Rybníky a vodní toky

Bolevecká rybniční soustava

17. 5. 2006 | Autor: Havelka Richard , Ing.

Nejvýznamnějšími a také nejznámějšími rybníky v majetku města Plzně jsou rybníky Bolevecké soustavy, budované od roku 1460 na Boleveckém potoce. Bolevecký potok pramení pod hřebenem Sytné a Krkavce v nadmořské výšce 400 m a jeho vodnost je nízká, pouze cca 4 l/s.

Soustavu tvoří rybníky Strženka, Šídlovský, Nováček, Třemošenský, Senecký, Košinář, Velký bolevecký a Malý bolevecký (Chobot), který je od Vekého boleveckého rybníka oddělen pouze mezihrází. Na přítocích Boleveckého potoka se nachází rybníky Kamenný, Vydymáček Rozkopaný.Bolevecký potok

 

Strženka (jinak též Hádek) je nejvýše položeným rybníkem Bolevecké soustavy, obnoveným v letech 1949-50 rybářským spolkem na místě zaniklého středověkého rybníka. Nachází se na jižním okraji přírodní rezervace Petrovka, jeho výměra je 1,4 ha. Rybník je v majetku obce Chotíkov a v současnosti je využíván soukromým vlastníkem k chovu ryb.

Šídlovský rybník založený po roce 1640 má výměru 2,9 ha. Kromě Boleveckého potoka je napájen další bezejmennou vodotečí od sídliště. Rybník je využíván především k rekreaci.Šídlovský rybník

 

Rybník Nováček byl založen jako poslední ze soustavy Boleveckých rybníků v 17. století. Dříve byl využíván, rozdělený brlením na několik částí, jako sádkový. V současnosti je jeho význam především v retenci vody a krajinotvorné funkci. Jeho výměra je 0,88 ha.Rybník Nováček

 

V roce 1734 byl založen Třemošenský rybník o výměře 3,26 ha. Je napájen jak Boleveckým potokem, tak i jeho bezejmenným levobřežním přítokem pramenícím v rašeliništi přírodní rezervace Kamenný rybník. Je využíván především k rekreaci.

Senecký rybník, založený ve stejném roce jako rybník Třemošenský, je hojně využívaný pro rekreaci a stejně jako ostatní rybníky soustavy má i funkci rybochovnou. Obsádky ryb jsou však vždy přizpůsobovány hlavnímu požadavku – kvalitě vody vhodné pro rekreaci. Jeho výměra je 7,42 ha.Senecký rybník

 

 Košinář, založený v roce 1694 jako průtočný rybník na orné půdě, těsně sousedí s městskými sádkami. Má výměru 6,38 ha a je využíván jako rekreační a rybochovný.

 

Velký a Malý bolevecký rybník (Chobot) vybudované v roce 1640 mají celkovou výměru 57,5 ha a jsou nejvýznamnější lokalitou, využívanou k rekreaci v celé Bolevecké rybniční soustavě. Z tohoto důvodu je také nádrž vystavena značné antropické zátěži, jež v určité míře ovlivňuje kvalitu vody pro koupání. Plocha Velkého a Malého boleveckého rybníka je vyhlášena jako revír pro sportovní rybolov.Velký bolevecký rybník

 

Na bezejmenném levobřežním přítoku Boleveckého potoka leží Kamenný rybník, jehož plocha je 5,2 ha, s rákosinami u přítoku 7,5 ha. V těsném sousedství rybníka se nachází přírodní rezervace Kamenný rybník chránící jedinečné rašeliniště a řadu chráněných druhů rostlin, které se zde vyskytují. Rašeliniště má zásadní vliv na odlišnou kvalitu vody v nádrži oproti ostatním rybníkům soustavy. Typický je vysoký obsah huminových kyselin a železa.Kamenný rybník

 

Vydymáček leží na bezejmenném levostranném přítoku Boleveckého potoka a byl vybudován již v 16. století, má výměru 0,6 ha. V současné době je součástí arboreta Sofronka a je oplocen.Rybník Vydymáček

 

Rozkopaný o výměře 0,42 ha, je stejně jako rybník Vydymáček součástí arboreta Sofronka. Byl obnoven před 2. světovou válkou s využitím staré středověké hráze rybníka zaniklého koncem 17. století. V současné době je jeho význam spíše retenční a krajinotvorný.Rozkopaný rybník

Související články

Městské rybníky mimo území města Plzně

19. 5. 2006 | Autor: Havelka Richard , Ing.

Město Plzeň má ve svém majetku také několik rybníků, které se nacházejí mimo jeho katastrální území, v okresech Plzeň - sever, Plzeň - jih, ale také Rokycany a Domažlice. Více

Město Plzeň