Realizované akce

Stavební úpravy vnitrobloku Schwarzova 17-23

22. 5. 2023 | Autor: Lukeš Martin, Ing.

Na jaře tohoto roku byla dokončena stavební úprava vnitrobloku při ulici Schwarzova za bytovými domy 17-23. Stavba napravila původní nevyhovující technický stav komunikace, parkovacích stání (nerovný povrch s mnoha propadlinami ve vozovce, nefungující odvodnění povrchu komunikace, parkovací stání na nezpevněném povrchu) a další nedostatky v území (vzrostlá zeleň zamezující přehlednosti při provozu na komunikaci, nedostačující veřejné osvětlení, zanedbané dětské hřiště apod.).

Stávající komunikace byla upravena v délce 120 m. Dopravní prostor obytné zóny je navržen v jednotné šířce 3,5 m v přímé i ve směrových obloucích. Povrch komunikace je proveden z betonové dlažby, šikmá parkovací stání pod úhlem 60° jsou navržena pro osobní automobily. Stání mají šířku 2,50 m (2,75 m u krajních stání) a délku 5,2 m. Celkový počet nově vytvořených parkovacích stání je 23, z toho dvě jsou vyhrazená pro osoby ZTP v šířce dvojitého stání 5,8 m. Parkoviště je provedeno s povrchem ze zatravňovací betonové dlažby, vyhrazená stání pro ZTP v betonové dlažbě. Opraveny jsou nově i přístupové chodníky k jednotlivým vchodům bytového domu.

V celém úseku komunikace došlo k výměně dožilého veřejného osvětlení včetně výměny sloupů a svítidel a byla vyměněna kanalizace. V rámci stavebních prací byla provedena i obnova odpočinkové zóny ve vnitrobloku - opraveno bylo i dětské pískoviště a umístěny prvky aktivního odpočinku (lavičky, herní prvky pro děti).

Investorem akce bylo město Plzeň zastoupené SVSMP a zhotovitelem stavby firma DEKAKOM plus s. r. o. Celkové výše investice města Plzně byla 7.590.512 Kč vč. DPH.

STAV PŘED REKONSTRUKCÍ:

STAV PO REKONSTRUKCI:

Město Plzeň