Veřejná doprava

Elektrifikace MHD na Severním Předměstí

24. 1. 2023 | Autor: Klas Miroslav

Modernizace části Sokolovské ulice

 

Vizualizace  - pohled na křižovatku aleje Svobody se Sokolovskou ulici, kde je patrný nový středový dělícím pás se zelení a nová zastávka.


 Popis modernizace

Součástí projektu výstavby trolejbusových tratí na Košutku a Vinice je i kompletní rekonstrukce Sokolovské ulice v úseku mezi křižovatkou s alejí Svobody a Gerskou ulicí (u Foniatrie), který stavebně pochází z konce sedmdesátých let minulého století.  Jedná se o obslužnou komunikaci s jistým podílem tranzitujících osobních vozidel a s běžnou zátěží v dopravní špičce kolem 250 automobilů za hodinu.  Až do roku 1990 byla ulicí vedena autobusová linka a dodnes jsou zde zachovány zastávkové zálivy, které se využívají pro parkování automobilů. Stávající technický stav ulice však již neumožňuje dlouhodobé zatížení provozem těžších vozidel, a tak je nezbytné vyměnit konstrukci vozovky. Zároveň s tím bude ulice nově uspořádána tak, aby byly zohledněny soudobé požadavky na místní komunikace tohoto typu jak po stránce bezpečnosti provozu, tak i kvality veřejného prostoru a zásad hospodaření s dešťovou vodou.

Současný stav části Sokolovské ulice v místech původní zastávky autobusové linky. Po modernizace zde zastávka trolejbusu bude v jízdním pásu v tzv. zátkové variantě, což získá prostor pro novou zeleň, pás pro cyklisty a zastávkový přístřešek. Obyvatelům ulice zároveň významně zkrátí docházkovou vzdálenost k MHD, stejně jako školákům nebo návštěvníkům nedalekého bazénu Lochotín. Omezí též atraktivitu ulice pro tranzit automobilové dopravy.


Dominantním prvkem ulice se stane stromová alej v ose ulice vysazená v nově vzniklém středním dělicím pásu, který zároveň poslouží i pro umístění stožárů trolejového vedení s veřejným osvětlením. Doplňková osvětlovací tělesa budou zavěšena i nad chodníkem na podélných lanech, čímž se sníží počet stožárů. V obou směrech budou zřízeny cyklistické pásy v převážné délce oddělené jak od vozovky, tak chodníků. Doplněny budou i parkovací stojany pro jízdní kola. Stávající počet legálních parkovacích míst pro automobily zůstane zachován, ale budou nově rozmístěna, a jejich povrch je navržen z propustné dlažby umožňující retenci dešťové vody. Ta se pak ze zpevněných ploch odvede do zelených pásů a bude shromažďována v podzemních výsadbových rýhách, kde ji bude moci využít vegetace. Celkem bude vysazeno 62 nových stromů zčásti nahrazujících stávající výsadbu. Některé stromy byly totiž v minulosti v určitých místech nevhodně založeny v ochranných pásmech podzemních inženýrských sítí (kanalizace apod.). Do budoucna tak i z důvodu špatné druhové skladby představují spíše problém. Celkově rekonstrukce ulice přinese významné navýšení počtu hodnotných stromů v lokalitě, což přispěje ke zlepšení životního prostředí obyvatel zejména v letních měsících. Stromová alej do osy komunikace je umístěna především z důvodu existence podzemních inženýrských sítí v uličním prostoru nad kterými není výsadba stromů dovolena.   

Vzorový příčný řez Sokolovskou ulici po modernizaci.


Přeložení trasy MHD do Sokolovské ulice je motivováno potřebou zkrátit docházkovou vzdálenost k zastávkám. Pozitivně to pocítí jak její obyvatelé, tak i hojní návštěvníci centrální části městského obvodu Plzeň 1. Nachází se zde plavecký bazén, nákupní centrum, centrální park, školská a další zařízení. Například Gymnázium Františka Křižíka navštěvuje na 500 žáků a studentů, dále na 70 zaměstnancům. Těm se zkrátí docházková vzdálenost od MHD z přibližně 550 metrů na 380 metrů. Návštěvníkům plaveckého bazénu z 350 na 150 metrů (ročně cca 170.000 návštěv). Časovou úsporu a větší bezpečnost pro cestující přinese i skutečnost, že při cestě z nových zastávek nebudou chodci překonávat frekventovanou hlavní Karlovarskou ulici se světelně řízenými přechody. Rovněž čekání na trolejbus v dopravně zklidněné Sokolovské ulici plné zeleně bude výrazně příjemnější. Atraktivnější veřejná doprava i zlepšení podmínek pro cyklodopravu bude obyvatele motivovat k menšímu využívání automobilové dopravy a nepřímo tak i ke snižování potřeby zřizovat další parkovací místa v této lokalitě.  
V Sokolovské ulici je navrženo umístění dvou zastávek. Jedna u křižovatky s alejí Svobody (u Družby), druhá u okružní křižovatky nedaleko plaveckého bazénu Lochotín (pod Foniatrií). Obě se navrhují v tzv. zátkové podobě bez zastávkových zálivů což bude přínosné ke zvýšení bezpečnosti celé komunikace a odstranění případného nežádoucího tranzitu automobilů obytnou oblastí. Průjezd cyklistů zastávkou MHD je řešen pro Plzeň dosud netypicky na zvláštním vyvýšeném pásu u hrany zastávky (tzv. zastávka cyklovídeňská), což je řešení v zahraničí běžné a úspěšně bylo aplikováno již i v Česku. Provoz trolejbusové linky v upravené ulici Sokolovská prošel i příznivým odborným  posouzením z pohledu hlukové zátěže. Podrobnější náhled nad řešením modernizace přináší dokumentace ke stažení v zápatí stránky.

Navržené vedení trolejbusové trati Sokolovskou ulicí a umístění zastávek na trase mezi ul. Alej Svobody a Foniatrií.  


Seznam hlavních argumentů pro modernizaci

  • potřebná rekonstrukce komunikace po více jak 40 letech užívání
  • významné estetické a funkční zlepšení úrovně ulice
  • doplnění infrastruktury pro cyklodopravu
  • citelné zkrácení docházkové vzdálenosti k zastávkám MHD pro obyvatel ulice, uživatele škol a zařízení  v centrální části obvodu
  • rozsáhlá výsadba nových stromů
  • lepší hospodaření s dešťovou vodou

Vizualizace trolejbusové trati v ulicích Severního Předměstí

Situace před úřadem městské části Plzeň 1. Kromě trolejbusové trati zde vznikne i cyklopruh v hlavním dopravním prostoru. Drobnou úpravou projde i parkování osobních aut, počet parkovacích stání zůstane stejný.


 Trať ve Studentské ulici - bude zde použita tzv. napínaná  trolejová soustava, která umožní věští rozestupy mezi nosnými stožáry a potencionálně i rychlost trolejbusových vozidel nad 50 km/h.


Ulice Otýlie Benýškové je již pro vedení trolejbusové trati připravena z minulosti. Silnější trolejové stožáry čekají na své plné využití již skoro 20 let.


Obnova trolejbusové trati přes náměstí Republiky je po stavebně - technické stránce poměrně snadná. Z velké části by využívala již stávajících trolejových nebo osvětlovacích stožárů a původních závěsných kotev na domech. Moderní lana a součásti pro vedení měděného trolejového drátu jsou vyrobeny z plastických hmot i nerezové oceli. Oproti minulosti je tedy trolejové vedení výrazně lehčí a elegantnější.   

 

Soubory ke stažení:

Město Plzeň