravovaných trolejbusových tratí na Severní Předměstí. Kapacitní tramvajová doprava je vedena radiálně ulicí Karlovarská, Lidická a Gerská. Chystá se její zavedení do ulice Na Chmelnicích.


Popis jednotlivých úseků a stavu jejich přípravy

Hlavní trať Goethova – Náměstí Republiky – Roudná – Fakultní nemocnice Lochotín – Košutka

má celkovou délku 6,1 km. Vozidla vystoupají od náměstí Republiky až na konečnou Sídliště Košutka o rovných 100 výškových metrů. Začíná v Goethově ulici v centru Plzně a lze ji rozdělit na řadu úseků:      
 
Goethova ulice (zast. Goethova) – náměstí Republiky – Rooseveltův most – Roudná (zast. Otýlie Beníškové)
Úsekem, který prochází historickým centrem města a po Rooseveltově mostě přes Mži, vedla trolejbusová trať již v letech 1949 až 1977. Předcházela jí tramvajová trať z roku 1899. Obnova trolejového vedení je po technické stránce možná, využívala by z převážné části dosud zachovalých kotev na domech a stávající osvětlovací stožáry na náměstí. Trolejové vedení je však navrženo z nejmodernějších prvků z nerezového kovu a odlehčených plastových komponentů, aby se minimalizovalo dynamické zatížení budov i vizuální dopad trati. U Rooseveltova mostu by pro nesení trolejového vedení o velkém rozpětí vzniklo několik atypických stožárů, které díky svému umístění pohledu na mostní stavbu budou minimálně vadit. Teoreticky je možné úsek o délce 0,9 km projíždět i pomocí bateriového pohonu, ale protože se jedná o páteřní trať v centru města, je z provozně-technologického hlediska toto řešení velmi nevhodné. Zvažuje se o zřízení nové zastávky v Rooseveltově ulici u křižovatky s ulicí Malá, která by zkrátila docházkovou vzdálenost k zástavbě u halového parkoviště Rychtářka.  
Roudná (zast. Otýlie Beníškové) – křiž. ul. Na Roudné a ul. Lipová
Rekonstruované úseky ulic Otýlie Benýškové – Malická a Na Roudné jsou připravené pro trať, v místě jsou osazeny trakční stožáry sloučené s veřejným osvětlením (0,6 km).  
(křiž. ul. Na Roudné a ul. Lipová) - ul. Na Roudné (spodní vstup do fakultní nemocnice Lochotín)
V rámci projektu Silniční systém města Plzně v oblasti Roudné je dlouhodobě připravována rekonstrukce komunikace ul. Na Roudné, která je v nevyhovujícím stavu. Termín realizace a zřízení trolejbusové trati není v současnosti možné upřesnit.
(spodní vstup do fakultní nemocnice) - zast. Nemocnice Lochotín (alej Svobody).
Nutné vybudování zcela nové komunikace o délce 0,5 km kolem fakultní nemocnice v rámci záměru Silniční systém města Plzně v oblasti Roudné. Termín realizace stavby komunikace a zřízení trolejbusové trati není v současnosti možné upřesnit.
Alej Svobody (zast. Nemocnice Lochotín) – Gera (zast. Úřad Lochotín)
Pro komunikaci se v nejbližších letech chystá generální rekonstrukce (samostatný projekt).  Úsek bude obousměrně osazen trolejí na nové trolejové stožáry v dělícím pásu komunikace, které budou sloučené s funkcí veřejného osvětlení. 
Gera (zast. Úřad Lochotín) – Alej Svobody – křiž. alej Svobody s ul. Sokolovská
Úsek bude obousměrně osazen trolejí na nové stožáry v dělícím pásu komunikace, které zároveň budou sloužit funkci veřejného osvětlení a pro nově založené stromořadí. Parkování v komunikaci bude upraveno na bezpečnější provedení a zároveň se zřídí vyhrazený pruh pro cyklisty namísto nevyhovující cyklostezky v úrovni chodníku. Počet parkovacích míst se nezmění, za předpokladu, že by nedošlo k doplnění vzrostlé zeleně (stromů).    
křiž. alej Svobody s ul. Sokolovská -  Sokolovská - křiž. ulic Sokolovská a Gerská (Foniatrie)
Se stavbou trolejbusové trati proběhne celková rekonstrukce Sokolovské ulice mezi křižovatkou s alejí Svobody a Gerskou ulicí. Důvodem je kromě značného opotřebení vozovky a zastaralosti technické infrastruktury, která pochází z konce sedmdesátých let minulého století, i uspořádání veřejného prostoru, které neodpovídá soudobým požadavkům. Prostor místní komunikace bude přebudován, budou zřízena nová a upravena stávající parkovací místa a doplněny jízdní pásy pro cyklisty. Bude využit speciální asfalt pro minimalizaci hluku z jízdy aut a trolejbusů. V ulici se též uplatní moderní principy hospodaření s dešťovou vodou.  Obousměrná trolejová stopa bude zavěšena na plastových výložnících z nových silnějších stožárů sdružených s veřejným osvětleným, které nahradí současné dožilé osvětlovací stožáry. V maximální míře bude při modernizaci vysazena nová hodnotná zeleň a doplněna parkovací infrastruktura pro jízdní kola. Vzniknou zde dvě nové zastávky MHD. Podrobnější popis úprav a vizualizace najdete na příslušné webové stránce.
křiž. ulic Sokolovská a Gerská – Gerská – Studentská – Krašovská (konečná Sídliště Košutka)
Úsek bude obousměrně osazen trolejí, maximálně bude využito stávajících stožárů určených pro tramvajovou trať linky č. 4.  Na Studentské a Krašovské ulici budou osazeny nové stožáry částečně sloučené s funkcí veřejného osvětlení. Ve směru z centra města vznikne v Gerské ulici (blízko křižovatky s ul. Sokolovská) nová zastávka.    

Propojovací trať Roudná – Gera v délce 1,6 km

Roudná (křiž. Otýlie Beníškové a Malická) – Karlovarská třída – Lidická třída – křiž. aleje Svobody s Lidickou tř. (Gera)
Trať bude patrně zřízena jen v případě, že by se vybudování hlavní trasy ulicí Na Roudné a připravovanou komunikací kolem Fakultní nemocnice, nadále významně zpožďovalo. Je navržena jako jednosměrná - pouze ve směru stoupání k obchodnímu centru Gera,  v opačném směru pojedou trolejbusy s pomocným bateriovým zdrojem samospádem. Trať bude převážně využívat stávající stožáry určené pro tramvajovou dopravu, v oblasti Rondelu i původní stožáry po bývalé trolejbusové trati. Stavební úpravy ve vozovce nejsou nutné. V úseku po Lidické třídě se předpokládá zřízení tzv. napínané trolejové soustavy, která umožní trolejbusům bezpečnou jízdu rychlostí až 70 km/h.  Po dokončení hlavní trati přes Roudnou kolem fakultní nemocnice může být tato trať případně demontována (a trolejový materiál použit jinde) anebo ponechána jako záložní či pro vedení zrychlených spojů.

Odbočná trať U Družby – Vinice v délce 2,2 km

alej Svobody (zast. U Družby) – alej Svobody – Sylvánská –  křiž. ul. Znojemská a Na Chmelnicích
Úsek trati je navržen po částech komunikace alej Svobody, která bude vybudována v souvislosti s chystanými rezidenčními projekty sídliště Vinice-sever. S vedením tratě trolejbusu a se zřízením zastávek bylo při projekčních přípravách komunikace již uvažováno. U křižovatky ulice Znojemská s ulicí Na Chmelnicích vznikne důležitá přestupní zastávka s linkou taktéž projektované tramvaje na Vinice. Termín realizace stavby komunikace a zřízení trolejbusové trati není v současnosti možné upřesnit.   
křiž. ul. Znojemská a Na Chmelnicích – Znojemská – konečná Vinice
Ulice Znojemská je pro stavbu trati již připravena, v místě jsou osazeny trakční stožáry sdružené s veřejným osvětlením. Při realizaci bude dosazena jen obousměrná trolejová stopa.
 

Trolejbusová trať páteřní linky č. 16 v  Sukově ulici na Borech. Podobný charakter budou mít i tratě na Severním Předměstí.  


Zastávky MHD

Na nových komunikacích se počítá se vznikem zastávek v maximální vzájemné vzdálenosti 500 metrů.  Při přípravě projektu bylo posouzeny docházkové vzdálenosti do současných zastávek autobusových a tramvajových linek na Lochotíně a Košutce. Na základě toho byla navržena úprava vedení  trolejbusové trati, kdy v sídlišti Lochotín  je přeložena z Karlovarské třídy do ulice Sokolovská. Přeložením trasy a umístěním nových zastávek je dosaženo zkrácení docházkové vzdálenosti k MHD nejen pro obyvatele okolní zástavby, ale také pro návštěvníky centrální části městského obvodu, kde se nachází plavecký bazén, základní škola s gymnáziem a nákupní centrum. Až do roku 1990 byla ulicí Sokolovská vedena pravidelná linka autobusové MHD, i dnes slouží MHD jako záložní odklonová trasa.      
 

Měnírny a kabelové napájecí trasy

Nedílnou součástí trolejbusových a tramvajových tratí jsou měnírny trakčního proudu. Mají podobu menších budov nebo kontejnerů, které jsou umístěny v blízkosti tratě přibližně každé 2 až 4 km jejich délky. Z veřejné sítě je do nich vzdušným nebo podzemním vedením přiváděn střídavý proud o napětí 22 kV, to se v transformátoru snižuje a přeměňuje v usměrňovačích na stejnosměrné 600 V. Proud je pak veden podzemními kabely do napájecího bodu na trati – stožáru s potřebným vybavením (odpojovač, úsekový dělič). Tratě jsou rozděleny na úseky a ty lze napájet samostatně, případně i z jiné měnírny, čehož se využívá při opravách nebo provozních mimořádnostech. Na rozdíl od minulosti již měnírny nepotřebují stálou přítomnost obsluhy, jsou na dálku řízeny z elektrodispečinku na Denisově nábřeží. Technologie je také výrazně menší a účinnější. V Plzni některé měnírny napájejí současně tramvajové i trolejbusové tratě, celkem jich je jedenáct.
 
Měnírny pro elektrifikaci veřejné dopravy na Severní Předměstí 

a) Měnírna Lochotín u křižovatky Karlovarské a Lidické ulice stavebně pochází z roku 1949 a zřízena byla pro původní trolejbusové trati na Košutku a do Bolevce. V současnosti slouží potřebám tramvajového provozu a patří mezi největší a nejvýkonnější v Plzni. Kromě tramvají bude nově (opět) napájet i spodní část trolejbusové sítě v oblasti Roudné a Lochotína. Měnírna proto projde rozšířením a modernizací technologie, která je z velké části již technicky a  morálně zastaralá.

b) Nová měnírna Kotíkovská u budoucí křižovatky ulic Kotíkovská a prodloužené aleje Svobody bude vybudována pro napájení tratí v oblasti sídliště Vinice a Karlovarské ulice. Zároveň poslouží také plánované tramvajové trati na Vinice v ulici Na Chmelnicích. 

c) Nová měnírna Košutka bude zřízena pro napájení tratí v horní části Košutky. Umístěna bude v blízkosti nově vybudované okružní křižovatky ulic Studentská  a Karlovarská - naproti hasičské stanici.

d) Nová měnírna v ulici K Stráži bude vybudována pro napájení tratí v okolí Roudné a Fakultní nemocnice Lochotín. Vznikne až s realizací komunikací Silničního systému města Plzně v oblasti Roudné, která je podmiňující  investicí pro tento úsek trolejbusové trati kolem fakultní nemocnice.


Náklady na stavbu trolejbusové trati

Náklady na stavbu trati včetně odbočky na Vinice se odhadují ve výši 250 mil. Kč. Významná část je však vyvolána obnovou stávající komunikační a osvětlovací sítě. Dále jde o synergické náklady spojené s projektem tramvajové tratě na Vinice. U financování se počítá se značným využitím dotačních titulů IROP a operačního programu Doprava, za předpokladu, že bude včas a kvalitně projekt připraven.  

 

 

Soubory ke stažení:

Město Plzeň