Realizované akce

Stavební úprava vnitrobloku Sukova 4-18

9. 10. 2023 | Autor: Lukeš Martin, Ing.

V letních měsících roku 2023 byla dokončena stavební úprava vnitrobloku při ulici Sukova mezi bytovými domy 4-18. Stavba napravila původní nevyhovující technický stav komunikace a parkovacích stání (nerovný povrch komunikace s mnoha propadlinami ve vozovce), hlavní problematikou vnitrobloku pak byl deficit parkovacích míst. Vozidla zde parkovala neusměrněně, často i v trávě, v těsné blízkosti stromů, což vedlo ke zhoršeným podmínkám užívání veřejných prostranství v této oblasti.

Nově je řešené území navrženo jako obytná zóna se smíšeným provozem. Vozovka komunikací je provedena s povrchem z asfaltobetonu. Parkovací stání, společné manipulační plochy před domy 4, 6, 16 a 18, chodníky a dále místa pro kontejnery jsou s povrchem z betonové dlažby.

V celém úseku komunikace došlo k výměně dožilého veřejného osvětlení včetně výměny sloupů a svítidel. V rámci stavebních prací byla provedena i obnova odpočinkové zóny ve vnitrobloku - opraveno bylo i dětské hřiště a umístěny prvky aktivního odpočinku (lavičky, herní prvky pro děti).

Stavba významně přispěje ke zlepšení dopravní funkce v předmětném území, a to jak co se týče pohybu vozidel (lokální rozšíření jednopruhové vozovky), tak parkování (doplnění a vymezení nových parkovacích stání). Součástí je dále regenerace zeleně spočívající v odstranění nevhodných dřevin (svým umístěním a stavem) a výsadbě nových.

Investorem akce bylo město Plzeň zastoupené SVSMP a zhotovitelem stavby firma ROBSTAV stavby k.s. Celkové výše této investice byla 10 014 816 Kč vč. DPH.

STAV PŘED REKONSTRUKCÍ:

STAV PO REKONSTRUKCI:

 

Město Plzeň