Veřejná doprava

Elektrifikace MHD na Severním Předměstí

24. 1. 2023 | Autor: Klas Miroslav

  Trolejbus na Jedničku

Vážení obyvatelé města Plzně. Za městské technické úřady vám představujeme záměr modernizace veřejné dopravy na Severním Předměstí. Vede nás k tomu probíhající i chystané rozšiřování obytné zástavby na území Městského obvodu Plzeň 1 (Severní Předměstí). Neméně důležitým faktorem je i společenský závazek dále snižovat zátěž místních obyvatel hlukem a exhalacemi z dopravy včetně autobusů se spalovacím motorem. Významným zlepšením nabídky veřejné dopravy budeme moci lépe konkurovat individuální automobilové dopravě, což nám pomůže snížit i potřebu parkovacích míst. Proto navrhujeme nahradit současné autobusové linky 33 a 40 na Košutku trolejbusovým provozem. Trolejbusy mohou využitím kombinace trolejí a baterií zlepšit obsluhu i dalších lokalit, jako jsou okolí Fakultní nemocnice Lochotín, sídliště Vinice či Bílá Hora. Nepochybujeme, že pro Severní Předměstí to bude řešení plně ve smyslu hesla Trolejbus na Jedničku.   

Vizualizace obnovené trolejbusové trati na náměstí Republiky.


Na základě výběrového řízení v roce 2022  Správa veřejného statku města Plzeň zadala zpracování dokumentace pro územní řízení, která určuje technické řešení trolejbusové trati (umístění stožárů trakčního vedení, měníren elektrického proudu a zastávek, tras napájecích kabelů a drobné úpravy komunikací souvisejících s provozem vozidel MHD). A dále vnáší moderní prvky městské dopravy – využívá možnosti pohonu trolejbusů na baterie a navrhuje zkvalitnění veřejných prostranství včetně zvýšení bezpečnosti chodců i cyklistů v trase nové trolejbusové linky. V převážné délce trasy trolejbusová trať využívá stávajících komunikací, zčásti pak komunikací  dlouhodobě připravovaných anebo těsně před jejich generální rekonstrukcí.  

Stručná historie úvodem

Trolejbusová doprava obsluhovala Košutku a Bolevec již mezi roky 1949 a 1977. Budování rozsáhlých sídlišť komplexu Severní Předměstí si však vyžádalo stavbu čtyřproudých komunikací, jejich středem byla v osmdesátých letech zavedena tramvajová doprava, které převzala hlavní tíhu přepravy obyvatel. Radiální tramvajové linky 1 a 4 doplňují autobusové linky 33, 40, 30 a 27. S obnovou trolejbusové dopravy pro Roudnou a Košutku se v minulosti již počítalo, a to zejména pro obsluhu odlehlejších částí sídliště, které se nachází v kopcovitém terénu. Zájem o další rozvoj vycházel ze snahy o snížení spotřeby nafty i zlepšení životního prostředí. Trolejbusy se měly rozjet také přes Roudnou k tehdy nové Fakultní nemocnici Lochotín. Zahájení provozu se plánovalo již kolem roku 1983, ale přednost nakonec dostaly investice do rekonstrukcí a výstavby nových komunikací v jiných částech Plzně.

Přípravné práce na trolejbusové trati na Košutku a Vinice zahájené znovu v devadesátých letech byly opět pozastaveny, tentokrát z důvodu přemítání o zavedení autobusů na zemní plyn. Přesto najdeme hmatatelné pozůstatky tohoto záměru. Při rekonstrukci ulic Malická a Otýlie Beníškové na Roudné a dále při stavbě ulice Znojemská na Vinicích byly kolem roku 2005 již osazeny silnější stožáry veřejného osvětlení, které měly sloužit i pro budoucí trolejbusovou trať. S výhledovou realizací trolejbusové trati se však nadále uvažovalo, v územním plánu města byla pro napájecí měnírny zachována potřebná územní rezerva.     

Trasa původních trolejbusových linek 13 a 14 z náměstí Republiky přes Rooseveltův most do Bolevce a Košutku v padesátých letech minulého století.


Elektrifikace dopravy v 21. století

Po roce 1990 se rozvoj elektrifikované dopravy v Plzni pozastavil, větším počinem byla až stavba trolejbusové trati na Borská pole dokončená v roce 2010. Díky využití trakčních baterií však moderní trolejbusy ukázaly nové provozní možnosti. Spolu s automatickým systémem natrolejení (nasazení sběračů na trolejový drát) se staly flexibilní variantou elektrobusů, které je možné nabíjet jak během stání, tak i za jízdy. Od evropských měst se zároveň očekává, že budou rozvíjet bezemisní elektrickou veřejnou dopravu. To vše vedlo technické úřady města Plzně k novému pojetí záměru zavést trolejbusovou dopravou na Severní Předměstí. Ruku v ruce se připravuje také prodloužení aleje Svobody ve směru na sídliště Vinice do budoucí městské čtvrti Vinice-sever. I tudy budou moci jednou jezdit spoje MHD. Celý záměr zavedení trolejbusové dopravy na Severní Předměstí je usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 146/2019 zařazen do Plánu udržitelné mobility města Plzně (opatření č.99).  

 Výhody zavedení trolejbusové dopravy na Severní Předměstí:
 • Zajištění kvalitní dopravní obsluhy nové a chystané obytné zástavby v oblastech Vinice-sever, Košutka, Lochotín a Roudná. Bateriové trolejbusy mohou zajistit obsluhu i těch území, kam nemá smysl stavět napájecí infrastrukturu.
 • Významné zlepšení dopravní obsluhy krajské fakultní nemocnice Lochotín, která se bude nadále rozšiřovat.
 • Nové trasy pro cestující – možnost propojení se stávajícími trolejbusovými linkami zlepší využití vozidel MHD (snížení nákladů).
 • Zkrácení docházkové vzdálenosti k MHD pro obyvatele centrální části sídliště Lochotín a Vinice.  
 • Zavedení lokálně bezemisní veřejné dopravy přinese snížení spotřebu nafty v řádu stovek litrů a produkce emisí oxidu uhličitého (skleníkového plynu) skoro o půl tuny denně. 
 • Přínos ve snížení hluku v ulicích města oproti provozu dieselových autobusů.
 • Projekt elektrifikace veřejné dopravy přináší modernizace vybraných komunikací, po kterých budou trolejbusy jezdit. Zejména ulice Sokolovská a alej Svobody.
 • Doplnění elektrifikace koridoru autobusové linky číslo 33/40, která je v Plzni zařazena mezi páteřní s vyšším standardem dopravní obsluhy. 
 • Efektivnější využití současné infrastruktury pro trolejbusovou a tramvajovou dopravu na území Severního Předměstí.
 •  Synergie s projektem tramvajové trati na Vinice při koordinaci budování potřebné infrastruktury a jejím společné využívání s cílem snížit spotřebu energie.
 • Potřeba plnění směrnice EU č. 2019/1161 o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel, která je v Česku transformována do zákona č. 360/2022 Sb.
 • Reakce na předpokládané ukončení prodeje autobusů pro městskou dopravu se spalovacím motorem v zemích EU po roce 2030.

Plánovaná trolejbusová trať zlepší obsluhu Severního Předměstí. Usnadní i přístup k úřadu městské části Plzeň 1.


Jak bude vypadat dopravní obsluha Severního Předměstí po dokončení elektrifikace?

 Oblast Roudné, Fakultní nemocnice Lochotína a aleje Svobody – po úplném dokončení všech zamýšlených trolejbusových trati dojde k výraznému zlepšení dopravní obsluhy území. Jízda z centra Plzně na Lochotín se zrychlí o několik minut. Počet spojů MHD vzroste až na dvojnásobek, s intervalem 5-7minut mezi spoji v přepravní  špičce. Cestující se budou moci dostat bez přestupu k Fakultní nemocnici, na sídliště Košutka, Vinice a na Roudnou. Trolejbusy je na opačném konci linek spojí s oblastí hlavního nádraží, Borů nebo Borských polí.

 Oblast Vinic – nová trolejbusová trať vedená chystanou zástavbou při prodloužené aleji Svobody, a pak ulicí Sylvánská a Znojemská, doplní dopravní obsluhu území plánovanou radiální tramvajovou linkou číslo 3 Vinice – Sady Pětatřicátníků – Mikulášské náměstí. Pro obyvatele Vinic zajistí rychlé a celodenní spojení s centrální oblastí městského obvodu Plzeň 1, obvodním městským úřadem, školami, nemocnicí Privamed a Fakultní nemocnicí Lochotín. Samozřejmostí budou snadné přestupy na všechny tramvajové linky na Vinice, Košutku a do Bolevce. Předpokládaný interval celodenně 15 minut, ve špičkách až 10 minut.

 Oblast Sokolovské ulice a Košutky – předpokládá se mírné zvýšení počtu spojů oproti současným spojům linek 33/40. V přepravních špičkách pracovních dní lze počítat s intervalem do 10 minut, mimo ni 15 minut. Změnou trasování linek do Sokolovské ulice dojde k výraznému zkrácení docházkových vzdáleností od MHD do sídliště, ke školám a ke sportovištím v centrální části Lochotína. Rozšíří se možnosti spojení s Fakultní nemocnicí Lochotín a oblasti Roudné.  Část spojů může obsloužit i plánovanou komerční zónu u karlovarské silnice.

 

 

Linkové vedení MHD po elektrifikaci

Přesné linkové vedení spojů není v této fázi projektu ještě možné stanovit. Bude vycházet z etapizace výstavby i aktuálních potřeb a priorit města. V úvahu připadá např. propojení sídliště Vinice přes centrum města se čtvrtěmi Slovany a Černice. Dále spojení Košutky s hlavním nádražím nebo s Borskými poli. Bateriové trolejbusy pak mohou nově obsloužit i linku 20, která vede z centra města přes Roudnou na Bílou Horu. Ve výhledu se počítá s využitím infrastruktury i pro elektrifikaci linky 30 a dalších tangenciálních linek spojujících okrajové čtvrti města. 

Schéma sítě linek MHD v Plzni v roce 2022, silnou čarou jsou zaneseny páteřní linky MHD. Po dokončení elektrifikace koridoru MHD z centra města na Košutku a Vinice, by mělo být přistoupeno k jejímu doplnění v několika málo úsecích tras polookružní autobusové linky č. 30. Pak bude převážná většina obyvatel města přepravována tramvajovou nebo trolejbusovou dopravou.  


 

Trolejbus s pomocným bateriovým zdrojem typu Škoda 26Tr zajistil dopravu na zvláštní ukázkové lince číslo 9. Ta vedla i ulicí Na Dlouhých, která je svých charakterem podobná ulicím na Lochotíně, kam by se trolejbusová doprava měla v nejbližších letech rozšířit.

 

   

Soubory ke stažení:

Město Plzeň