Veřejná doprava

Tramvají číslo 3 na Vinice

1. 9. 2021 | Autor: Klas Miroslav

Seznamte se s trojkou na Vinice

Rozvoj města Plzeň i jeho městských částí se nezastavuje a nyní je vhodný čas prověřit uskutečnění plánu starého více než 30 let. Přivedením moderní kapacitní tramvaje na Vinice zároveň můžeme doplnit do schématu linek chybějící trojku. Ta nám pomůže i při rozvoji a obsluze centrální části města. Lepší veřejnou dopravou docílíme snížení počtu cest automobilů a přispějeme k plnění cílů Strategického plánu města. Stačí k tomu jen kousek. Kousek od Karlovarské třídy ke Znojemské ulici.

Trocha historie a co se dosud pro záměr udělalo

Na konci osmdesátých let minulého století byla v Plzni zahájena výstavba panelového sídliště Vinice. Byla zastavena krátce po společenských změnách v roce 1990, kdy se stavebně podařilo dokončit jen její část jižně od ulice Na Chmelnicích. Později panelovou výstavbu doplnily činžovní a rodinné domky tzv.  Obytné zóny Sylván. Pro dopravní obsluhu území Vinic je klíčová ulice Na Chmelnicích, v jejímž existujícím dělícím pásu bylo před rokem 1990 počítáno s tramvajovou tratí, která měla mít konečnou v další plánované zástavbě pod Sylvánem. Trať však nebyla v té době realizována a území tak obsluhuje velmi frekventovaná autobusová linka č. 41. Podstatná část trasy tramvaje je však územně připravena na vložení vlastní tramvajové dráhy. Město Plzeň dodnes převážnou část trasy tramvaje chrání územně strategickými dokumenty pro možnou budoucí dostavbu. Právě další plánované rozšiřování bytové výstavby podle projektu Vinice-sever znamená nový podnět k realizaci záměru.

Postupně bylo zpracováno několik územně - plánovacích dokumentů pro tramvajovou trať Vinice. Zde je jejich výčet:

Proč bychom měli mít tramvajovou trať na Vinice?

Kapacita

Autobusová linka č. 41 přepravuje na Vinice podobný počet cestujících denně jako tramvajová linka do Bolevce (cca 4000). V současnosti má na Vinicích trvalé bydliště asi 7500 obyvatel. Dalších asi 5000 bude bydlet v docházkové vzdálenosti od trati v chystané zástavbě podle projektu Vinice-sever.

Zrychlení

Trať by přinesla rychlejší a zejména spolehlivější cestování, bez rizika stání autobusu v dopravních zácpách. Především díky samostatnému tramvajovému tělesu a možnosti lepší preference vozidel na křižovatkách. Spojení z oblasti zastávky Hodonínská k Hlavnímu nádraží se tak díky jízdě mimo silnice zrychlí až o 7 minut (v závislosti na denní době).

Synergie

Trasa současné autobusové linky č. 41 z centra města na Vinice z velké části vede v souběhu s tramvajovou sítí, která je oddělena od ostatní dopravy. Realizací krátké tratě na Vinice lze lépe využít stávající kolejovou infrastrukturu přednostně budovanou pro veřejnou dopravu. Napájení tramvajové trati může sloužit i pro další elektrifikaci MHD na Severním Předměstí, v prvé řadě trolejbusové trati k nemocnici Lochotín a na Košutku.


Vizualizace zastávky Sedlecká (Hodonínská) v ulici Na Chmelnicích 

Úspora energie a snížení zátěže životního prostředí

Při dopravní obsluze místní čtvrti Vinice spotřebují autobusy v pracovní den přibližně asi 1000 litrů motorové nafty. Základní surovinou pro její výroby je ropa, kterou dovážíme převážně z politicky a ekonomicky nestabilních států. Spalováním nafty vznikající emise a prach pak negativně zatěžují životní prostředí obyvatel. Změnou zdroje napájení veřejné dopravy na elektřinu, kterou v Česku jsme schopni získávat i z lokálních, čistých a obnovitelných zdrojů přispějeme k plnění závazku plynoucího z evropské směrnice o čistých vozidlech (Clean Vehicle Directive 2009/33/EC). Tuto strategii má město Plzeň ve svých dokumentech (Plán udržitelné mobility města Plzně, Strategický plán města Plzně apod.), kde také počítá s větší elektrifikací MHD.


Vizualizace trati u zastávky Amfiteátr v ulici Na Chmelnicích

Modernizace ulice Na Chmelnicích

Ulice Na Chmelnicích byla původně koncipována jako čtyřproudá (dva jízdní pruhy každým směrem) se středním dělícím pásem pro tramvajovou trať. V současnosti je však její dispoziční uspořádání nevyhovující, s ohledem na současnou i budoucí dopravní zátěž se jeví až jako předimenzované. Zejména ve směru na Vinice slouží jeden z jízdních pruhů pro odstavení osobních i nákladních vozidel a severní strana tak nemá charakter příjemné městské ulice. Ve vztahu k nadcházející bytové výstavbě podle projektu Vinice – sever je proto potřebné ulici vtisknout ráz městské třídy.


Vizualizace trati u zastávky Brněnská v ulici Na Chmelnicích

V souběhu s projektem tramvajové trati je řešena i úprava vlastní ulice Na Chmelnicích, při které mohou být doplněny chodníky, zlepšeny cyklostezky a má přibýt zelených ploch i stromů. Podstatně lze navýšit i počet parkovacích stání pro osobní automobily. Úpravou projdou také zastávkové zálivy, které bude nutné zachovat pro náhradní autobusovou dopravu při výlukách tramvaje, pro noční linky a případné další linky doplňující obsluhu území.   

Zlepšení kvality městské dopravy

V čem bude tramvaj lepší?

 • je prostorná, kapacitní a pohodlná
 • jede bez ohledu na dopravní zácpu na silnici
 • jedna tramvaj odveze cestující ze sta automobilů
 • je šetrná k životnímu prostředí města
 • je komfortní pro přepravu dětských kočárků či osob na vozíčku
 • je v ní dost místa i na přepravu jízdního kola nebo koloběžky
 • je městotvorná a reprezentativní
 • výrobě technologií tramvajových tratí i vozidel se věnují čeští výrobci
 • jezdí na českou elektřinu, v jejíž výrobě budou stále více dominovat bezemisní zdroje
 • je zkrátka in"

Vybudováním tramvajové trati na Vinice můžeme zlepšit kvalitu života ve městě nalákáním nových cestujících do veřejné dopravy. Bude totiž lepší nechat automobil doma.

S tramvají budou Vinice dobrá adresa

Tramvajová doprava je významný městotvorný prvek, který významným způsobem zvyšuje jeho prestiž, stejně jako jeho městských částí. Díky své přepravní kapacitě a rychlosti je garantem vysoké úrovně veřejné dopravy. Snadná dostupnost kvalitní veřejné dopravy významně zvyšuje cenu nemovitostí. Tramvaj je v mírné nadsázce pro Plzeň to, co pro obyvatele Prahy metro.

Navržené stavebně – technické řešení trati

Plánovaná dvoukolejná trať na Vinice začíná odbočkou z trati v Karlovarské třídě za zastávkou Zoologická zahrada a je pak vedena středem ulice Na Chmelnicich až na konečnou umístěnou za křižovatkou s ulici Znojemská. Její délka je 1,5 km, plánují se na ní čtyři zastávky – u křížení s ulicemi Nad ZOO, Brněnská, Sedlecká a Znojemská. Poloha zastávek je zvolena tak, aby byla zachována komfortní docházková vzdálenost pro podstatnou většinu obyvatel sídliště a byl k nim co nejlepší přístup. Vlastní trať bude vybudována za použití nejmodernějších technologií, které přispějí k minimálnímu zatížení okolí vibracemi, hlukem či tvorbou prachu. Kolejový svršek bude zatravněn, předpokládá se i rozsáhlá výsadba stromořadí. K napájení trati stejnosměrným napětím 600 V bude přednostně sloužit nová měnírna v Kotíkovské ulici, která vznikne i pro potřebu budoucí trolejbusové trati na Severní předměstí.  

Schéma vedení trati ulici Na Chmelnicích včetně tzv. úvraťové konečné za křižovatkou s ulici Znojemská. Naznačena je i plánovaná bytová výstavba na sever od trati. 

Konečná linky č. 3 Vinice (Znojemská)

S ohledem na prostorové možnosti a chystanou zástavbu v jejím okolí je konečná navržena jen jako tzv. úvraťová, ve středním dělícím pásu ulice. Linka č. 3 tedy bude muset být obsluhována obousměrnými tramvajemi, které mají stanoviště řidiče na obou koncích. Pro Plzeň je to nezvyklé řešení, ale ve světě celkem běžné.

Dispoziční řešení kolejiště konečné umožní v další etapě rozvoje tohoto území prodloužit trať na sever pod vrch Sylván, kde by mělo být víc prostoru nutného k vybudování běžného smyčkového obratiště. A dále záchytného parkoviště P+R a dalších služeb u sjezdu z tzv. Západního okruhu, které jsou potřebné pro motorizované návštěvníky města ze severozápadní oblasti nad Plzní.

Vizualizace zastávky Sedlecká v ulici Na Chmelnicích  

Konečná linky č. 3 Mikulášské náměstí (Radyňská)

V současnosti zpracovaná studie úpravy tramvajové trati v Radyňské ul. a na Mikulášském náměstí řeší úpravu jednoho z nejvýznamnějších veřejných prostorů situovaného jihovýchodně od centra Plzně. Předmětem návrhu je rekonstrukce té části Mikulášského náměstí, která dosud neprošla obnovou, tedy mezi budovou gymnázia, Mikulášskou třídou a Radyňskou ulicí. Součástí je i změna dopravního řešení spočívající v doplnění tzv. předjízdné koleje blokového tramvajového obratiště, které umožní vytvoření konečné stanice nové pravidelné linky. Předjízdná kolej umožní, aby tramvaj čekající na odjezd na Vinice nebránila v průjezdu spojům linky 2. Návrh při úpravě území klade důraz na parkový charakter náměstí včetně nově uplatňovaných zásad hospodaření s dešťovou vodou. V uličním profilu Radyňské ul. je navržena změna uspořádání, která umožní doplnit stromovou alej.

Při zpracování studie byly prověřovány různé varianty kolejového uspořádání obratiště i umístění zastávek. Zvažována byla i možnost zřízení samostatné obratové koleje okolo budovy gymnázia, posunutí koleje ve směru od Slovan do prostoru náměstí tak, aby byly sloučeny zastávky pro nástup ve směru do centra i prostorově úsporné kusé obratové koleje pro obsluhu výhradně obousměrnými vozy. S ohledem na skloubení potřeb organizace provozu, možností vozového parku, požadavků obsluhy rozvojových území západně od Mikulášské třídy a minimalizace zásahu do vzrostlých stromů byla jako nejvýhodnější vybrána prezentovaná varianta s doplněním koleje pro krátkodobé odstavení v prostoru náměstí. Zastávka linky 2 od Světovaru bude přemístěna za sjízdnou výhybku, kde bude nově sloužit i lince 1 od Slovan (stávající stanice u Papírenské ulice zůstane zachována) a jako nástupní pro spoje začínající na Mikulášském náměstí (např. linky 3 na Vinice). Poloha zastávky společně se samostatně připravovaným doplněním zastávky v opačném směru zkrátí přestupní vzdálenost k trolejbusovým zastávkám u severní strany Mikulášského náměstí. Zastávka bude řešena jako tzv. zátková, kdy stávající světelná signalizace umožní po úpravě zastavit provoz automobilů od Slovan v době, kdy budou nastupovat a vystupovat cestující. To je vhodné i pro bezpečnost přecházejících chodců. Nástupiště bude zřízeno na místě travnaté plochy, v níž budou zachovány stávající vzrostlé stromy tvořící významný krajinný prvek.


Uvažované blokové obratiště v Radyňské ulici s předjízdnou kolejí mezi zadním traktem gymnázia a Slovanskou třídou (vizualizace).  

Z hlediska parkové úpravy náměstí bude zachována většina stávajících vzrostlých stromů v řešeném území, kdy dojde k odstranění pouze několika kusů v místě navržené předjízdné koleje, které budou nahrazeny novou výsadbou v plochách stávajícího parkoviště. Dosazením nových stromů v místě stávající čekárny se doplní třešňová alej. Úpravou dojde k podstatnému zvětšení podílu ozeleněných ploch, mimo jiné zatravněním kolejí v ploše náměstí. Tím budou významně zlepšeny podmínky pro hospodaření s dešťovou vodou. Vzhledem k nevyhovujícím parametrům parkoviště (nedostatečná šířka i délka parkovacích míst) i jeho stavebně technickému stavu je navrženo zrušení parkovacích míst. Předpokládá se, že potřebná kapacita parkovacích stání v okolních ulicích se po rozšíření parkovacích zón sníží. 

Zcela novou podobu získá i Radyňská ulice, která slouží jako spojnice dvou nejvýznamnějších veřejných prostranství Petrohradu, tedy Mikulášského a Jiráskova náměstí. Vzhledem k potřebě vymístit trasu jednotné kanalizace z polohy pod tramvajovou tratí bude kolej posunuta k severovýchodní uliční frontě do asymetrické polohy vůči ose komunikace. Stávající dva parkovací pruhy podélných stání budou nahrazeny parkovacím pásem kolmých stání, který bude v pravidelných rozestupech doplněn mysy s alejovými stromy, které zde dosud chybějí. Jejich stínící funkce společně s krytem parkovacích stání ze zatravňovací dlažby významně přispějí ke zlepšení životního prostředí v Radyňské ulici. Trolejové vedení bude stejně jako ve stávajícím stavu zavěšeno na okolních budovách, přičemž studie předpokládá obdobné řešení i pro veřejné osvětlení. Tím se má docílit minimálního počtu sloupů v uličním prostoru.

Linkové řešení po dostavbě trati

Pro trať na Vinice je zarezervována tramvajová linka č. 3. Povede z konečné Vinice u Znojemské ulice přes Sady Pětatřicátníků, náměstí Republiky a kolem vlakového nádraží na Mikulášské náměstí, kde bude mít obratiště. To vznikne úpravou současné zastávky v Radyňské ulici, kde přibude druhá odstavná kolej. Cílem vedení linky je kromě Vinic i zlepšení obsluhy lokací s budoucí anebo již probíhající bytovou a obchodní výstavbou v okolí Rondelu, hlavního vlakového nádraží i Mikulášské třídy. Kromě linky č. 3 na Mikulášské náměstí lze uvažovat ještě o zavedení další linky, provozované v dopravních špičkách pracovních dní, která by zajistila přímé spojení Vinic s průmyslovou zónou na Borských polích. 


Vizualizace trati u zastávky Amfiteátr v ulici Na Chmelnicích

Co a jak často může na trati na Vinice jezdit?

S ohledem na současné vytížení spojů MHD v oblasti, počet obyvatel a chystanou bytovou zástavbu projektu Vinice-sever lze odhadnout budoucí interval mezi spoji a potřebnou kapacitu vozidel. Na lince č. 3 se předpokládá nasazení nových nízkopodlažních tramvají o délce 30 metrů, které mohou mimo dopravní špičky doplnit kratší vozidla o délce 20 metrů.

Nově pořizovaná nízkopodlažní obousměrná tramvaj Škoda 40T o délce 30 metrů nabízí 64 míst k sezení a 2 místa pro kočárky, invalidní vozíky, případně jízdní kolo. Celková teoretická kapacita vozu je přes 180 míst, tj. je skoro dvojnásobek kapacity současných kloubových autobusů na lince č. 41.

Základní interval na lince lze předpokládat kolem 7 minut v dopravní špičce, mimo ni 10-12 minut.  Tj. při zachování stávajících intervalů by došlo k navýšení kapacity a kvality cestování.


Vizualizace zastávky Brněnská v ulici Na Chmelnicích

Na Vinice nebude jezdit jen tramvaj

Město Plzeň neuvažuje pro Vinice jen s tramvají

 • V roce 2023 bude dokončen tzv. Západní obchvat města, představující silniční spojení z Košutky kolem Vinic a Radčic do Skvrňan. Počítá se s jeho využitím pro rychlé spoje veřejné dopravy na Borská pole, jejichž přesnější koncepce vzniká u technických úřadů města.
 • Plánuje se postavit prodloužení ulice alej Svobody od křižovatky s Karlovarskou ulici přes místní část Berlín do prostoru budoucího sídliště Vinice-sever. Komunikace se napojí na Západní okruh a zároveň i do křižovatky Na Chmelnicích x Znojemská. Její dokončení umožní zavést spojení linkou MHD v budoucí trase Vinice,Slupská-Vinice,Znojemská (přestup na tram. l. č.3)-Vinice,sever-U Družby-U Gery-Nemocnice Lochotín-Roudná-centrum města. V souladu s plánem na elektrifikaci dopravy na Severním předměstí se počítá s výstavbou trolejbusové tratě, pro kterou jsou v ulici Znojemská již připraveny sloupy pro trolejové vedení. Do té doby bude část území kolem současné konečné Vinice (Vrbovecká) obsluhováno autobusovou linkou, která zajistí návoz cestujících k tramvaji, případně do dalších částí města.  

Schematické naznačení optimální docházkové vzdálenosti k zastávkám na tramvajové trati

A kolipa to bude stát a kdyže to bude?

Jako u ostatních velkých dopravních projektů je příprava administrativně i časově náročná, ale první tramvaje by mohly na Vinice dojet už do roku 2030. Záměr usnadňuje skutečnost, že vlastní trať po konečnou Znojemská vede již v přichystaném koridoru a na pozemcích ve vlastnictví města. Při financování projektu lze počítat s významným využitím fondů Evropské unie i Modernizačního fondu, který se bude soustředit i na rozvoj bezemisní MHD. Cena tramvajové trati na Vinicích, a to včetně kompletní rekonstrukce uličního prostoru ul. Na Chmelnicích, je odhadnuta na cca 600 miliónů Kč (bez DPH). Je nutné zdůraznit, že významná část finančních prostředků nemá přímou souvislost s vybudováním trati, ale s nutnou obnovou uličního prostoru jako takového. Související výstavba napájecí měnírny Kotíkovská je zase sdruženou investicí do elektrifikace veřejné dopravy na Severním předměstí (trolejbus).  

Uvažovaná další etapa prodloužení trati na sever od ulice Na Chmelnicích je závislá na dalším rozvoji území a je spojená s nutností výkupu pozemků od soukromých vlastníků.  

A co bude dál?

Na podzim 2021 byla projednána studie tramvajové trati s dotčenými institucemi a veřejností. Dne 16. května 2022 Rada města Plzně usnesením č. 428 /2022  souhlasila s dalším pokračováním projekčních příprav, tentokrát již pro zpracování dokumentace pro vydání tzv. územního rozhodnutí o umístění stavby. V pozdějších fázích přípravy projektu se k němu bude vyjadřovat i Zastupitelstvo města.

Zajímají nás vaše názory a dotazy. Napište nám na adresu: trojkounavinice@plzen.eu

Zdroje:

 • Zpracování dokumentace TT Vinice: IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.
 • Grafika vizualizace: KUBE s.r.o.
 • Grafika schéma linkového vedení: Beneš & Michl s.r.o.
 

 

Soubory ke stažení:

Město Plzeň